کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )

روش تحقیق میزان نگرش مدیران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان ها

مشخص نشده
مشخص نشده
79
word
902 KB
10003486
قیمت: ۷,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق میزان نگرش مدیران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان ها

  1-1- مقدمه: 

         پیچیدگی های سازمان های امروزی تشریح آنان را تاحدودی دشوار کرده است.افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییر و تحول دگرگونی وعدم اطمینان رافراهم آورده است و سازمانها را به توانائیهای جدیدوطرحی نودرافکندن می خواند(1). هم اکنون برای بهره جویی ازتغییرات محیط پویای جهان مدیریت[1] باتمام قدرت پای به عرصه حیات گذارده وبرای پاسخ به چالشهای محیطی وغیرمحیطی به جستجوی شیوه های نووجدید پرداخته است  ( 2 ). یکی ازتحولات عمده واساسی که در مدیریت شکل گرفته تحول در نگرش به سازمان[2] است(3). تاقبل ازچنددهه پیش تصورمی شد که سازمان ها ابزارهای عقلایی برای ایجاد هماهنگی وکنترل افراد درتحقق اهداف بوده که دارای سطوح عمودی ازبخشها ، قسمتها وواحدها می باشد که مبتنی برروابطی ازقدرت هستند؛اما توجهی که امروزه مدیران ما نسبت به مسائل انسانی وپیشرفت درسایه رضایت کارکنان ومشتریان ابراز می دارندهمگی نشانگر یک حرکت بزرگ درراستای استقرارفرهنگ کیفیت[3] درسازمانهاست(4). استقرارفرهنگ کیفیت خود از انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی مناسب با شرایط سازمان شروع می شود.تنها انتخابی درست وتؤام با باور می تواند انرژی لازم را برای جهت گیریهای جدید سازمان آزاد کند(5 ). مدیریت کیفیت جامع یا مدیریت کیفیت فراگیر[4](تی . کیو .ام)ازجمله این روشها برای ارتقای کیفیت محصولات وخدمات در سازمانهای تولیدی وخدماتی است. مدیریت کیفیت جامع بهبودی درروشهای سنتی انجام کار و فنی اثبات شده برای تضمین کیفیت[5] محصولات وخدمات وکاهش هزینه های زائد محسوب می شود(6). این رویکرد با داشتن ارکان فلسفی واصول ساده وقابل درک و فراهم کردن یک بستر طبیعی شاید از بهترین گزینه ها در پیش روی مدیران باشد(5). سه رکن مهم فلسفه مدیریت کیفیت جامع یعنی مشتری محوری ،فرایندگرایی وارتقای مستمرفرایندها هم درراس وهم درقاعده سازمانهاقابل درک واجرا است(5 ).این شیوه جدید مدیریتی دربیمارستانهای کشورما با توجه به گستردگی خدمات بهداشتی درمانی دربخش سلامت و افزایش بی سابقه هزینه این  خدمات و به خصوص بالارفتن انتظارات و خواستهای مشتریان این سازمانها برای دریافت خدماتی هرچه مطلوبتر و با قیمتی مناسبتر می تواند چاره ساز بسیاری ازمشکلات موجود باشد.

  1-2- بیان مسأله تحقیق :

        به منظورهمگامی با تحولات سریع وروزافزون جهان امروزمدیران سازمان ها بایستی خود را به نظریه های جدید مدیریت تجهیز کنند(7 ). مدیریت کیفیت جامع یا  فراگیرازنظریاتی است که در دهه های 80 و90 میلادی توسط علمای مدیریت مطرح گردیده وموفق ترین سازمانهای خدماتی وصنعتی جهان از آن بهره برده وبه موفقیتهای عظیمی دست یافتند( 8). درایران نیز از سال 1367 شرکت های ایرانی به دلیل صرفه جویی قابل توجه این سیستم از یک طرف و نیز رقابتی شدن[6] بازار داخلی بعلت ورود کالاهای خارجی  و حذف یارانه های دولتی و تک نرخی شدن ارز، در پی اجرای این سیستم و نظایر آن برآمدند . بسیاری از این شرکت ها در اجرای این نظامها موفق نبودند و از پیگیری آن منصرف شدند ولی بعضی از آنها همچنان به پیگیری این نظامها پرداخته و به پیشرفتهای شایانی دست یافتند و حتی بعضی اقدام به تشکیل گروه های کیفیت و بهره وری[7] و اجرای نظام کیفیت جامع کردند.گرایش و تمایلی که هم اکنون درشرکتهای ایرانی جهت اخذگواهینامه های نظام تضمین کیفیت«ایزو» بوجودآمده است دلالت براین آگاهی وتلاش مدیریتی به منظورتغییردرروندهای پیشین دارد(9).    

        اکنون این سوال مطرح می شود که این سیستم در بیمارستانهای کشور ما چه جایگاهی دارد؟ تا چه حد مورد توجه قرار گرفته و دلایل ضعف یا کم کاری مورد مشاهده دربیمارستانها در بکار گرفتن این سیستم چیست ؟ذکر نکات زیر بیانگر دلایل توجه محقق به استفاده از این سیستم در بیمارستانها بخصوص در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی است: بیمارستانها مهمترین موسسات بهداشتی درمانی درکشوربه شمارمی آیند،چراکه بازوی مهم ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی واولین سطح ارجاع با قلمرو و مسئولیتهای مشخص هستند(10)سازمان بیمارستان به مراتب ازسازمانهای تولیدی پیچیده تراست چراکه بایدپاسخگوی وظایف درمانی بهداشتی که باسلامت وجان افراد جامعه سروکاردارد ونیزپاسخگوی مسائل اقتصاد پزشکی که تفاوتهای مهمی با اقتصاد تولید دارد باشد(11). امروزه اداره اموربیمارستان یک کارمهم گروهی است ومدیربیمارستان[8] درقرن حاضر نقش اصلی رادرهدایت ورهبری این نهاد عظیم ایفامی کند(12). علاوه براین بیمارستان جایگاه فعالیتهای حرفه ای برای پزشکان وپرستاران ودارندگان حرفه های پیراپزشکی بوده وکلیه این افراد بایددرراهبری این نهاد مهم مشارکت[9] داشته وهریک به نحوی در مدیریت آن سهیم باشند(11). مدیربیمارستان ازنظر حقوقی ومالی مسئول صدور دستور خرج دربیمارستان است. بااین وصف درتمام دنیا تعارض بین مدیریت وپزشک(بعنوان ایجاد کننده خرج) درقلمروبیمارستان وجودداشته است. لیکن درعصرما پدیده دیگری که برتمام این مسائل خط بطلان می کشد ضرورت مهارکردن هزینه ها[10] بااعمال مدیریت تخصصی ،رعایت موازین اقتصادبهداشت ودرنظر گرفتن اولویتها بامحاسبات هزینه-منفعت[11] است( 10) هزینه های روزافزون تختهای بیمارستانی ( 13)، استفاده ازفناوریهای پیشرفته درامرتشخیص بیماریها ،شیوه های درمانی پیچیده وگران قیمت موجودضرورت ایجادرقابت با بخش خصوصی وجذب بیمار را ایجاب می کندواین عملی نیست مگربا بهبود کیفیت خدمات ارائه شده دربیمارستان های دولتی ) 10). امروزه تغییرات اساسی دررفتاربیماران ومراجعه کنندگان به بیمارستانها بوجود آمده است. بیماران بیش ازهمیشه ازمسئولین مراکزدرمانی،پزشکان و پرستاران خودپیرامون نحوه درمان ومراقبت وحقوق خودانتظارداشته(11)وطبق منشور قانونی حقوق بیماراین توقع کاملا بجاومنطقی بوده وبیمارستانها ملزم به ارتقای[12] سطح کیفی خدمات خود هستند. متاسفانه طبق شواهد موجود کیفیت خدمات ارائه شده دربرخی بیمارستانهای کشورمابه خصوص درسطح بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی پاسخگوی خواسته ها وانتظارات بیماران وهمراهان آنها نبوده وعلیرغم بارسنگین هزینه های تشخیصی،درمانی وفناوریهای پیشرفته مورد استفاده دربیمارستانها نارضایتی بیماران از خدمات موجود امری غیرقابل انکاراست. مراجعات مجدد منجربه بستری دراعمال جراحی برابرپژوهشی که در استان کرمان انجام شده است حدود 50 درصد در بیمارستانهای آموزشی  بوده که 33 درصد ازمراجعات به علت عفونتهای بیمارستانی[13] وبقیه دراثر نقص درمان، تشخیص نادرست یا بیماری غیرمرتبط به مراجعه قبلی بوده است(14 ).کیفیت بدان گونه که در مدیریت بیمارستانها بکار برده می شود دارای معنا و مفهومی بیش از تعریف غیر رسمی از محصول و خدمتی است که از میانگین محصولات و خدمات دیگربهترباشد،این امر همچنین بدان معناست که بیمارستان بدون ارتکاب خطا و اصلاح اشتباهات در وهله نخست کارهای درستی را انجام دهد . با تاکید بر این نکته می توان از هزینه های زیاد مربوط به دوباره کاریها و گاه نتایج ناگوار جانی و مالی جلوگیری کرد( 12 ). امروزه بیمارستانهای ما با معضلات و بحرانهای بسیار روبرو هستند . در بیمارستانهای ما بیشتر وقت مدیران و کارکنان صرف حل مشکلاتی می شود که هر روز اینجا و آنجا بوجود می آید وکمترتوجهی به ریشه مشکلات معطوف می گردد  (15) از آنجا که بحرانهای سازمانی معمولا خبر نمی کنند و همین غیر مترقبه بودن آنها تصمیم گیرندگان را با هیجان و اضطراب مواجه می کند و با علم به اینکه بروز بحرانهای سازمانی با توجه به تحولات محیطی امری اجتناب ناپذیر است، برای پیشگیری و مدیریت بر این بحرانها مکانیزمهای مختلفی وجود دارد که مدیریت کیفیت جامع  یکی از آنها است( 15). مدیریت کیفیت جامع با مکانیزمهای کمک به شاخص سازی زمینه های بروز مشکلات سازمانی، شناسایی مشکلات بصورت مداوم، نظارت بر گلوگاههای سازمانی، ایجاد حساسیت نسبت به زمان ،بکارگیری راه حلهای خلاقانه، مداوم سازی خود ارزیابی فردی و سازمانی و تلفیق نگرش فرآیندمدار و نتیجه مداربه پیشگیری از بروز بحرانهای سازمانی کمک و مدیریت برآن را تسهیل می سازد(16 ). محقق امید آن دارد که با توجه به مطالب ذکر شده در این قسمت و قسمت های قبلی کاربردهای زیر از انجام این تحقیق , با اهداف و فرضیات ذکر شده و نتایجی که در برخواهد داشت حاصل گردد :

  1 – با شناسایی مشکلات موجود در بیمارستان های آموزشی که مانع از پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در آنهااست، از جمله بررسی و شناسایی نواقص موجود در سیستم اداره امور بیمارستانها می توان پیشنهادات کاربردی تری درزمینه رفع این موانع در حوزه های مدیریتی و پرسنلی ارائه داد .

  2 – انجام چنین تحقیقاتی فرصتی است برای مدیران و کارشناسان تا بدون جبهه گیری با واقعیات موجود در سازمانهای محل خدمت خود مواجه شده و با برنامه ریزیهای اصولی، واقع بینانه و دیدگاهی تازه نسبت به مسائل مدیریت جهانی با به روزسازی دانش خود و سازمانشان دست از راه حلهای سنتی برای رفع مشکلات برداشته و با تاکید بر علوم جدید به حل معضلات موجود بپردازند .

  3-کلیه مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی بویژه بیمارستانهای آموزشی می توانند با استفاده از نتایج این تحقیق و معادل سازی آن با شرایط سازمان خود به شناسایی موانع موجود بر تحقق سیستم مدیریت کیفیت جامع که در این تحقیق به آنها اشاره خواهد شد پرداخته و با رفع این موانع گامی در جهت زمینه سازی برای اجرای این استراتژی برداشته و ازمزایای فراوان آن به نفع سازمان، مشتریان و کارکنان خود بهره مند شوند . به علاوه سایر دانشجویان و محققان نیز می توانند با توجه به این تحقیق و نتایج حاصل از آن تحقیقات دیگری نیز در زمینه مدیریت کیفیت جامع ونحوه پیاده سازی آن در سازمانهای کشورمان بعمل آورند.

      به هرحال لزوم بهره گیری ازدانش مدیریت پیشرفته درتمامی سازمانها ازجمله سازمانهاومراکزبهداشتی درمانی وبویژه بیمارستانها امری غیرقابل انکاراست. سازمانها و مراکزی که با ارزشمندترین موهبت الهی یعنی سلامتی افراد سروکار داشته، مسئولیتی سنگین دراین رابطه بردوش دارند.مدیران این سازمانها باید از قدرت درک بالایی برخوردار بوده و با اتخاذ تدابیر و شیوه های شایسته در سیستم بهداشت و درمان زمینه را برای ارائه خدماتی با کیفیت و مطلوب نظر بیماران فراهم کنند(10 ). در همین رابطه استفاده ازاین سیستم توسط برخی پژوهشگران داخلی مورد تاکید قرار گرفته است.دکتر صدقیانی (14) معتقد است که یکی از روشهای پیشنهادی برای ارزیابی و ارتقای سطح خدمات بهداشتی درمانی اعمال مدیریت کیفیت جامع است (17). نیزازارزش واهمیت تی. کیو .ام به عنوان یک روش مدیریتی موفق در ارائه خدمات بهداشتی درمانی سخن می گوید.باتوجه به این نکته که تی.کیو. ام دراصل یک فلسفه وتفکر است وبه عنوان یک فرهنگ وعقیده غالب برسازمانها تاثیر گذراده وآنها را جهت می دهد(14) سوالی که دراین موردمطرح می شود آن است که چه مسائلی درسیستم اداری-درمانی بیمارستانهای کشورما مانع بکارگیری این استراتژی مدیریتی شده است ؟ آیا اساسا مدیران وسایر کارکنان بیمارستانها نگرش منطقی وقابل قبولی درراستای تحقق این سیستم ندارند یانقص درسیستم آموزش کارکنان  یا عدم جلب مشارکت آنها ومانندآن است ؟ بعلاوه بررسیهای بعمل آمده توسط پژوهشگر در مرکز اسناد ومدارک علمی ایران،سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دانشکده ها ومراکزآموزش مدیریت دولتی حاکی ازآن بودکه پژوهشی بااین عنوان وبااهداف مشخص شده در بیمارستانهای دولتی انجام نشده واین مسئله خودازدلایل توجه پژوهشگروضرورت انجام این پژوهش می باشد.امید است از رهگذر این پژوهش زمینه لازم جهت ارزیابی دوباره در نحوه اداره بیمارستانها و مدیریت منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان فراهم آید و گامهای بعدی دراین گستره مهم با درایت و حمیت بیشتربرداشته شود                

      همچنین ازآنجا که تاکید اساسی مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانها برنیازها ، انتظارات ودیدگاههای بیماران است ودراین تفکربرآورده ساختن این نیازهاوکسب رضایت بیماران[14] یک اصل اساسی محسوب می شود(14)، به نظر می رسد بهره گیری ازاین سیستم می تواند راه گشای برخی مشکلات موجود مانند عدم رضایت کافی بیماران مراجعه کننده به بیمارستانها، هزینه های مالی وحتی جانی ناشی از کیفیت پایین خدمات ، فقدان تعهد لازم کارکنان نسبت به اهداف بیمارستان، هزینه های ناشی از دوباره کاریها ومراجعات مجدد به بیمارستان،بروز عفونتهای بیمارستانی و.... دربیمارستانهای کشورمان باشد. آنچه مسلم است بکارگیری موثر هر شیوه جدید مدیریتی نیازمند بررسی بسیاری ازعوامل درون سازمانی ازجمله آمادگی علمی- فرهنگی مدیریت وکارکنان،طرز تفکر وهمخوانی نگرش آنها با مفاهیم شیوه مورد نظر،شیوه هاودستورالعملهای اجرایی سازمان ومانند آن است.مطالب ذکر شده پژوهشگر را برانگیخت تا با بررسی شرایط حاکم در بیمارستانهای آموزشی شهرستان اردبیل - به عنوان نمونه ای از بیمارستانهای کشور به شناسایی زمینه های اجرائی موجود درتحقق مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک پروژه تحقیقاتی پرداخته وبامقایسه آن باشرایط  ایده آل راهکارهای اجرایی در این زمینه ارائه نماید.

 • فهرست و منابع روش تحقیق میزان نگرش مدیران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان ها

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  - آریل ، چیت (1380) ،  مشتری در جایگاه شریک  ،  ترجمه اکبرکرمی  ، انتشارات رسا  ، چاپ اول .

  2- تسلیمی، سیروس(1384)، آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت جامع ومدیریت کیفیت جامع، فصلنامه بانک صادرات.

  3- فرنچ ، وندال ، بل ، سیسیل (1381) ، ،مدیریت تحول در سازمان ،ترجمه دکتر سید مهدی الوانی  وحسن دانایی فرد ، انتشارات صفار اشراقی،چاپ پنجم.

  4- دولان سیمون ال، شولر رندال اس (1377).مدیریت امور کارکنان ومنابع انسانی، ترجمه دکتر محمد طوسی ودکتر محمد صائبی، ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی،چاپ چهارم.

  5-لامعی ، ابوالفتح (1383)،  نقدی بر جایزه ملی کیفیت ایران ، ناشر ناشر موسسه فرهنگی  انتشاراتی شاهد وایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، چاپ اول .

  6- جلوداری،بهرام(1380)،  راهنمای استقرار وممیزی مدیریت کیفیت جامع ، انتشارات آزاده ،  چاپ دوم.

  7- اونز،بیل، رینولدز،پیتر ، جفرینز، دیوید (1382) ،  آموزش مدیریت کیفیت جامع ،ترجمه دکترحسین کاکوئی و دکتر غلامرضا انصاری، انتشارات آن .

  8- ریاحی ، بهروز(1381) ، مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی ، انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران ، چاپ اول .

  9-اسماعیل پور، رضا (1372) ،بررسی نقش مدیریت عالی  در سیستم مدیریت کیفیت جامع ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی.

  10- صدقیانی ، ابراهیم ( 1380) ، سازمان ومدیریت بیمارستان ، جلد اول و دوم  ، انتشارات جهان رایانه ، چاپ دوم .

   

  11-انصاری ، حسن ، عبادی فرد آذر ، فربد(1378) ، اصول مدیریت وبرنامه ریزی بیمارستان ، انتشارات اشارت ،چاپ اول .

  12- فلتن  راس ، نائومی گلینا (1377).مدیریت خدمات بهداشتی ،ترجمه دکتر علی کشتکاران  وعلیرضا آیت اللهی ،انتشارات کوشا مهر . چاپ اول .

  13- Godfroji , M.I. (2000) , Evaluation  in the public sector , metal  center news , V16 , N03.

  14- مدنی ،مهدی (1378) ، بررسی امکان بهره گیری از تی.کیو.ام در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1378 و ارائه راه حل ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی .

  15- سلطانی ، ایرج (1384) ، نقش مدیریت کیفیت فراگیر ، مجله تدبیر ، شماره  155 ،  فروردین ماه.

  16- Jonson , E. (2003),Theoretical perspectives public management , managerial auditing journal, V12, NO 8.

  17- حمیدی، یداله(1377)، بررسی چگونگی کاربرد نمونه مدیریت کیفیت جامع ومراحل طراحی والگوی مناسب دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان، مجله مدیریت پزشکی.

  18- زمردیان ، اصغر (1376) ،مدیریت کیفیت جامع ، انتشارات موسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش ونو سازی صنایع ایران.

  19- حاجی شریف، محمود(1379)، طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر، انتشارات مرکزآموزش مجتمع سیمان آبیک، چاپ سوم.

  20- جعفری مصطفی ،اصولی سیدحسن ، شهریاری حسام(1383). ابزارهای استراتژیک وفرهنگی تی کیو ام، جلد اول ودوم، انتشارات رسا، چاپ سوم.

  21-  تکیان ،مجید(1381)، سطوح بلوغ مدیریت کیفیت فراگیردرسازمانها، سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تهران محل مجموعه همایشهای بین المللی.

  22-  براون ، مارک ، هیچکاک ، دارسی ، ویلارد، مارشال (1382)، کامیابی وناکامی درگستره مدیریت کیفیت فراگیر، ترجمه حسین جهانگیری ومحمدگودرزی، انتشارات آن، چاپ دوم.

  23-ایشیکاوا، کورو(1380)، کنترل کیفیت فراگیر،ترجمه احمدجواهریان، انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ دوم.

  24- امیران ، حیدر (1376 ) ، مدیریت مشارکتی  ، انتشارات مرکز اموزش دولتی ، چاپ دوم.

  25- پورشمس،محمدرضا(1383)،  راهنمای جامع استقرار استانداردهای ایزو9000/2000 ، انتشارات رسا، چاپ دوم.

  26- برنز،اندریو(1382)، تشریح عناصراستانداردهای ایزو9000، ترجمه فرامرز شاه محمدی، موسسه انتشاراتی شاهد.

  27- سینگهال ، وینور (1384) ، اثر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد مالی شرکتها ،ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت ،تهران ،مجموعه همایشهای بین المللی .

  28-ایمای،ماسا اکی(1372)، کایزن : کلیدموفقیت ژاپن، ترجمه دکترمحمدحسین سلیمی، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

  29- سازمان بهره وری سنگاپور(1376)،دستیابی به کیفیت ، ترجمه احد ذوالرحمی ، انتشارات تشکیلات بهره وری ملی ایران.

  30- سلیمی ، محمد حسین (1373) ، ایزو 9000 ، موسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی ، فصلنامه بانک صادرات ، شماره 8 ، خرداد ماه.

  31- Lee  , S., Schniederjanse , M.(1997) , Operation quality manage ment , Houghtoon Mifflin Company.

  32-  کی هو، ساموئل (1378)  ، مدیریت کیفیت جامع ،ترجمه حسین حسین زاده ،نشر دانشکار ،چاپ اول.

  33- کلهر ، معصومه (1374) ، مدیریت کیفیت فراگیر ،مجله پژوهشی ومهندسی ، شماره 16 ،اردیبهشت ماه.

  34- شریف زاده ، فتاح (1379) ، مدیریت کیفیت فراگیر :چشم اندازها وکاربردها ، انتشارات ترمه ،چاپ اول.

  35- Corbara, F. ,Cristofarow, E.M. (2001),Company wide quality control , Oxford , UK : Butherworth Heiman publisher Ltd .

  36- لامعی ، ابوالفتح (1382) ، مدیریت کیفیت جامع در آموزش ، ناشر موسسه فرهنگی  انتشاراتی شاهد وایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، چاپ اول.

  37-    Arnold, E.J. (1998) , Quality  assurance  in  health  care, Health affairs , USA: Blackwell publisher.

  38- درسنامه سازمان ومدیریت تخصصی بیمارستان2، انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران،ص158.

  39- صدقیانی ، ابراهیم ( 1376) ،  ارزیابی مراقبتهای بهداشتی ودرمانی واستانداردهای بیمارستانی ، انتشارات معین ، چاپ اول.

  40-   Purvise, G.R. (2004), Health care quality in hospital, prentice hall international.

  41- Hourani  , L. (2000) ,Use  of total quality management in health prpmotion activities in USA, Health research center.

  42-    Mc clenny  , L.M. (1999) , Integrating planning  and  total quality management , Army ware call USA.

  43- Houser, K.L. (1998) , Practice  of  total  quality  management  in the clinical setting  Tripler army medical center.

  44 -   Goodwin , W.L. (2001) ,  Assesment  of  the  organizational  culture of dewitt  army  community  Hospital  one  year  after  the  implementation of  total  quality  management ,Academy of health sciences.

  45- آقایی هشتجین ، علی (1378) ، کیفیت مراقبتهای بهداشتی درمانی ،  مجله تدبیر ، شماره 75 ،  سال سو م.

  46- لامعی ، ابوالفتح (1381) ،  راه ما به سوی تحول ،  ناشر موسسه فرهنگی  انتشاراتی شاهد وایثارگران، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، چاپ اول.

  47- نوری رسول. میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی تهران برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)،مجله میریت واطلاعات در بهداشت ودرمان ،دوره دوم، شماره اول، بهار وتابستان 1384،ص63-54.

  48- نکوئی مقدم محمود. تاثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان،فصلنامه مدیریت،1384،دوره1،شماره43.

  49- احمدی مریم،کرمی مهتاب.بکار گیری اصول ومفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1384، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت، دوره 10،شماره29،پاییز 1386.

  50- مصدق راد، علی محمد ،ریاحی زهرا، تاجمیرفرزانه(1383).بررسی امکان  بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت 2000/9001ISO دربیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت واطلاع رسانی ،دانشگاه علوم دانشگاه علوم پزشکی ایران.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول