روش تحقیق در حقوق

تعداد صفحات: 25 فرمت فایل: word کد فایل: 10003163
سال: 1385 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه حقوق
قیمت قدیم:۵,۳۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق در حقوق

  روش تحقیق در حقوق

   لغوی : تبیین ،معرفت ، دانش

  مفهوم علم :

                         اصطلاحی :در معانی مختلفت توسط دانشمندان تعریف شده است که براساس نقش علم

                         و وظیفه وهدف آن تعاریف متعدد ارائه شده است.

   

                               لونی یا حضوری ،                   نظری (ریاضیات و فلسفه …)،           حافظه ای  مرتبط با حافظه

  تقسیمات علوم                                            عملی (اخلاق و سیاست و اقتصاد)                  تخیلی  مرتبط با تخیل

                             اکتسابی یا حصولی ،                شعری(شعر و خطبه و جدل)                     عقلی  مرتبط با عقل

   

  انتزاعی  (ریاضی و منطق)

  نیمه انتزاعی و نیمه عینی (مکاتب فیزیک و شیمی )

  عینی (ستاره شناسی یا نجوم و زیست شناسی و حقوق)

  و آخرین تقسیم بندی براساس موضوع

  علوم انسانی

  علوم تجربی زیست شناسی – عمران

  علوم ریاضی و هندسی – رایانه

  علم حقوق غالبا در شاخه های علوم انسانی (عام) -  علوم اجتماعی (خاص) قرار دارد.

  نظریه

  جایگاه نظریه در تحقیق : هدف از تحقیق علمی جبری جز ایجاد وانشای نظریه و اصولی آن نیست.

  مفهوم نظریه : مجموعه ای از تعریف ها یا پیشنهادات درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته که بعد منظم و موونی از وقایع و پدیده هایی که در اثر این همبستگی به وجود می آیند ارائه می دهد

   

               1- موضوع آن پیشنهاد درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته است¬ اگر حسن درس  
               بخواند در کنکور قبول می شود.

  ارکان تعریف              2- بعدی منظم از به هم پیوستگی متغیرها نشان می دهد.

             3- نحوه وقوع پدیده ها و وقایع را توضیح می دهد¬ آب در 1000  جوش بگیرید.

   

   

  بیانگر ماهیت یا رابطه علت و معلولی پدیده ها ومتغیرها است.

  از ترکیب یک سری قضایا و قوانین و مفاهیم به هم پیوسته حاصل می شود.

  قدرت آینده نگری دارد.

  اوصاف نظریه علمی     4- توانایی آزمون سخت و ارزیابی لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ کنند.

                                        5- نظریه باید چهارچوب مناسبی را برای تحقیق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوین و…)

                                6- نظریه نباید با سایر نظریه های مورد تائید و شناخته شده تعارض داشته باشد.

   

  مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن می رود- یک بیانیه – پیشنهاد آزمایش واقعی درباره نحوه روابط متغیرها

  تعریف علمی : فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشه مندانه درباره ماهیت،چگونگی وروابط بین پدیده ها،اشیاء و متغیرها و پژوهشگر را در تشخیص نزدیک ترین ومحتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید.

                  1-  مفهوم : یک تصور ذهنی یا حدسی یا احتمالی که محقق موقتاً آنرا می پذیرد.

      فرضیه تحقیق

  انواع                                            جهت دار: (کارآیی دانشجوی محقق بهتر از دانشجوی غیرمحقق است )

                            2-اقسام

                                                       بدون جهت : (بین کارایی دانشجوی محقق و غیرمحقق تفاوت یا رابطه وجود دارد

         فرضیه صفر   - وجود هرگونه رابطه را رد می کند¬ کارآیی دانشجوی محقق و غیرمحقق مساوی است.

   

   

  فرهنگ وآداب و عرف

  علم وآگاهی از موضوع

          منابع تهیه فرضیات :

  تجربه شخصی

  خیال وحدس و گمان

   

  فرق فرضیه و نظریه :

  نظریه مشتمل برقضایای کلی وعمومی است .

   فرضیه مبنی برموضوع ومسئله تحقیق است .

   

  نقشه فرضیه در تحقیق :

  به یافتن نظم و ترتیب در بین وقایع واستنتاج کمک می کند.

  جهت کلی را به پژوهشگر مشخص می کند.

  مطالعه منابع جهت دار می شود.

  ایجاد حساسیت در مسایل مهم تحقیق .

  باعث درک بهتر مسئله وکشف ابزار و تغییر اطلاعات می شود.

   

  روشن ومشخص و ساده و قابل فهم

  تعریف شده

  جمله خبری (نه انشایی) و در قالب به نظر می رسد.

  اوصاف فرضیه مطلوب:

   

   

  قدرت تبیین حقایق را داشته باشد.

  جهت پژوهش را مشخص کند.

  قابلیت آموزش را داشته باشد تا بتوان صحت وستم آنرا از طریق علم کشف کرد.

  قابلیت حذف حقایق غیرمرتبط با موضوع تحقیق را داشته باشد.

  بیانگر پاسخ مسئله تحقیق باشد.

  با قوانین مسلم عملی تعارض نداشته باشد.

  از مفاهیم ارزشی مثل ایده آل است یا بسیار عالی است استفاده نشود.

   

  تحقیق

  مفهوم : مصدر از باب تفعیل – حقیقت امری را کشف کردن- بازجوی – رسیدگی و حقیقت یابی . فعالیت منظم ومدون با هدف کشف وگسترش علم و حقیقت یا کشف حقیقی مجهول یا مجمل که به روش خاصی از طریق جستجو به دست می آید.

   

  خصوصیات یک تحقیق علمی :

  برخورداری از تشریفات خاصی – ارزیابی مسئله ¬ طرح تحقیق مناسب (تعریف مسئله فرضیه ها – روش گردآوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آنها) ¬ تدوین گزارش تحقیق¬ انتشار

  توسعه قلمرو معرفت ¬ مطلب تازه ای را کشف و ارائه کند یا مطالب قبلی را تجزیه وتحلیل و نقد و بررسی کند.

  وجود واقعیت خارجی ¬ از عالم خارج مساله تحقیق وجود داشته باشد.

   

  تعریف تحقیق علمی¬ تلاش منظم و قوام با تشریفات خاص با هدف کشف مجهول به منظور گسترش حوزه معرفت بشر که در عالم خارج موجوداست.

  فلسفه یا مبنای تحقیق علمی : نیاز فطری انسانی که ذاتاً جستجوگر است برای پاسخگوی به نیازهای حیاتی خود

  هدف از تحقیق علمی : بررسی نظریه ها به منظور ارائه نظریه برای حل مشکل

   

   

   1- مفهوم : در این نوع از تحقیقات به علوم پایه محض (فیزیک – ستاره شناسی) ویژه توجه می­شود که کاربرد علمی فوری نداشته و پایه تحقیقات دیگر کاربردی است.

  انواع تحقیقات علمی :

   

   

  بنیادی :   2- اقسام :(تجربی : داده های اولیه با استفاده از روش های آزمایش ،مشاهده و
                 مصاحبه و غیره گردآوری می شود. نظری: اطلاعات اولیه به روش کتابخانه­ای
                 انجام می شود.

                3- مشخصات : وقت گیر- هزینه بر توسط دانشگاهها و مراکز علمی صورت می گیرد.

   

       1- مفهوم : برای نیل به هدف خاصی که مربوط به بهبود کیفیت شرایط
                      زندگی انسانها در مسایل مختلف اقتصادی و سیاسی وحقوق ویژه است.

  کاربردی :

   

             2- مشخصات : حصوص نتایج سریعتر – در آموزا- دارای طرفداران زیاد-
              عمدتاً توسط سازمانهای دولتی و خصوصی صورت می گیرد.

                            توسعه ای : هدف بهبود روش ها و ابزارهاست که از نوع کاربردی منشعب شده است.

                               تولیدی : در برخی رشته ها.

   

  قواعد تحقیق علمی :

  < >افزایش و توسعه دانش: جمع آوری اطلاعات از منابع دست آوردن و برای رسیدن به نتایج نوقابلیت ارزیابی : امکان آزمایش علمی نظم وترتیب : رعایت سیر منطقی مطالب+ مدت زمان مشخص+ هزینه ها و …قابلیت تعمیم به کل جامعه : نمونه ها طوری طراحی شوند قابلیت تعمیم به کل مردم را دارا باشند. تخصصی: آگاهی از تمامی جوانب موضوع دقت :در طراحی و برآوردها و تعریف مسئله ومطالب سوابق ، حجم نمونه ،گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ها وتعاریف واژه ها ، تنظیم گزارش ، کنترلصبر و تحمل: مداومت و مقاومت و تلاش مستمر – عجله نکردن – شکستن مشکلاتجرات- شجاعت  در برخورد با مشکلات و اظهار نتایج واقعی بودن –اطلاعات و داده ها باید واقعی و حقیقی باشند نه انتزاعی و خیالی و احساساتی و نعصبیحذف پیش داوری ذهنی – از دخالت دادن تمامی اطلاعات و قضاوتهای قبلی خود اجتناب کند.مدیریت در امور تحقیقات گروهی : در هر امر گروهی  و اجتماعی مدیریت واحد لازم است.رعایت اصل بی طرفی: دخالت ندادن ارزشها و باورهای خوداجتهادی عمل کردن – پژوهشگر قدرت توضیح و تشریح و ارائه نظریه خود را داشته باشد یا از رساله خود دفاع کند. 

  مقدمات یا پیش نیاز تحقیق

  1-فرهنگ تحقیق

  2-پژوهشگر

  3-بودجه لازم

  4-سازمان لازم

  5-ابزار تحقیقاتی

  6-فراغت لازم

  7-برنامه و نظم

   

  فرآیند تحقیق علمی

     1-طرح مسئله تحقیق و انتخاب و تعیین حدود آن

             2-مطالعه ادبیات و سوابق مسئله (کتاب – سایت ها – مجلات- مقالات-

   1-انتخاب و تعریف و تبیین         پایان نامه ها – تحقیقات قبلی

    3-شناسایی و تحلیل مسئله

    4- تعیین متغیرها و تدوین نمونه های عملی مربوط به صورت نظری

    5- تشریح مساله تحقیق و نگارش آن

   

  2-گزینش ، طراحی و تشریح روش های کار

  3- جمع آوری اطلاعات و داده ها

  4-طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تغییر داده ها

  5-تدوین گزارش تحقیق

   

  طرح تحقیق

  1-تعریف طرح تحقیق – طرح تحقیق سندی است که برنامه اجرایی و جزئیات فعالیت ها و امور مربوط به موضوع تحقیق را در بردارد

   

  2-اهمیت طرح تحقیق

  الف) تسهیل برنامه ریزی اجرایی تحقیق

  1-ترتیب زمانی و مکانی تحقیق را مشخص می کند.

  2-فعالیت هایی که می بایست همزمان انجام شود.

  3- تصویر کاملی از اقدامات تهیه می شود.

  4- کلیه نیازها و ابزار و امکانات مشخص می شود.

  5- از سرگردانی و بلاتکلیفی در می آید.

  6-پیش بینی عوامل متغیر و قدرت مقابله با آنها

  ب)  کسب حمایت و پشتیبانی دیگران

  ج) آگاه کردن مسئولین طرح

   

  3-انواع طرح تحقیق

  الف) تقسیم بر اساس ماهیت و اهمیت

  1-کوچک بین 5 تا 15 صفحه

  2-بزرگ بین 15 تا 100 صفحه

  3- پایان نامه تحصیلی 10 الی 25 صفحه

   

  ب) تقسیم براساس مراحل پیشرفت کار

  1-طرح تحقیق مقدماتی

  2-طرح تحقیقی تفضیلی

  3-طرح تحقیق واقعی و نهایی

   

  4-عناصر و ساختار طرح تحقیق:

  پرسش اصلی تحقیق و بیان مساله- سوابق و ادبیات مساله تحقیق – فلسفه و اهداف تحقیق – فرضیه ها(بصورت مجله ی خبری و کامل) – نوع تحقیق (از لحاظ هدف (مبنایی یا عملی و کاربردی) و از حیث روش (توصیفی ، همبستگی؛ تاریخی و تجربی و...) – جامعه آماری (حدود و تعریف و حجم جامعه مربوط ) – حجم نمونه و روش نمونه گیری – روش گردآوری اطلاعات – ابزار گردآوری اطلاعات – روش استخراج و طبقه بندی اطلاعات – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات – زمان و طول مدت بررسی تحقیق-  مدیر و عوامل اجرایی تحقیق – هزینه های تحقیق- ابزار و وسایل و شرایط مورد نیاز – مشکلات احتمالی – تعریف واژگان اختصاصی – فهرست منابع و ماخذ تحقیق

   

  روش های تحقیق

  تعریف روش تحقیق: مجموعه ابزارها و راه هایی که وصول و رسیدن به نتیجه و غایتی را نسبت به موضوع خاص ممکن می سازد.

  هدف از آموزش روش تحقیق

  1-فراگیری روش وصول به حقایق و کشف مجهولات

  2-کسب مهارت لازم برای اجرای برنامه های تحقیقاتی

  3-کسب مهارت لازم برای انجام پایان نامه های تحصیلی

   

  انواع روش های تحقیق

  1-تاریخی: بر موضوعی معین که در گذشته و دریک مقطع زمانی مشخص اتفاق افتاده است صورت می گیرد.

  2-توصیفی: بمنظور توضیح نظام مند، عینی و دقیق وقایع و خصوصیات جامعه مورد نظر یا موضوع مورد علاقه صورت می گیرد یعنی توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک واقعیت یا موضوع مانند اوصاف افراد بزهکار

  3-تداومی یا مقطعی یا تکوینی که هدف پژوهشگر بر روی چگونگی مراحل و نمونه های رشد یا تغییرات آنها در نتیجه ی گذشت زمان است مانند مراحل رشد جسمی یا روحی کودک

  4-موردی یا زمینه ای یا میدانی – توجه پژوهشگر به نکته ها و عوامل مهم و یا با معنی است که به صورت شناخت در گذشته و یا حال یا مطالعه میزان تغییرات یک مورد خاصی موثر است یعنی مطالعه متمرکز گذشته شرایط فعلی و روابط محیطی متقابل واحد اجتماعی از قبیل فرد، فامیل گروه و موسسه اجتماعی، نهاد یا جامعه صورت می گیرد مثلا مطالعه گروهی از نوجوانان بزهکار که به علت مواد مخدر زندانی شده اند .

  5-همبستگی – بررسی یک  یا چند دسته از اطلاعات مربوط به یک گروه یا یک دسته اطلاعات راجع به 2 یا چند گروه یا به عبارت دیگر بر روی میزان ارتباط تغییرات در یک یا چند عامل بر  تغییرات یک یا چند عامل دیگر

  همبستگی:

  مثبت: جهت تغییرات گروه های همبسته – همسو باشد – افزایش یا کاهش هر 2 – مصرف مواد مخدر یا مشروب – افزایش جرم

  منفی: جهت تغییرات گروه های همبسته – همسو  نباشد - افزایش تورم – کاهش قدرت خرید مردم یا کاهش ازدواج

  6-علی – یا قیاسی : کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوع رفتار از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنها که قبلا رخ داده است یا مطالعه رابط علت و معلول برای یافتن علت وقوع پدیده ای است مانند علل وقوع جرم.

  7-تجربی :  حقیقی- بررسی روابط علی ممکن با قراردادن گروه تجربی در معرض عوامل تجربی و مقایسه نتایج آن با گروهی که تجربه شده است مانند بررسی تاثیرات مواد مخدر بر نحوه فراگیر دانش آموزان فعال

  نیمه تجربی یا شبه تجربی: تامین شرایط نزدیک بر شرایط تجربیات حقیقی در مواردی که بر روی تمام آنها امکان ندارند.

  عملی: منظور ایجاد و توسعه و تدوین مهارت ها و روش های جدید و حل مشکلاتی است که مستقیما با ما سر و کار دارد

  کشف روش های صحیح مطالعه یا تدریس

 • فهرست و منابع روش تحقیق در حقوق

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  کتاب درآمدی بر روش تحقیق در حقوق ،نورمحمد صبری، نشر یزدان ،چاپ 1382

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت