پایان نامه تأثیر تابش اشعه لیزر هم توان بر وزوز و شاخصه های آزمون الکترو کوکلئوگرافی و آزمون گسیل های صوتی گوش

تعداد صفحات: 61 فرمت فایل: word کد فایل: 10003195
سال: 1384 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه علوم پزشکی
قیمت قدیم:۱۲,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تأثیر تابش اشعه لیزر هم توان بر وزوز و شاخصه های آزمون الکترو کوکلئوگرافی و آزمون گسیل های صوتی گوش

  پایان نامه

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شنوایی شناسی

  چکیده:

  در پژوهش حاضر، تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز بیماران دارای سابقه ضربه صوتی حاد و یا مزمن را بررسی نمودیم. و نیز شاخصه‌های آزمونهای الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را نیز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، ثبت و بررسی نمودیم. بیماران حدود 12 جلسه تحت درمان با لیزر کم توان m.w 200 به مدت حدود 42 دقیقه  قرار می‌گرفتند و این روند درمان 2 مرتبه در هفته و به مدت 12 جلسه صورت گرفت. طول موج لیزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزیابیهای ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس و ارزیابی وزوز شامل تطابق بلندی و تعیین زیر و بمی وزوز، میزان بلندی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و آزمون الکتروکوکلئوگرافی و گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج نیز قبل  و بعد از دوره لیزر درمانی ثبت و بررسی گردید. تطابق بلندی وزوز با  تغییرات آماری معناداری را در قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد. میزان بلندی ذهنی و آزار دهندگی ذهنی نیز کاهش یافت و لی بدلیل محدود بودن تعداد نمونه‌گیری این اختلاف معنادار نبود.

  مقدمه:

  وزوز درک صدا یا نویز بدون حضور یک منبع خارجی واقعی می‌باشد که این عارضه همراه با انواع گوناگون کم شنوایی می‌باشد وزوز اغلب با کم شنوایی ناشی از نویز همراه می‌باشد. مطالعات اپیدمیولویک نشان داده‌اند که حدود 17% از جمعیت وزوز دارند در حالیکه تنها فقط 5/0 الی 6/1 % به طور شدیدی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در میان افراد با آسیب شنوایی حدود 67% از وزوز رنج می‌برند (Zenker.F 2004)

  در این پژوهش، تأثیر اشعه لیزر کم توان را بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را بررسی نمودیم. اشعه لیزر کم توان، یک روش غیر تهاجمی بدون عوارض جانبی می‌باشد که به جهت پایین بودن توان خروجی لیزر و نیز طول موج منحصر به فرد آن، میزان جذب آن از طریق پوست کاهش یافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزایش می‌یابد. اشعه لیزر کم توان باعث فعالیت ATP سازی در سلولها می‌گردد.

  متدو روشها:

  پژوهش حاضر بر روی 5 فرد مبتلا به وزوز ناشی از ضربه صوتی صورت گرفت. 3 نفر از بیماران وزوز یکطرفه و 2 نفر دارای وزوز دوطرفه بودند که مجموعاً 7 گوش تحت درمان با اشعه لیزر کم توان قرار گرفت.

  بیماران قبل از دوره درمان، مورد آزمایشات ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس قرار می گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضایعات فضاگیر، آزمایشات تکمیلی شامل MRI و ABR انجام می‌شد. ارزیابی وزوز بیماران شامل آزمون تطابق بلندی وزوز و تعیین زیر و بمی وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه‌ای جهت بررسی میزان بلندی ذهنی وزوز و  میزان آزاردهندگی وزوز بر حسب معیار دیداری- قیاسی- تکمیل می‌گردید. جهت پایش تغییرات احتمالی میکرومکانیکهای حلزونی آزمایشات الکتروکوکلئوگرافی ثبت می‌گردید. در این آزمون، سطح آستانه پتانسیل عمل مرکب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگی CAP[1] و نسبت دامنه پتانسیل تجمعی به پتانسیل عمل (Sp/AP) ثبت گردید.

  آزمون گسیل های صوتی ناشی از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتی  و  ثبت  می‌گردید.

  این آزمایشات قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان صورت می‌گرفت در هر فرد حدود 12-10 جلسه لیزر درمانی به صورت 2 جلسه در هفته صورت می‌گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه لیزر کم توان با توان m.w200 به مدت حدود 42 دقیقه صورت می‌گرفت. حدود J180 انرژی از طریق تابش به زائده ماستوئید و حدود J 90 انرژی از طریق تابش به مجرای خارجی گوش صورت می‌گرفت.

  نتایج:

  در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون Parred t-test و آزمون Willcoxon استفاده گردید. تطابق بلندی وزوز قبل و بعد از لیزر درمانی تفاوت آماری معناداری  نشان داد. میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی ذهنی در مبتلایان به وزوز کاهش یافت( ما بدلیل محدویت تعداد نمونه‌ها، اختلاف آماری معناداری را نشان نداد هیچکدام از شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی، شامل آستانه CAP، دامنه CAP، زمان نهفتگی CAP و نسبت دامنه SP/AP در مراحل ارزیابی قبل و بعد از تابش اشعه لیزری، از نظر آماری اختلاف معنادرای نشان ندادند.

  آزمون DDOAE در سطح شدت  ،  در تمام بیماران مقادیر منفی و کوچکی را قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد.

  در سطح شدت  در سه نقطه  و  و  و  و  و  قبل و بعد از لیزردرمانی اندازه گیری گردید. نقطه  و  اختلاف آماری معناداری را نشان داد. بعد از تابش اشعه لیزر، کاهش دامنه در این نقاط دیده می شد.

  بحث:

  در این پژوهش، نیز در مورد تطابق میزان بلندی وزوز، شاهد اختلاف معناداری بودیم که در نتیجه محققان Prochatka و همکاران (2000)، که در بررسی تأثیر لیزر کم توان m.w200 و داروی Egb761 به 26% بهبودی کامل و 36% بهبودی بیشتر از 50% می یافتند.

  Hahn.A و همکاران در سال 2001، در مطالعه ای بر روی 200 بیمار، در بررسی تأثیر لیزر کم توان و درمان دارویی EGb761 به 26% بهبودی کامل و 43% بهبودی بیش از 50% دست یافتند. که لیزر با توان m.w300 را استفاده نموده بودند. این محققین تأثیر ترکیبی دارو و لیزر کم توان را بررسی نمودند.

  Nakashima و همکاران (2002) در بررسی تأثیر لیزر کم توان m.w60 را در درمان وزوز به کار بردند و به تفاوت آماری معناداری در نتایج ارزیابی وزوز و DPOAE دست نیافتند. گزارش نمودند که درمان لیزری m.w 60 را جهت کنترل وزوز مؤثر نمی باشد.

  Rogowski و همکاران (1999) در مطالعه 32 بیمار تحت درمان لیزر کم توان، معیار دیداری - قیاسی بلندی وزوز و TEOAE را قبل و بعد از درمان به کار بردند و تفاوت آماری معناداری در بلندی وزوز و تغییرات دامنه TEOAE نیافتند.

  Mirz.f و همکاران (2000) در یک مطالعه دو سویه کور، با استفاده از لیزر توان m.w50 و طول موج nm830 را در 49 بیمار در کنترل وزوز را بررسی نمودند و با وجود آنکه 18% بیماران بهبودی را نشان دادند، اشعه لیزر کم توان را وسیله ارزشمندی در درمان مبتلایان به وزوز دیر درمان دانستند.

  در پژوهش حاضر، بین تأثیر لیزر و تغییرات حلزون با استفاده از آزمون‌EcochG و DPOAE به تغییرات معناداری دست نیافتیم. اما تأثیر لیزر بر بلندی وزوز و کاهش میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی آن را احتمالاً بدلیل استفاده از از توان بالای لیزر m.w200 می باشد.

  میزان بهبودی وزوز در تحقیقاتی که توان بالاتر لیزر را همراه با داروی EGb6761 به کار برده بودند، بیشتر از تحقیقات دیگر می باشد.

  Refrences:

  Zenker, and j. Barajas Evaluation of chronic tinnitus patient. Fundacin canaria Para la prevencin de la sordera 2004, http://auditio.com/fcps/tinnitus. htm.

  فصل اول

   

  1-1-  موضوع و اهمیت آن:

  این تحقیق جهت بررسی تاثیر تابش اشعه لیزر کم توان بروزوز و شاخصه های آزمون های الکتروکوکلئوگرافی  و گسیلهای صوتی گوش انجام شده است. امروزه تعداد زیادی از افراد از وزوز گوش خود رنج می برند. با وجود تدابیر متعددی که در این زمینه به کار گرفته شده است هنوز درمان قطعی و معینی برای این مشکل یافت نشده است.

  عوامل متعددی در ایجاد این مشکل دخیل هستند که از جمله آنها می توان به اختلالات حلزونی، ضایعات عصبی و اختلالات مرکزی، ناراحتیهای عروقی، اختلالات گردنی و … اشاره نمود. فرد مبتلا به وزوز بسته به میزان بلندی وزوز از احساس صدا در گوش رنج می برد و این مشکل آرامش روحی و روانی شخص را متاثر می سازدDavis (1996) گزارش نمود که یک سوم از همه بزرگسالان برخی از انواع وزوز را گزارش می کنند و در حدود 10 درصد افراد، وزوز خود بخودی طولانی مدت (P.S.T)[2] را گزارش می کنند که در حدود 5 درصد آنها دچار وزوز ناراحت کننده نسبتاً شدیدی می باشند و حدود 4-2 درصد افراد مبتلا به مراکز بیمارستانی دارای سرویسهای درمانی ارجاع داده شده اند.

  وزوز مشکلی است که در افراد مبتلا اضطراب و پریشانی، عصبانیت، افسردگی، تحریک پذیری، بی خوابی، آشفتگی، ترس، انزوا ایجاده نموده و کیفیت زندگی افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد.

  در این تحقیق، تاثیر اشعه لیزر کم توان را بر وزوز بررسی نموده ایم. یکی از کاربردهای بسیار مهم لیزر، در امر پزشکی است. اصولاً به کارگیری انرژی فوتون به جای تیغ جراحی بیش از دو دهه است که به کار گرفته شده است.

  یکی از کاربردهای لیزر در پزشکی، استفاده از لیزرهای کم توان در لیزر درمانی می باشد.

  این روش درمان که شکلی از پرتو درمانی به شمار می رود، در سالهای اخیر مورد توجه پزشکان و متخصصان قرار گرفته است. در این تکنیک طول موج انتخابی پرتوهای لیزر به گونه ای است که عمق نفوذ فراوانی در بافت داشته و به راحتی از لایه های بافت عبور کرده و به عمق چند سانتیمتری ( حداکثر تا cm7 ) رسیده و با سلول مورد نظر وارد واکنش می شود. در درمان لیزر، انرژی فوتونهای نوری جذب سلول شده، سبب تحریک آن و واکنشهای فتوبیولوژیکی می گردد. از آنجاییکه اشعه لیزر یک محرک بیولوژیک خوب به حساب می آید، از لیزر درمانی می توان در مواردی که احتیاج به تقویت واکنشهای موضعی و عمومی ارگانیسم هست استفاده کرد.

  با توجه به استفاده گسترده و موفقیت آمیز اشعه لیزر در طب، در این مطالعه ما میزان تاثیر تابش اشعه لیزر کم توان را بر وزوز بررسی نموده ایم و جهت بررسی و پایش تغییرات فیزیولوژیک احتمالی حلزون، از آزمونهای الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش بهره گرفته ایم.

  2-1- متغیرهای اصلی یا لغات کلیدی در مطالعه و تعاریف آنها:

  لیزر کم توان ( Low level laser  ).

  - تعریف شرحی: یک نور متراکم شده ای از طیف قرمز بخش مرئی تشعشعات الکترومگنتیک می باشد که به هنگام لمس، سرد بوده و بر خلاف لیزر مورد استفاده در جراحی، هیچ دردی ایجاد ننموده و به بافت زنده آسیب نمی رساند.(Tuner ,1999)

  - تعریف عملیاتی: در این پژوهش به لیزر با طول موج nm 830 (با پروب mw 200) گفته می‌شود که به هنگام لمس سرد می باشد.

  وزوز گوش (Tinnitus):

  تعریف شرحی:هر گونه صدایی است که در سر یا گوشها بدون هیچ نوع تحریک مکانیکی صوتی یا سیگنالهای الکتریکی خارجی احساس می شود. منشأ آن می تواند مجموعه ای از علل مختلف باشد که به نوعی دستگاه شنوایی را درگیر کرده است، در اکثر موارد علت آن ناشناخته می باشد (Anon ,1981)

  تعریف عملیاتی: در این پژوهش وزوزهای سابجکتیو مد نظر می‌باشند که توسط خود فرد شنیده می‌شود.

  آکوستیک تروما (Acoustic-trauma):

  تعریف شرحی: آسیب شنوایی ناشی از صدای ناگهانی شدید و آسیب شنوایی طولانی مدت ناشی از در معرض نویز بیش از حد بودن. (stash Brad. A, 1997)

  تعریف عملیاتی: در این پژوهش آسیب شنوایی های ناشی از صدای بلند که به طور ناگهانی یا در دراز مدت به دلیل در معرض نویز بودن ایجاد شده اند مد نظر می باشد.

  تطابق بلندی (Loudness Matching of Tinnitus):

  - تعریف شرحی: بلندی عبارتست از توازن درکی از شدت صدا و آزمون تطابق بلندی به معنی تلاش در جهت اندازه گیری کمی شدت وزوز، با یک صوت خارجی در واحد دسی بل می باشد. (Goldstain- shulman, 1997)

  تعریف عملیاتی: در پژوهش به تطابق بلندی وزوز با شدت معادل یک صوت خارجی در فرکانس معین و با معیار dB اطلاق می‌گردد که این متغییر به صورت کمی در قبل و بعد از مداخله لیزر کم توان مورد اندازه گیری قرار می‌گیرد.

  تطابق زیر و بمی وزوز (Pitch Matching of tinnitus)

  تعریف شرحی: تلاش در اندازه گیری زیر و بمی وزوز به صورت کمی در تطابق با فرکانس یک صوت خارجی گفته می‌شود که با واحد هرتز بیان می‌شود. (Goldstain - shulman, 1997)

  - تعریف عملیاتی: در این پژوهش به تعیین زیر و بمی وزوز به صورت کمی در تطابق با فرکانس یک صوت خارجی معادل اطلاق می‌گردد که تغییرات آن قبل و بعد از مداخله لیزر کم توان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  - تعریف عملیاتی: در این پژوهش به طول مدت زمان کاهش یا وقفه‌ای که به صورت موقتی پس از قطع صدای پوششی در بلندی صدای وزوز به وجود می‌آید، اطلاق می‌گردد.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه تأثیر تابش اشعه لیزر هم توان بر وزوز و شاخصه های آزمون الکترو کوکلئوگرافی و آزمون گسیل های صوتی گوش

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  - Anon. Definition and classification of tinnitus, In Tinnitus , ciba foundation symposium 85, edited by D.Evered and G.Lowrenson, Appendix I, P: 300-302 (1981).

  - hazell. J, history and Medical Investigation the 16th european Instructional course on tinnitus and it's management (14-16 April 1996) pp:21-27.

  - hall, James w, Hand Book of Aditory Evoked Responses, 1992, Allyn and Bacon.

  - HahnA, Ivan Sejna, kpistina stolbova and Ales cocek. Combined laser-Egb 761 tinnitus therapy. Acta otolaryngol 2001, suppl 545: 92-93.

  - Hahn.A, M.Prochazha, clinical Results of comprehensive Laser therapy in a Groupe  of 200 Patiants 2001, email: tusita @ m box.vol.cz

  - Mirz F, zacharie B, Anderson SE, Nielsen AG, johansen Ln, Bjer P, pedersen CB. Treatment of tinnitus with low-intesity laser-ugeskr laeger. 2002 Jun 19. 162(25): 3607-10

  - Nakashima T, veda H, Misawa H, suzuki, et al. Transmeatal low-power laser irriadiation for tinnitus. Otol Neuro tol. 2002 May, 23(3): 269-300.

  - Prochazka Miroslav. M.D. the role of LLLT in treatment of tinnitus LASER. PARTNER. 2003. Tusita @ mbox.vol.cz

  - Rogowski M, Mnich S, Gindzienska E, lazerczyk B. low-power Laser in the treatmant of tinnitus-a placebo controlled study-otolayngolpol. 1999 53(3): 315-20

  - Stach, Brad.A, comprehensive Dictionary of Audiology Illustrated , 1997, william & wilkins.

  - ShiomI Y, Takahashi H, Honjo I, kojima H, NaitoY, FujikiN. Efficacy of transmeatal low power Laser irriadiation on tinnitus preliminery report. Auris Nasus larynx 1997 24(1): 39-42

  - Tuner jan and Lars Hode low level laser therapy. clinical practice and scientific Background.

  - Tatiana. soloviera. low level laser therapy 1999 vol.44

  - Vitagraf, Lasers in Medicine and Dentisting: basic science and up-to-date clinical application of low level laser therapy: 2000. 544

  - Zenker, and j. Barajas Evaluation of chronic tinnitus patient. Fundacin canaria Para la prevencin de la sordera 2004, http://auditio.com/fcps/tinnitus. htm.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت