پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستان های شهر مشهد

تعداد صفحات: 127 فرمت فایل: word کد فایل: 10003176
سال: 1384 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه تربیت بدنی
قیمت قدیم:۱۹,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستان های شهر مشهد

  پایان ­نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

  مقدمه

  دراین فصل نخست خلاصه ای از پژوهش و سپس یافته های بدست آمده از این پژوهش ذکر می شود دربخش بعدی این فصل به بحث و نتیجه گیری درخصوص یافته های پژوهش می پردازیم .

  در پایان این فصل پیشنهادات برخواسته از پژوهش و پیشنهادات لازم برای انجام پژوهش های بعدی ارائه می شود .

  خلاصه پژوهش

  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه سلامت روانی درافراد سالمند فعال و غیرفعال زن انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع علی - مقایسه ای است که پس از توصیف سلامت روانی به مقایسه آن دربین افراد سالمند می پردازد.

  جامعه آماری شامل تمامی زنان سالمند بالای 60 سال بود (3000N=) که نمونه نهایی این پژوهش از بوستان­های سطح شهر مشهد به روش نمونه­گیری تصادفی و با استفاده از فرمول­های برآورد حجم نمونه به تعداد 222 نفر انتخاب شدند .

  ابزار اندازه­گیری پرسشنامه سلامت روانی GHQ-28 گلدبرگ و هیلر بود و آزمون یو مان ویتنی برای مقایسه میانگین دوجامعه (زنان سالمند فعال و غیرفعال ) استفاده شد. بنابر نتایج حاصل بین علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی از دوگروه افراد سالمند فعال و غیرفعال تفاوت معنی­داری مشاهده شد. همچنین زنان سالمند فعال نسبت به غیرفعال در سلامت روانی و مقیاس­های چهارگانه آن، در وضعیت مطلوبتری قرار دارند.

  یافته­های پژوهش

  الف)یافته­های اصلی پژوهش

   بین زنان سالمند فعال و غیر فعال در سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

   بین زنان سالمند فعال و غیر فعال در بعد اضطراب و اختلال در خواب تفاوت معنی داری وجود دارد.

   بین زنان سالمند فعال و غیر فعال در بعد جسمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

   بین زنان سالمند فعال و غیر فعال در بعد کارکرد­های اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.

   بین زنان سالمند فعال و غیر فعال در بعد افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد.

   بین زنان سالمند مجرد و متأهل از نظر سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

   بین زنان سالمند فعال و غیر فعال از نظر میزان مشارکت ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  ب) یافته های فرعی پژوهش

  - در گروه فعال 2/44 در صد از نمونه تحت بررسی درصد بین 60 تا 64 سال و 15 درصد بین 65 تا 69 سال و 7/21 درصد بین 70 تا 74 سال و 2/14 درصد بین 75 تا 79 سال و 5  درصد بالای 80 سال سن داشته اند.

  در گروه غیر فعال ، 2/28 درصد بین 60 تا 64 سال و 6/14 درصد بین 65 تا 69 سال و2/25 درصد بین 70 تا 74 سال و 4/18 درصد بین 75 تا 79 سال و 6/13 درصد بالای 80 سال سن داشته اند.

  در مجموع افراد ، 8/36 درصد بین 60 تا 64 سال و 8/14 درصد بین 65 تا 69 سال و 3/23 درصد بین 70 تا 74 سال و 1/16 درصد بین 75 تا 79 سال و 9 درصد بالای 80 سال سن داشته اند.

  - در گروه فعال ، 6/17 درصد مجرد و  4/82 درصد متاهل بوده اند.

  - در گروه غیر فعال ،  1/30 درصد مجرد و 9/69 درصد متاهل بوده اند.

  - در مجموع افراد ، 4/23 درصد مجرد و  6/76 درصد متاهل بوده اند.

  - در گروه فعال ، 2/10  درصد شاغل  و 5/41  درصد بازنشسته خانه دار و 3/48  درصد خانه دار بوده اند.

  - در گروه غیر فعال ، 1  درصد شاغل  و 48  درصد بازنشسته خانه دار و 51  درصد خانه دار بوده­اند.

  در مجموع افراد، 9/5  درصد شاغل و 5/44  درصد بازنشسته خانه دار و 5/49 درصد خانه دار بوده­اند.

  - در گروه فعال، 0 درصد 1 جلسه در هفته و 2/44  درصد 2 جلسه در هفته و 8/55  درصد سه جلسه و بیشتر در هفته فعالیت داشته­اند. در گروه غیر فعال، هیچ یک از آزمودنی­ها دارای فعالیت بدنی در طول هفته نبوده­اند. در مجموع افراد، 9/27  درصد 2 جلسه در هفته و 3/35  درصد سه جلسه و بیشتر در هفته فعالیت داشته­اند.

  - 85/8 درصد افراد در گروه فعال از بیماری قلبی و عروقی رنج می برند. در حالی که این رقم در گروه غیر فعال 90/70 در صد بوده است، در مجموع 9/78 درصد مبتلا به بیماری قلبی و 1/21 درصد فاقد این بیماری هستند

  70 در صد افراد در گروه فعال از فشار خون بالا رنج می برند. در حالی که این رقم در گروه غیر فعال 4/54 در صد بوده است، در مجموع 8/62  درصد مبتلا به فشار خون بالا و 2/37 درصد فاقد این بیماری هستند.

  80 درصد افراد در گروه فعال از بیماری آرتروز رنج می برند. در حالی که این رقم در گروه غیر فعال 5/83 در صد بوده است، در مجموع 6/81 درصد مبتلا به آرتروز و 4/18 درصد فاقد این بیماری هستند.

  5/77 درصد افراد در گروه فعال از بیماری دیابت رنج می برند. در حالی که این رقم در گروه غیر فعال 9/68 در صد بوده است، در مجموع 5/73 درصد مبتلا به دیابت و 5/26 درصد فاقد این بیماری هستند

  بحث ، تحلیل و نتیجه گیری

  دراین قسمت بحث و تحلیل روی هریک از فرضیه های پژوهش انجام شده و همخوانی یافته های پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده دراین زمینه مورد مقایسه قرارگرفته است .

  - فرضیه اول پژوهش به مقایسه سلامت روان زنان سالمند فعال و غیرفعال پرداخته است. نتایج نشان داد که بین سلامت روانی در افراد جامعه تحت بررسی تفاوت معنی­داری وجود دارد (05/0p<)، با نتیجه تحقیق در این زمینه با تحقیقات دنگ (2003) و اصفهانی (1381) همخوانی دارد. در این تحقیقات مشخص شد که تمرینات بدنی می­تواند مزایای زیادی بر روی رفتار و خلق و خوی داشته باشد و علاوه برآن ، تمرینات بدنی با کاهش استرس ، تنش و ا فسردگی و افزایش اعتماد به نفس همراه است . درتوجیه این که از چه رو ورزش به انسان آرامش می بخشد ؟ باید واکنش های شیمیایی بدن را دلیل اصلی این امر بدانیم. احساس بهتر داشتن به خاطر واکنش شیمیایی ، فیزیولوژیکی عامل کته کولامین پلاسما می باشد که نقش  ارزنده­ای درتحریک فرد برای ترشح ماده ای شیمیایی به اسم آندروفین در طی ورزش دارد. این ماده عامل بسیار نشاط انگیزی است که احساس رضایت و آرامش را برای انسان به ارمغان می­آورد.

  - فرضیه دوم پژوهش به مقایسه بعد جسمانی سلامت روانی درزنان سالمند فعال و غیرفعال می پردازد . نتایج نشان داد که بین بعد جسمانی سلامت روانی درافراد تحت بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد . یعنی با افزایش میزان آمادگی جسمانی که ازطریق فعالیت های بدنی حاصل می شود ، میزان دردها و نشانه های بدنی افراد سالمند کاهش می یابد . به تعبیری دیگر به نظر می رسد ، فعالیت های حرکتی افراد که ممکن است درقالب نرمش ورزش و تفریحات سالم و بازی شکل گیرد تاثیرات فیزیولوژیکی قابل توجهی دربدن بجا بگذارد .فعالیت های بدنی باعث افزایش بازده عملکرد شده و شکایت فیزیکی یا جسمی بدون علائم یا تظاهرات عضوی قابل اثبات را که بتواند شکایت را توجیه کند را از بین می برد . نورول و بلس [1] (1980) طی مطالعه ای بر روی افسران بازنشسته به این نتیجه رسیدند که شرکت درفعالیت های بدنی موجب افزایش آمادگی قلبی – عروقی آزمودنی ها شده و این بهبود درکاهش شکایت فیزیکی ناشی از کم آوردن از نفس ، قفسه سینه و کمردرد نقش مهمی داشته است . همچنین براساس نظر متخصصان فیزیولوژیکی بدن  آندروفین ها که براثرفعالیت دربدن رها می شوند داروی کاهش درد هستند که سبب به وجود آمدن احساسات خوشایند می شود .

  - فرضیه سوم پژوهش به مقایسه بعد اضطراب و اختلال خواب سلامت روانی جامعه تحت بررسی می پردازد . نتایج این پژوهش نشان داد که بین بعد اضطراب و اختلال خواب زنان سالمند فعال و غیرفعال تفاوت معنی داری وجود دارد . به عبارت دیگر زنان سالمندی که درتمرینات بدنی و فعالیت های ورزشی شرکت می کنند ، درمقایسه با سالمندان غیرفعال ، ازاضطراب و اختلال خواب کمتری برخوردارند ، شفرد[2] (2003) دربررسی های خود به این نتیجه رسید که فعالیت بدنی اثر بالقوه ای درکاهش اضطراب و ناامیدی دارد . گنجاندن برنامه های ورزشی درزندگی روزمره مردم باعث افزایش سطح امید به زندگی درآنان و همچنین افزایش سلامت روانی آنها می گردد ( کاماجو[3].1991 ). یافته های تحقیق دراین زمینه همچنین با تحقیقات پرانک [4] و همکاران که پژوهشی روانی – جسمانی بر روی زنان انجام دادند همخوانی دارد . آنها دراین پژوهش به این نتیجه رسیدند که تمرین بدنی بررفتار و خلق و خوی زنان تاثیر می گذارد و به کاهش استرس و تنش و افزایش اعتماد به نفس منجر می شود. بیخوابی و یا کم خوابی زمانی درفرد اتفاق می افتد که فکر مشغول باشد و فرد درارتباط با چیزی دلشوره، نگرانی و تشویش داشته باشد . احتمالاً فعال­سازی سیستم عصبی مرکزی سمپاتیک و ترشح ماده ای شیمیایی به اسم آندروفین براثر فعالیت های بدنی که عامل نشاط انیگزی است ، اضطراب ، استرس ، نگرانی و تنش را از انسان دور می کند و به فرد احساس رضایت و آرامش می بخشد .

  - فرضیه چهارم به مقایسه بعد کارکردهای اجتماعی سلامت روان درجامعه تحت بررسی می پردازد . نتایج پژوهش دراین زمینه نشان داد که افراد سالمند فعال درمقایسه با  غیرفعال ازکارکردهای اجتماعی بهتری برخوردار بودند . این یافته ها نتایج پژوهش هایی قرار میگیرد که براساس آنها این یافته های مورد تائید قرارمی گیرد) حسینی و همکاران1385 و کانویل 2002).

  چند احتمال برای این یافته وجود دارد:

  1) ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی ابزاری است برای ایجاد شور و شوق همگانی و فرصتی برای فرد تا به واسطه آن به زندگی اجتماعی بپیوندد و مشکلات احساسی و روانی متفاوتی را که در موقعیت های اجتماعی تجربه می کند کاهش دهد.

  2) بازی و ورزش از دیر باز روشی برای برقرار کردن ارتباط اجتماعی بوده است.

  نتایج پژوهش نشان داد که میزان افسردگی در زنان سالمند فعال کمتر از غیر فعال است این یافته که موید فرضیه چهارم تحقیق است، با یافته­های اصفهانی (1381) دان (2001) و مک ماهان (1998) که درمورد فواید روانی تمرین صورت گرفته همخوانی دارد .

  درصد بالایی افراد مبتلا به بیماری ها در سالمندان این واقعیت را تأیید می­کنند که عامل بیماری به عنوان یک انگیزه نقش مهمی در گرایش افراد به ورزش و فعالیت­های بدنی نقش داشته است. شاید آنها از ورزش به عنوان ابزاری برای پشگیری و درمان بیماری­ها (البته با توصیه پزشکان) استفاده می­کنند.

  اگرافسردگی را نوعی حالت غمگینی بسیارشدید همراه با احساس یاس و ناامیدی و عدم کفایت درافراد بدانیم انجام تمرینات ورزشی موجب کاهش میزان آن درافراد فعال میگردد. علت این تاثیر احتمالاً افزایش آندروفین درافراد فعال است که براساس یافته های اثبات شده تحت تاثیر فعالیت های ورزشی افزایش می یابد و میتواند با اثر برسیستم عصبی مرکزی موجب شادی و سرحالی افراد شود .

  نتیجه­گیری کلی

  با استناد به یافته های تحقیق حاضرمیتوان گفت که فعالیت های مختلف ورزشی تاثیرمثبتی برسلامت روان و کاهش اضطراب و افسردگی و اختلال و کارکردهای اجتماعی دارد . فعالیت های ورزشی همانند دارو درمانی و روان درمانی میتواند برای کاهش اضطراب و افسردگی مورد استفاده قرارگیرد . بنابراین ازآنجا که یافته های تحقیق حاضر با یافته های بسیاری از محققان دیگر همسوست ، میتوان نتیجه گرفت که فعالیت های جسمانی نقش مهمی درسلامت روانی زنان سالمند فعال ایفا می کند از این رو پیشنهاد می شود که :

   

   

  پیشنهاد مبتنی بر یافته­های پژوهش

  باتوجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود که ازفعالیت های جسمانی به عنوان وسیله ای موثر برای افزایش سلامت روان و متعاقب آن کاهش میزان افسردگی و اضطراب درگروه های سنی متفاوت استفاده شود .

  باتوجه به درصد بالای افراد غیرفعال بویژه درمیان زنان و نیاز مبرم این افراد را به فعالیت های بدنی پیشنهاد می شود که مسئولین ورزش کشور نسبت به برطرف کردن این نیاز توجه بیشتری را مبذول نمایند .

  پیشنهاد برای پژوهش­های آینده

  به دانشجویان و پژوهشگران علاقمند پیشنهاد می شود که تحقیق مشابه ای بر روی جامعه مردان انجام شود .

  همین تحقیق درگروه زنان و مردان انجام شود و نتایج آن دردوگروه با یکدیگر مقایسه شود .

  ازآنجا که درخصوص نوع تمرینات و اثر آن برسلامت روانی و شادکامی اتفاق نظری وجود ندارد به طوری که برخی از محققان تمرینات هوازی را موثرتر معرفی می کنند و عده ای دیگر تمرینات شدید و بی هوازی را عامل موثر برکاهش فشاری روانی میدانند لذا پیشنهاد می شود تحقیقاتی با استفاده از این دو نوع تمرین توسط دانشجویان پژوهشگران علاقمند انجام شود                                                                                                                      

 • فهرست و منابع پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستان های شهر مشهد

  فهرست:

  فصل اول- طرح تحقیق

  مقدمه .......................................................................................................................................................      2

  بیان مساله ................................................................................................................................................       4

  ضرورت و اهمیت پژوهش ......................................................................................................................        5

  اهداف پژوهش ........................................................................................................................................       7

  هدف اصلی پژوهش ................................................................................................................................       7

  اهداف فرعی پژوهش ..............................................................................................................................        7

  فرضیه­های پژوهش ..................................................................................................................................       8

  محدودیت­های پژوهش ...........................................................................................................................        9

  تعاریف نظری  .......................................................................................................................................        10

  تعاریف عملیاتی .....................................................................................................................................        11

  ج

   

   

   

  فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

  مقدمه ...................................................................................................................................................         14

  فعالیت بدنی ...........................................................................................................................................        14

  ورزش  ...................................................................................................................................................       16

  مفهوم سلامت روان  ...............................................................................................................................        18

  فعالیت بدنی و سلامت روان   ................................................................................................................         19

  مفهوم سلامت روان در نظریه­های روانکاوی ..........................................................................................23

  نظریه آدلر  ..............................................................................................................................................24

  نظریه اریکسون .......................................................................................................................................        24

  نظریه کورت لوین....................................................................................................................................        25

  نظریه کارل راجرز   ............................................................................................................................. ..         25

  سلامت از دیدگاه زیستی، روانی و اجتماعی ..........................................................................................25

  مفهوم سالمندی ......................................................................................................................................         27

  فعالیت بدنی و سلامت روان سالمندان ................................................................................................... 29

  تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ..................................................................................................... 32

  تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ................................................................................................ 36

   

  فصل سوم- روش تحقیق                                                                                    

  مقدمه ......................................................................................................................................................       41

  روش پژوهش .........................................................................................................................................       41

  جامعه آماری ...........................................................................................................................................        42

  نمونه آماری ............................................................................................................................................        42

  ابزار پژوهش ...........................................................................................................................................       45

  روایی و اعتبار ابزار .................................................................................................................................        47

  متغیرهای تحقیق .....................................................................................................................................        49

  روش­های آماری .................................................................................................................................... 50   

  ح

   

  ملاحظات اخلاقی .................................................................................................................................. 50   

  آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ........................................................................................................... 50   

   

  فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ها

  مقدمه .......................................................................................................................................................       55

  سن .........................................................................................................................................................       56

  وضعیت تأهل .........................................................................................................................................        57

  شغل  ......................................................................................................................................................       58

  میزان فعالیت در هفته ..............................................................................................................................        59

  بیماری قلبی ............................................................................................................................................       60

  فشار خون بالا .........................................................................................................................................61

  بیماری آرتروز ........................................................................................................................................62

  بیماری دیابت .........................................................................................................................................63

  توصیف سلامت روانی آزمودنی­ها به تفکیک فعالیت .............................................................................64

  توصیف بعد جسمانی سلامت روان آزمودنی­ها ......................................................................................65

  توصیف بعد اضطراب و اختلال خواب سلامت روان آزمودنی­ها ...........................................................66

  توصیف بعد کارکردهای اجتماعی سلامت روان آزمودنی­ها ...................................................................67

  توصیف بعد افسردگی سلامت روان آزمودنی­ها .....................................................................................68

  توصیف سلامت روانی آزمودنی­ها به تفکیک وضعیت تأهل ..................................................................69

  بخش دوم : آزمون فرضیه .......................................................................................................................70

  آزمون فرضیه اول ...................................................................................................................................71

  آزمون فرضیه دوم ...................................................................................................................................72

  آزمون فرضیه سوم ..................................................................................................................................73

  آزمون فرضیه چهارم .............................................................................................................................. 74

  آزمون فرضیه پنجم .................................................................................................................................75

  آزمون فرضیه ششم .................................................................................................................................76

   

  خ

   

   

   

  فصل پنجم- بحث و نتیجه­گیری

  مقدمه ......................................................................................................................................................       79

  خلاصه­ی پژوهش ...................................................................................................................................        79

  یافته­های پژوهش................................................................................................................................... 80 

  بحث و نتیجه­گیری .................................................................................................................................         82

  نتیجه­گیری کلی ......................................................................................................................................85

  پیشنهادهای مبتنی بر یافته­های پژوهش ................................................................................................... 86

  پیشنهادات برای پژوهش های آینده ........................................................................................................ 86

   

  منابع و پیوست­ها 

   

  منبع:

  - Hazzard, W.R., et al (1999). Principle of geriatric medicine and gerontology, Fourth edition, New York: McGraw Hill.

  - Beers, Mark H. (2000). "The Merck Manual of Geriatrics" Third Edition Merck Research Laboratories.

  - Hooyman, N.R, et al (2002). Social Gerontology, Allyn & Bacoun.

  - Saavedra, J.M., La Cruz, E. De., et al (2007). Influence of a medium-impact aquaerobic program on health-related quality of  life and fitness level in healthy adult female, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 47, 4. pg. 468.

  - Steward, K.J., Turner, K.L., et al. (2003). Are fitness, activity and fatness associated with health related quality of life and mood in order persons?, Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation,23: 115-121.

  - Myers, J., Kaykha, A., George, S. et al (2004). Fitness versus physical activity patterns in predicting morality in men, American journal of medicine, 117: 912-918.

  - Devereux, K., Robertson, D., Briffa, N.K. (2005). Effects of a water-based program on women 65 years and over : a randmaised controlled trial, Aust J Physiotherapy, 51:102-108.

  - Vullemin, A., Boini, S., et al. (2005). Leisure time physical activity and health-related quality of life, Prev Med, 41: 562-569.

  - Morimoto, T., Oguma, Y., Yamazaki, S., et al (2006). Gender differences in effects of physical activity on quality of life and resource utilization, Quality of Life Research, 15: 537-546.

  - Oken, B.S., Zajdel, D., Kishiyama, S. et al. (2006). Randomized controlled six-month trial yoga in healthy seniors: effects on cognition and quality of life, Alter Ther Health Med, 12:40-47.

  - Brown, W.J., Mishra, G. Lee, C., Bauman, A. (2000). Leisure time physical activity in Australian women: relationship with well being and symptoms, Res Q Exer Sport, 71: 206-216.

  - Jensen, G.L., Roy, M.A., Buchnan, A.E., Berg, M.B. (2004). Weight loss intervention of obese older women: improvements in performance and function, Obes Res, 123: 760-765.

  - Lee, S.W., Mancuse, C.A., Charlson, M.E. (2004). Prospective study of new participants in a community-based mind body training program, J Gen Intern Med, 19:760-765.

  - Brown, D.W., Bulluz. L.S., et al. (2001). Association between recommended levels of physical activity and health related quality of life, Prev Med, 37: 520-528.

  - Stewart KJ. Turner KL, Bacher (2003) Are fitness, activity and fatness associated with health-related quality of life and mood in older persons? Journal of Cardiopulmonary. Rehabilitatio; 23: 115-21.

  - Wiesinger, G.F. et al (2001). Health related quality of life in patients with long – standing insulin dependet (type1) diabetics mellitus: benefits of regular physical training, Wien Klin Wochenshchr. 113 (17-18): 670-5.

  - Koltyn, K. F. (2001). The association between physical activity and quality of life in older women, Women Health Issues, 11(6), 471-480.

  - irkcaldy, B.D. Shepherd. R. 1. and Siefert. R. G (2002). The relationship between physical activity and self-image and problem behavior, among adolescents, Soc psychiatry Epidemiology, 37(11): 544-50. 

  - Gebska- Kuezerowska, A. (2002). Assessment of the impact of physical activity of the health status of elderly people, Przeg Epidemiol. 56(3): 471-7. 

  - Haskell, W.L. (1994). Health consequences of physical activity. Understanding and challenges regarding dose – response. Medicine and Science in Sports and Exercise, 26, 649-660.

  - Makhija, S.K., Gilbert, G.H., Litaker, M.S., et al. (2007). Association between aspects of oral health-related quality of life and body mass index in community-dwelling older adults, Journal of the American Geriatrics Society, Vol. 55, Iss. 11; pg. 1808.

  - Cooper, T.V., Resor, M. R. , Stoever, C. J. , Dubbert, P. M . (2007). Physical activity and physical activity adherence in the elderly based on smoking status, Addictive Behaviors, Vol. 32, Iss. 10; pg. 2268.

  - Orfila, F., Ferrer, M., Lamarca, R., et al. (2006). Gender differences in health-related quality of life among the elderly: The role of objective functional capacity and chronic conditions, Social Science & Medicine, Vol. 63, Iss. 9; pg. 2367.

  - Ann, P. N. (2007). Health-related quality of life in adolescents/adults after the Fontan procedure, University of California, Los Angeles, 186 pages; AAT 3272336.

  - Wong, C. H., Wong, S. F., Pang, W. S., Azizih, M. Y., & Dass, M. J. (2003). Habitual walking and its correlation to better physical function: Implications for prevention of physical disability in older persons. Journal of Gerontology. Medical Sciences, 58A, 555-560.

  - Netuveli, G., Blane, D. (2008). Quality of life in older ages, British Medical Bulletin, Vol. 85, Iss. 1; pg. 113, 14 pgs.

  - Tsai SY, Chi L Y, Lee LS, Chou P (2004). Health­related quality of life among urban, rural and island community elderly in Taiwan. Journal of h'mos Medicine Association, 103: 196-204

  - Dunn, A. L., Trivedi, M. H., & O’Neal, H.A. (2001) Physical activity dose-response effects on outcomes of depression and anxiety. Medicine and Science in Sports and Exercise, 33 (Suppl.), S587- S597.

  - Pronk N: "Maximal Exercise and cute mood Responses in women": physiol Behav, Jun 1995, vol 57 (1) pp: 1-4

  - Macmahon. "The psychological Benefits of Exercise and the Treatmen of Del, guent Adolescents" sports – Med, Jun 1998.

  - Merns, Karen, "Mood and self – esteem enhancement in diff erent exeruse moodes". Unpublished thesis, 1996.

  - CAvanavgh, J. C. (1997). Adult development and aging. usA: Brooks – Cole Publishing Company.

  - Fries, J. F. (1980). Aging, natural death and the compression of moirbidity. The new England Journal of Medicine, 303,103-135.

  - Spencer, G. (1989) Projections of Populatioin by age, sex and race 1988 to 2080, Cvrrent population report, series p-  25, no, 1018. Government printing office.

  - Belsky, J. (1999). The psychology of aging, California Brooks- Cole Poblishing Company.

  -Delisa, J. B. (1993). Rehabilitation Medicine, Philadelphia, Lippin Cott company.

  - Birren, J. E., & Schaie, K.w (1990). Hand book of Psychology of aging. San Diego: Academic Press, (p.p 183-200)

  - Fulton, etal (1989). Physical function ing of the aged. USA Public hea lth service, Vital and Health statistics, no, 10, (p.167)

  - Bruce, M.L. (1999). The association between depression and disability, journal of Geriatric psy chiatry, 1, 8-11.

  - Fordyce, W.E., & Melfi, R.S. (1968). Some implications of learning in problems of chronic pain, Journal of chronic Disease, 21, 179-183.

  - Herbert, et al (1999) factors associated with functional decline and impiovement in  very elderly community dwe lling population, American Journal of Epid emio logy: 150, 501 – 510.

  - Ellison, J. M. & Malinofsky, T. H. (1994) The psycho therapist’s guide to nevropsychiatry. Washington, Dc: American its nature and manayement. London: Baillior Tindall.

  - Craige, G.J. (2000). Human development. New  jersey. Prentice Hall.

  - Palusko, S.A.,  & sshwen K, T. L (2000). Physical activity and mental heaffh: current concepts. Sport Medical, 29, 167 – 180.

  - Ross, C. E., & Hayes, D. (1988). Exercise and Psychologic well – Bing in the community, American Jouvnal of Epidemio logy (Baltimore) 127 (4): 762-771

  - Thir laway, K., & Benton, D. (1992). Participant physical Activity ad cardiouas cular fitness have different effects on mental health and mood, Journal of Psy chosomatic Researoh. Vol 36 (7): 657- 665.

  - Kravse, N. (2005). Exploring age differences in the sttess buffering function of social support. Psychological Aging, 20 (4), 714 – 777

  - Bagiella, E. & etal (2005). Religiovs attendamce as a predictor of survival in the EPESE cohor ts. Inter national Journal of Epidemiology, 34 , 443 – 451.

  -Vaillant, G., & etal (2008). The natural history of Male Mental health: Health and religious involvement, Social Science & Medicine, (66)- 221-231.

  - Abu-Omar K, et al. (2004) "mental health and physical activity in the European Union". Institute fur sport wissenschaft und sport, so praventivvmed; 49(5): 301-9.

   

  - Abu-Omar K, et al. (2004) "self-rated health and physical activity in the Europol Union". Institute fur sport wissenschaft und sport, so praventivvmed; 49(4): 235-42.

  - Bailey M, McLaren S. (2005) jan "physical activity alone and with others as predictors of sense of belonging and mental health in retires". School of Behavioral and Social Science. Aging Meant Health; 9(1): 82-90.

  - Bauman AE. (2004) APR "Updating the evidence that physical activity is good for health: an epidemiological review 2000-2003". The University of Sydney. J Sci Med Sport; 7(1 Supply): 6-19.

  - Brown, M., D.R. Sinacore, A. A. Ehsani, E. F. Binder, J. O. Holloszy, and W. M. Kohrt. (2000) "Low-intensity exercise at a modifier of physical frailty in older adults". Arch. Phys med. Rehabil. 81:960-965.

  - Kirkcaldy, B.D.R.J. shepherd, and R.G. Siefen. (2002). "The relation ship between physical activity and self-image and problem behavior among adolescents". Soc psychiatry Epidemiology, November 1.  , 37(11): 544-50.

  - Mummery K, et al. (2004) Apr "Physical activity dose-response effects on mental health status in older adults". School of Health and Human Performance. Aust N Z J Public Health. 28(2): 188-92.

  - Pysle RP, et al. (2003) Oct "High school student athletes: associations between intensity of participation and health factors". Division of Child Psychiatry, Stanford University School of Medicine, 401 Quarry Road, Stanford, CA 94305-5719, USA. Clin Pediatr (Phila). ; 42(8): 697-701.

  - Vuillemina, Boinis, Bertrais, Tessiers oppert JM, Hercbergs Guillemin. F, Briancons, (2005) "Leisure time physical activity and health-related quality of life." prevmed, Aug, 41(2): 562-9.

  - Wendel-Vos GC, et al. (2004) Apr "Leisure time physical activity and health-related quality of life: cross-sectional and longitudinal associations". Centre for Prevention and Health Services Research. Qual life Res.; 13(3): 667-77.

   

   

  - سعید فرح بخش و همکاران (1385)، بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی، فصلنامه  اصول بهداشت روانی ، سال هشتم ، بهار و تابستان 1386، شماره 33 و 34، صفحات 66-61

  - حمید رضا شیخی(1381)، کتاب ورزش و جامعه، چاپ اول،  بهار 1381

  - آدلین و همکاران (1999). بررسی تأثیر شیوه­های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسئله بر سلامت روانشناختی دانشجویان. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

  - آزاد فلاح و همکاران (1378). بررسی تأثیر شیوه­های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسئله بر سلامت روانشناختی دانشجویان. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

  - اتکینسون، ریتال. و همکاران (1378). زمینه روان شناسی هیلگارد، ج 1 ترجمه گروه مترجمان زیر نظر محمد نقی براهنی، تهران: انتشارات رشد.

  اسماعیلی شیرازی، مرضیه (1379). روان شناسی اجتماعی سالمندی، انتشارات دانشگاه شیراز.

  شاملو، سعید (1381). بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد.

  خدارحیمی، سیامک (1373). روان شناسی سالمندی، انتشارات آستان قدس رضوی.

  دلاور، علی (1370). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: مؤسسه نشر و ویرایش.

  خدارحیمی، سیامک (1374). مفهوم سلامت روان شناختی، انتشارات جاودان.

   هرمن، هزلر (1999). بررسی تأثیر شیوه های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسئله بر سلامت روانشناختی دانشجویان. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

  لطف آبادی، علی (1384). روان شناختی رشد: نوجوانی، جوانی، بزرگسالی، تهران:  انتشارات سمت.

  باباپور، خیرالدین، جلیل، (1382). بررسی تأثیر شیوه های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسأله بر سلامت روان شناختی دانشجویان، سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

  عبداللهی، فاطمه و محمد پور، علیرضا (1384). بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم در منزل و سرای سالمندان در شهرستان ساری. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران دانشگاه شهید بهشتی.

  پاشا، علیرضا و صفرزاده، سحر و مشاق، رویا (1385). مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن در خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر اهواز. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی.

  - اصفهانی، نوشین (1381).  تأثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س). تهران دانشگاه الزهرا، مجله حرکت شماره 12، 1382.

  - گودرزی، محمود، حمایت‌طلب. رسول. مقایسه  میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران. مجله حرکت شماره 25 1382

  - اسدی، حسن؛ احمدی، محمدرضا (1379) مقایسه سلامت روانی دانش‌آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستان‌های شهرستان سنندج، حرکت، شماره 5، صص 8449.

  - اصفهانی، نوشین (1381)، تأثیر ورزش بر سلامت روانی رد بعد جسمانی، اضطراب و اختلا خواب،‌ کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان الزهرا (س) حرکت، شماره 12، صص 86 75.

  - حمایت‌طلب، رسول؛ بزازان، صدیقه؛ لحمی، ریحانه (1382) مقایسه میزان شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه‌های تهران و پیام‌نور، حرکت، شماره 18، و صص: 140 131.

  - صانعی، سعید؛ امیر‌تاش، علی‌محمد؛ تند‌نویس، فریدون (1383). آمادگی جسمانی و رابطه آن با میزان تحلیل رفتگی و سلامت روانی اعضای هیأت علمی دانشگاههای نظامی کشور، حرکت، شماره 22، ص 45 19.

  - حسینی، حمزه؛ کاظمی، شقایق؛ شهبازنژاد، لیلا (1385) بررسی رابطه ورزش با سلامت روان دانشجویان، مجله دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران، شماره 53، ص ص 104- 97.

  - رفیعی، فاطمه. (1382) «بررسی تأثیر برنامه تمرینات هوازی گروهی بر سلامت روان خانم های نخست باردار» پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی مشهد . دانشکده پرستاری و مامایی.

  - فاضل بخششی، محمود.(1379) «تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر سلامت روان درمعتادین زندان مرکزی استان سیستان و بلوچستان» پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی.

  - شهیدی، فرشته. (1381) «فعالیت بدنی و فوائد روانی ناشی از آن»، نشریه ورزش دانشگاه، شماره‌های 173 و 174 اردیبهشت و خرداد.

  - قاسمی، عبدا... (1384)  «بررسی رابطه سلامت روان با آمادگی جسمانی دانش آموزان مقطع متوسطه با پیش دانشگاهی» پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی.

  - واعظ موسوی، محمدکاظم. (1381) «مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران رشته‌های انفرادی و دسته جمعی»، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، سال اول، شماره 3، پاییز ، ص ص 93-83.

   

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت