پایان نامه تعیین نیرو های وارد بر فصل مشترک سازه های دوبلکسی فلزی ( با اختلاف تراز طبقات )

تعداد صفحات: 206 فرمت فایل: word کد فایل: 10002068
سال: 1384 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی عمران
قیمت قدیم:۲۷,۲۰۰ تومان
قیمت: ۲۵,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تعیین نیرو های وارد بر فصل مشترک سازه های دوبلکسی فلزی ( با اختلاف تراز طبقات )

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.Sc"

  مهند سی عمران - سازه 

  چکیده

     نامنظمی سازه ها غالباً یکی ازمهم ترین عوامل ودلایل آسیب پذیری سازه ها برابر نیروهای جانبی نظیر زلزله است .

  ساختمان های با اختلاف تراز درطبقات (دوبلکسی )، در پلان و ارتفاع بی نظمی هایی دارند که زمینه تشدید اثر نیروهای وارده بر سازه را فراهم می کنند ؛ لیکن آیین نامه های لرزه ای دنیا از جمله آئین نامه زلزله ایران ( استاندارد

  ٢٨٠٠) متاسفانه به این سازه ها نپرداخته اند وپیشنهادی برای نحوه طراحی ، محاسبه واجرای آنها ارائه ننموده اند.

  اختلاف تراز دیافراگم ها در این سازه ها ، باعث حرکت ناهمگون دیافراگم ها وضربه به ستونهای فصل مشترک میشود که نیروی برشی بزرگی را در ستونهای کوتاه حد فاصل تراز طبقات وارد می آورد.

  در این پایان نامه ابتدا رفتار اجزای سازه ای نظیر ستونهای کوتاه و ذیافراگم ها در این ساختمانها بررسی شده است وسپس سعی شده ضمن بررسی پارامتر های لرزه ای  نظیر ضریب رفتار، پریود، تغییر مکان و... در مورد این سازه ها ، عوامل تشدید نیروهای وارد بر فصل مشترک شناخته شوند.

  به این منظور ساختمان های فلزی ٥، ١٠ و ١٥ طبقه و هر یک در شش حالت معمولی و دوبلکسی با اختلاف ترازهای

  ٣٠ ، ٦٠، ٩٠، ١٢٠ و ١٥٠ سانتی متر تحلیل شده اند وپارامتر های لرزه ای آنها با یکدیگر مقایسه شده است .سپس با استفاده از تحلیل غیر خطی Push Over  ، ضریب رفتار هریک از آنها محاسبه و نتایج مورد مطالعه قرار گرفته است .

  نتایج بررسی های  بیشتر نشان می دهدپریود سازه های دوبلکسی به ازای هر ١٠% اختلاف تراز در طبقه حدود ٤% کاهش می یابدوتغییرمکان این سازه هانیز ٢٠ تا ٣٠ درصد نسبت به سازه های معمولی بیشتر است ،همچنین اختلاف جرم وسختی در دو جزء سازه دوبلکسی می تواند نیروهای وارد بر فصل مشترک را تشدید نماید.

  در پایان خلاصه ای از مطالعات آزمایشگاهی در مورد ستونهای کوتاه و  راهکارهای مناسب کاهش اثرات نیروهای برشی بزرگ در ستونهای کوتاه سازی دوبلکسی به همراه دتایلهای اجرائی ارائه شده است .

  کلمات کلیدی :

   اختلاف تراز، ساختمان دوبلکسی ، ستون کوتاه ، فصل مشترک

  پیشگفتار

  نا منظمی سازه ها، غالباً یکی از مهمترین عوامل و دلایل آسیب پذیری سازه ها در برابر نیروهای  جانبی نظیر زلزله است . نامنظمی ساختمانها به طور قابل توجهی در رفتار اجزای سازه و ایجاد  زمینه  جذب و تشدید نیروهای وارد شده موثر می باشد. آیین نامه های مختلف عموماً دو نوع نامنظمی برای سازه مترتب دانسته اند که شامل نامنظمی در پلان و نامنظمی در ارتفاع می باشد.

  ساختمان های دوبلکسی نوع خاصی از سازه های نامنظم در ارتفاع می باشند که معمولاً به لحاظ ملاحظات معماری ایجاد می شوند و به جز تعداد معدودی از آیین نامه ها نظیر سیاک، بقیه آیین نامه ها از جمله استاندارد ٢٨٠٠ ایران از آن غافل مانده اند.

  در سازه های دوبلکسی با توجه به اختلاف تراز دیافراگم در دو طبقه متوالی ، عموماً نیروی برشی زیادی در حد فاصل  تراز طبقات در ستون های کوتاه ایجاد می شود که می تواند با عوامل دیگری نظیر اختلاف سختی و اختلاف جرم در دو قسمت سازه دوبلکسی تشدید گردد.

  شناخت  ویژگی های پارامترهای لرزه ای نظیر ضریب رفتار، پریود، تغییر مکان و... و همچنین بررسی نوع و میزان نیروهای وارد بر فصل مشترک این سازه ها در جهت درک بهتر رفتار و آنالیز و طراحی صحیح اجزای سازه ای می تواند بسیار مفید  باشد. در این پایان نامه پارامترهای لرزه ای فوق برای سازه های دوبلکسی محاسبه وبررسی خواهد شد وپس از مقایسه نتایج با روابط استاندارد ٢٨٠٠  ایران اقدام به محاسبه نیروهای وارد بر فصل مشترک این سازه ها می شود وبا توجه به اینکه میزان اختلاف تراز،جهت نیروی زلزله ، اختلاف جرم و سختی در دو جزء سازه دوبلکسی و... می تواند نیروهای وارد بر فصل مشترک را تحت تأثیر قرار دهد این نیروها در حالتهای مختلف فوق محاسبه ومقایسه می گردد.

   فصل اول

  مقدمه

  ١-١-کلیات

  وجود انواع نامنظمی ها در ساختمان یکی از مهمترین و شایع ترین دلایل آسیب پذیری ساختمانهاست .

  نامنظمی های سازه اغلب باعث انتقال و توزیع ناهمگون نیروها و گاهی تغییر رفتار اجزای سازه ای و نهایتاً آسیب و یا تخریب آنها می گردد. در زلزله های گذشته نیز نمونه های فراوانی از تخریب ساختمانها در اثر بی توجهی به نامنظمی در سازه ها  گزارش و به ثبت  رسیده است که تعداد زیادی از این دست  خرابی ها را می توان در زلزله اخیر شهر بم ( ٥ دی ماه   ١٣٨٢) و یا زلزله  بزرگ دنیا نظیر زلزله ١٩٨٥ مکزیک مشاهده نمود.

  بهترین دسته بندی  برای نامنظمی ها تقسیم بندی آنها به نامنظمی های پلان و ارتفاع است که در اکثر آیین نامه های ساختمانی دنیا نیز به چشم می خورد.

   نامنظمی ها در پلان می تواند در اثر وجود   فرورفتگی ها و یا برآمدگی ها در پلان سازه ، توزیع نامناسب جرم در کف طبقات ، شکل هندسی پلان و ... رخ دهد . به همین ترتیب نامنظمی ها در ارتفاع نیز می تواند ناشی از تغییر ارتفاع ( تراز) در طبقه ، تغییر سختی جانبی و تغییر مقاومت و جرم در طبقات و... باشد. با این توضیح سازه های دوبلکسی ( با اختلاف تراز در طبقات ) را بایستی  در زمره سازه های نامنظم در ارتفاع دانست .

  علیرغم طرح موضوع نامنظمی ها در اکثر آیین نامه های ساختمانی دنیا، تنها تعداد معدودی از آن ها به ساختمان های دوبلکسی پرداخته اند. آیین نامه سیاک(SIAC)یکی از این آیین نامه ها ست .[ ٣ ]استاندارد ٢٨٠٠ ایران ضمن تقسیم سازه ها به دو دسته منظم و نامنظم به تعریف منظمی در پلان  و ارتفاع پرداخته و منظم بودن سازه در ارتفاع را به مقاومت ، سختی و جرم مربوط  دانسته است و به طور مشخص در مورد ساختمان های با اختلاف تراز  اظهار  نظری نکرده است .

  ١-٢ - معرفی سازه های دوبلکسی ( با اختلاف تراز در طبقات )

  سازه دوبلکسی به ساختمانی گفته می شود که در آن کف هر طبقه شامل دو قسمت با اختلاف تراز dh می باشد. این اختلاف تراز معمولاً  به خاطر ملاحظات معماری نظیر تفاوت کاربری ( یک قسمت تجاری ، یک قسمت  مسکونی  یا یک قسمت پارکینگ ، یک قسمت مسکونی و ...) و یا جلوگیری از اشرافیت واحدهای مسکونی به همدیگر در پاگردهای طبقات  و ... به وجود می آید. اختلاف تراز  مورد بحث می تواند در محل  کف طبقات و یا حتی از روی تراز  فونداسیون ایجاد گردد.

  اختلاف تراز طبقات به نوعی شکل بندی قائم سازه را ناپیوسته و منقطع می کند و به این ترتیب برای انتقال نیروها ،کنش های دیافراگمی  نسبتاً بزرگی در مرز قسمت ها به وجود می آید ؛ به عبارت دیگر در محل فصل مشترک دو جزء، اختلاف تراز کف ها ستون های بلند را به ستون های کوتاه تبدیل میکند در نتیجه نیروی برشی در ستون های کوتاه متمرکز شده و منجربه ایجاد مفصل پلاستیک در این ستون ها می شود ،قبل از آن که ستون های بلند نیرویی را جذب کنند. پدیده تشکیل ستون  کوتاه در سازه های دوبلکسی از جهات دیگری نیز قابل بررسی و مطالعه است ؛ زیرا تشکیل ستون کوتاه باعث افزایش سختی سازه و در پی آن کاهش پریود می گردد که به این ترتیب ضریب  بازتاب زلزله نیز به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

  از طرف دیگر اختلاف تراز در دیافراگم های کف طبقات که در واقع نوعی ناپیوستگی در آنها به وجود می آورد، موجب حرکت ناموزون دیافراگم ها درمواقع زلزله و اختلال در انتقال نیروی زلزله به عناصر باربر جانبی طبقات می گردد.

  طراحی و اجرای انواع سازه های دوبلکسی به انحاء مختلف در کشور ما مرسوم و متداول است ؛ لیکن علیرغم این که اکثر پارامترهای مهم سازه ای از قبیل سختی ، پریود،تغییر مکان و ... در این نوع از سازه ها دستخوش  تغییر قابل ملاحظه ای نسبت به سازه های  معمولی است و با ایجاد و تغییر اختلاف تراز dh  ، به مرور پارامترهای تعیین کننده رفتار لرزه ای سازه تغییر خواهد کرد هیچ ضابطه خاصی  در استاندارد ٢٨٠٠ ایران برای طراحی و اجرای این نوع ساختمان ها پیش بینی نشده و حتی در دسته بندی ساختمان ها نیز جزء سازه های  نامنظم ذکر نشده است .

  ساختمان های دوبلکسی از نظر نحوه شکل گیری به دو دسته تقسیم می شوند:

  ١- ساختمان های دوبلکسی بدون فاصله

  ٢- ساختمان های دوبلکسی با فاصله

  ذیلاً به توضیح هر یک از انواع این سازه ها پرداخته می شود:

  ١-ساختمان های دوبلکسی بدون فاصله

  در این نوع از ساختمان ها معمولاً دو جزء با اختلاف تراز دارای یک صفحه فصل مشترک می باشند که ستون های اتصال دهنده این اجزاء نیز در این صفحه واقع هستند. اختلاف تراز دو جزء می تواند تا نصف ارتفاع طبقه  باشد به عبارت دیگر:  2.dh>h>0

  (تصاویر و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  ٢-ساختمان های دوبلکسی با فاصله

  اگر فصل مشترک دو جزء با اختلاف تراز، به جای یک صفحه شامل قسمتی از فضای ساختمان باشد و در واقع بین دو کف دارای اختلاف تراز فاصله بیفتد، ساختمان دوبلکسی با فاصله شناخته می شود.

  فضای بین دو جزء می تواند دارای کاربری های مختلفی نظیر راه پله ، نورگیر، آسانسور و ... باشد. 

   

   Abstract

  Irregularity is one of the important reason in damage of structures

  .split- levels buildings have some of irregularities in plan and altitude

   that increase effects of  lateral forces .

  Just  some of international seismic codes attended this subject but Iranian

  seismic cod (standard 2800) doesn‘t point.

  In split –levels buildings , diaphragms set in different levels. Moving of

  diaphragms and their pounding into columns of intersection frame causes very

  large of sheer forces in short columns of intersection frame .

  In this thesis , firstly behavior of short columns and diaphragms in split –levels

  buildings proposed and then seismic parameters of this structures such as ,priod

  , displacment , behavior factor , …. Computed and condition for increase their

  effects pointed .

  Three steel structures with moment frame 5,10,15 stories and each of them in

  cases (differente floor levels = 60,90,120,150 centimeters) analyzed and

  compared their seismic parameters . Then computed behavior factors of this

  structures by static nonlinear analyse (Push Over ).

  Results  indicated that period of split- levels buildings decrease %4 in per %10

  levels difference,and in compare to simple structures their displacements

  increase 20%-%30 and difference of mass and stiffness in two segments of splits

  – levels buildings increase forces in intersection frame .

   

  Key words : differente  floor levels , splits – levels buildings , short columns ,

  intersection frame  

 • فهرست و منابع پایان نامه تعیین نیرو های وارد بر فصل مشترک سازه های دوبلکسی فلزی ( با اختلاف تراز طبقات )

  فهرست:

  چکیده

  پیشگفتار..................................................................................................................        ١

  فصل او ل ١-١مقدمه...................................................................................................        ٢

  ١-٢- معرفی ساختمان های دوبلکسی ( با اختلاف تراز) ............................        ٣

  ١-٣- اهداف پایان نامه  ............................................................................        ٨

   ١-٤- ساختار پایان نامه  ...............................................................................        ٩

  فصل دوم - مفاهیم نامنظمی و اثرات آنها بر رفتار لرزه ای سازه ها  ............................      ١٢

   ٢-١- کلیات  ..............................................................................................     ١٣

   ٢-٢- انواع نامنظمی ها در سازه های دوبلکسی  ...........................................      ١٥

   ٢-٢-١- نامنظمی سازه های دوبلکسی  در پلان  ..................................       ١٥

   ٢-٢-٢- نامنظمی سازه های دوبلکسی  در ارتفاع  ...............................       ١٩

   ٢-٣- رویکردآیین نامه های ساختمانی دنیا به نامنظمی های مورد بحث در

   سازه های دوبلکسی .................................................................................        ٢٥

   ٢-٣-١ ضوابط آیین نامه 85-UBC    ..............................................        ٢٥

   ٢-٣-٢- ضوابط آیین نامه 87-BOCA,82-ANSI .......................       ٢٥

   ٢-٣-٣- ضوابط SEAOC (انجمن مهندسین سازه کالیفرنیا)

   و88-UBC  ...................................................................           ٢٦

   ٢-٣-٤ – ضوابط  85-NEHRP,06-ATC3  .........................            ٢٩

   ٢-٣-٥- ضوابط 89-Eurocode8   ............................................           ٢٩

   ٢-٣-٦-آیین نامه ایران (استاندارد ٢٨٠٠)  ......................................           ٣١

   ٢-٤- جمع بندی  ..................................................................................           ٣٣

  فصل سوم - تحقیقات انجام شده بر روی سازه های دوبلکسی  .............................          ٣٥

   ٣- ١-  تاریخچه تحقیقات گذشته در مورد سازه های نامنظم در ارتفاع  ..          ٣٥

   ٣-٢- مطالعات گذشته در مورد سازه های دوبلکسی  .............................          ٣٩

   ٣-٣- خرابیهای ناشی از دوبلکسی شدن درسازه در زلزله های گذشته .....          ٤٠

   ٣-٣-١- محل خرابیها و انواع آنها   .................................................          ٤١

   ٣-٣-١-١- شکست برشی در محل ستون های کوتاه

   حد فاصل تراز کف ها  ..............................................................         ٤١

   ٣-٣-١-٢- خرابیها و گسستن اتصالات  .......................................         ٤٣

   ٣-٣-١-٢-١- اتصالات تیر به ستون در سازه های فولادی          ٤٣

   ٣-٣-١-٢-٢- اتصالات سازه های بتنی  ...........................         ٤٤

   ٣-٣-٢- علت خرابیها   ....................................................................         ٤٥

   ٣-٣-٢-١ پدیده ستون کوتاه   ......................................................         ٤٦

  ٣-٣-٢-٢- حرکت دیافراگم ها  ..................................................         ٤٧

   ٣-٣-٢-٣- ضعف اتصالات  ........................................................         ٤٨

   ٣-٣-٢-٤- ایجاد پیچش در سازه  ................................................         ٤٨

  فصل چهارم - رفتار لرزه ای اجزای سازه ای در ساختمانهای دوبلکسی  .................         ٥١

   ٤-١- رفتار ستون ها در سازه های دوبلکسی   ........................................        ٥٢

   ٤ -١-١- مکانیزم ستون کوتاه   ......................................................        ٥٣

   ٤-١-٢- علل ایجاد ستون کوتاه در ساختمان و اثر هر یک از آنها ...        ٥٥

   ٤-١-٢-١- ستون کوتاه ناشی از وجود تیرهای عمیق  ...........        ٥٦

   ٤-١-٢-٢- ستون کوتاه ناشی از ملاحظات معماری یا کاربری       ٥٧

   ٤-١-٢-٣-  ستون  کوتاه  ناشی از وجود پرکننده ها

   و عنا صر غیر سازه ای  ........................................................        ٥٧

   ٤-١-٢-٤- ستون کوتاه ناشی ازقرارگیری ساختمان برروی شیب   ٥٩

   ٤-١-٢-٥- ستون کوتاه درحدفاصل پاگرد راه پله تا ترازطبقات     ٥٩

   ٤-١-٢-٦- ستون کوتاه در پارکینگ های طبقاتی  ...............        ٦٠

   ٤-١-٢-٧- ستون کوتاه ناشی از وجود نیم طبقه در ساختمان        ٦١

   ٤-١-٢-٨- ستون کوتاه ناشی از دوبلکسی شدن سازه ها  .....        ٦١

   ٤-١-٣- عوامل تشدید کننده اثر ستون کوتاه در سازه های دوبلکسی     ٦٢

   ٤-١-٤- ملاحظات طراحی و روشهای کاهش اثرات ستون های کوتاه    ٦٣

  ٤-٢- رفتار لرزه ای دیافراگم ها در سازه های دوبلکسی  ......................        ٦٦

  فصل پنجم - بررسی پارامترهای لرزه ای در ساختمانهای دوبلکسی و

  ارائه پیشنهادات اصلاحی (در روش استاتیکی معادل )  ..........................................         ٧١

   ٥ -١- کلیات   ....................................................................................         ٧٢

   ٥-٢- آشنایی با نرم افزار ETABS2000   ......................................         ٧٣

   ٥-٣- بررسی روشهای بارگذاری زلزله درسازه های دوبلکسی

   ومعرفی بهترین روش   .............................................................          ٧٥

   ٥-٤- بررسی پارامترهای لرزه ای در سازه های دوبلکسی   .................          ٧٩

   ٥-٤-١- معرفی مدلهای آنالیز شده   ............................................         ٨٠

   ٥-٤-٢- بررسی پریود سازه های با اختلاف تراز ( دوبلکسی )   .....        ٨١

   ٥-٤-٣- بررسی تغییر مکان جانبی در سازه های دوبلکسی   ..........        ٨٧

   ٥-د٤وب-ل٣ک-س١ی - بترحرت سی باترغهیایری مxکاEن ,yجاEنبی ..ا.ن..و.ا.ع ....س..ا..ز.ه .....٥...ط.ب..ق.ه ....س.ا..د..ه و    ٨٨

   ٥-٤-٣-٢- بررسی تغییر مکان جانبی انواع سازه  ١٠ طبقه ساده و

   دوبلکسی تحت بارهای Ey,Ex   .....................................       ٩٠

   ٥-٤-٣-٣- بررسی تغییر مکان جانبی انواع سازه  ١٥ طبقه ساده و

   دوبلکسی تحت بارهای Ey,Ex   ....................................       ٩٣

   ٥-٤-٣-٤- بررسی روابط آیین نامه ٢٨٠٠ ایران در مورد

   تغییر مکان مجازسازه ها وارائه اصلاحات پیشنهادی درمورد

   سازه های دوبلکسی   ........................................................         ٩٥

   ٥-٤-٣-٥- جمع بندی نتایج حاصل از مقایسه تغییر مکان جانبی در

   سازه های دوبلکسی   ........................................................         ٩٧

   ٥-٤-٤- ضریب رفتار سازه های دوبلکسی و اصلاحات

   پیشنهادی در آیین نامه زلزله ایران   .............................................         ٩٨

   ٥-٤-٤-١- تحلیل استاتیکی غیر خطی برای محاسبه ضریب رفتار

   سازهای دوبلکسی   .......................................................         ١٠٣

   ٥-٤-٤-٢- نحوه تشکیل مفصل های خمیری در

   سازه های دوبلکسی   .....................................................         ١٠٩

   ٥-٤-٤-٣- بررسی نتایج حاصل از تحلیل بررسی ضریب رفتار

   سازه های دوبلکسی   ....................................................          ١١١

  فصل ششم - نیروهای وارد بر فصل مشترک سازه های دوبلکسی فولادی  ...........          ١١٤

   ٦-١- نیروی برشی ستون های فصل مشترک سازه های دوبلکسی   ........          ١١٧

   ٦-١-١- نیروی برشی ستون های فصل مشترک سازه ٥ طبقه   ...          ١١٨

   ٦-١-١-١- نیروی برشی ستونهای کوتاه با ارتفاع dh

   در فصل مشترک سازه ۵ طبقه   ......................................        ١١٨

   ٦-۱-۱-۲- نیروی برشی ستونهای کوتاه با ارتفاع h-dh

   در فصل مشترک سازه ۵ طبقه   ......................................        ١١٩

   ٦-١-٢- نیروی برشی ستون های فصل مشترک سازه ١٠ طبقه   ....       ١٢٠

   ۶-۱-٢-١- نیروی برشی ستونهای کوتاه با ارتفاع dh

   در فصل مشترک سازه ١٠ طبقه   ...................................       ١٢٠

   ۶-۱-٢-۲- نیروی برشی ستونهای کوتاه با ارتفاع h-dh

   در فصل مشترک سازه ١٠طبقه   .....................................      ١٢١

   ٦-١-٣- نیروی برشی ستونهای فصل مشترک درسازه ١٥ طبقه ......      ١٢٢

   ۶-۱-٣-١- نیروی برشی ستونهای کوتاه با ارتفاع dh

   در فصل مشترک سازه ١۵ طبقه   .................................        ١٢٢

   ۶-۱-٣-۲- نیروی برشی ستونهای کوتاه با ارتفاع h-dh

   در فصل مشترک سازه ١۵ طبقه   ...................................       ١٢٢

   ٦-٢ - لنگر خمشی ستون های واقع در فصل مشترک سازه های دوبلکسی       ١٢٣

   ٦-٣- بررسی عوامل موثر در افزایش یا کاهش نیروهای وارد بر

   فصل مشترک سازه های دوبلکسی   ......................................................       ١٢٦

   ٦-٣-١- تغییرات dh ( میزان اختلاف تراز) در سازه های دوبلکسی    ١٢٦

   ٦-٣-٢- تغییر جهت نیروی ورودی زلزله   .................................        ١٢٧

   ٦-٣-٣- افزایش جرم ( سطح ) در یکی از دو جزء سازه دوبلکسی       ١٣١

   ٦-٣-٤- افزایش سختی در یکی از دو جزء سازه دوبلکسی   .....         ١٣٣

   ٦-٤- نتیجه گیری   ...............................................................................         ١٣٤

  فصل هفتم - جمع بندی نتایج وپیشنهادات   .......................................................         ١٣٩

   ٧-١- جمع بندی وخلاصه نتایج   ............................................................        ١٤٠

   ٧-٢- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده   ..................................................         ١٤٨

  پیوست ١- بررسی دتایلهای مختلف ستون کوتاه فلزی درمحل اتصالات

   سازه های دوبلکسی   ........................................................................................         ١٥١ پیوست ٢- بررسی مطالعات آزمایشگاهی ستون کوتاه بتنی برای بکارگیری آنها

   در سازه های دوبلکسی   .................................................................................         ١٦٣

   ١- مشخصات نمونه های مورد آزمایش   .....................................         ١٦٥

   ٢- محاسبه تغییر شکل الاستیک ستون segmaental   ...............        ١٦٧

   - محاسبه سختی ستون segmaental    .....................................         ١٦٨

   ٤- مقاومت ستون segmaental   .............................................         ١٦٩

   ٥- مقاومت خمشی ستون segmaental تحت فشار   .................        ١٧٠

   ٦- مقاومت برشی ستون های segmaental   .............................        ١٧١

   ٧- مقطع انتقالی در ستون های segmaental    ..........................        ١٧١

   ٨ - مطالعه آزمایشگاهی اتصال تیر به ستون درستونهای segmaental  ١٧١

   ٩-تحقیقات آزمایشگاهی در مورد قابهای شامل segmaental            ١٧٣

   ١٠- توصیه هایی برای طراحی قاب های ساختمانی

   با ستون segmaental   .........................................................         ١٧٥

   ١٠-١- محدوده کابرد ستون segmaental   .................        ١٧٥

   ١٠-٢- جزئیات طرح مقطع ستون های segmaental              ١٧٦

  فهرست منابع فارسی      .....................................................................................         ١٧٧

  فهرست منابع غیر فارسی   ................................................................................          ١٨٠

   ١٨١       .....................................................................................................   Abstract 

   

  منبع:

   

  [١] آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله ، استاندارد ٢٨٠٠ ایران ، ویرایش دوم ، آذر٧٨ ١٣،  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .

  [٢] حسن مقدم ، مبانی و کابرد مهندسی زلزله ، انتشارات فرهنگ ، فروردین ١٣٨١.

  [٣] علیرضا میرنظامی ، بررسی رفتار  ساختمان های نامنظم فولادی با اختلاف تراز طبقات ( ساختمانهای دوبلکسی ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان ، شهریور ١٣٨٢.

  [٤] فرزاد نعیم ، ترجمه اوشک سرائی ، کتاب مرجع طرح سازه ها در برابر زلزله ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه گیلان ، ١٣٧٤.

  [٥] فریبرز ناطقی الهی ، روش استاتیکی معادل و مقایسه آیین نامه ها در طراحی لرزه ای ، انتشارات مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، چاپ اول ، ١٣٧٥.

  [٦] خسرو برگی ، اصول مهندسی زلزله ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، زمستان ١٣٧٩.

  [٧] جلیل عزیزی فر، «مقایسه تأثیر نامنظمی در پلان با تأثیر نامنظمی درارتفاع بر روی رفتار لرزه ای ساختمان های فولادی » ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان ، دی ١٣٨٠.

  [١٥] علیرضا میرنظامی ، بررسی ساختمان های نامنظم در ارتفاع و دیدگاه آیین نامه ای در این مورد ، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان ، آبان ١٣٨١.

  [١٦] مسعود قلی زاده ، برررسی اثرات توزیع جرم ، سختی و مقاومت جانبی قابها در نحوه  پخش نیروهای زلزله ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم وصنعت ، زمستان ١٣٨٠.

  [١٧]فریبرز ناطی الهی ، کامیار اقلیمی ، بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های چهار طبقه فولادی موجود در کشور، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ١٣٧٨ .

  [١٨]مینور واکابایاشی ، ترجمه فریبرز ناطقی الهی ، علی محمد معماری ، طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زمین لرزه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی  زلزله ، ١٣٧٤.

  [١٩]حسن نورانیان ، اثر ستون کوتاه در رفتار لرزه ای سازه های نامنظم ، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران ، دی ١٣٨٢ .

  [٢٠] سروقد مقدم ، اثر پیچشی در رفتار دینامیکی سازه ، پژوهش نامه  زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، شماره اول بهار ١٣٧٨.

  [ ٢١]جیمز امبروز، دیمیتری ورگان ، ترجمه فریبرز ناطقی الهی ، حسین کاظم " طراحی ساختمان ها برای نیروهای باد و زمین لرزه ، موسسه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله ، ١٣٧٥ .

  [٢٢]اشرف حبیب الله ، ترجمه محمد علی برخورداری ، حسن باجی ، جواد هاشمی ، تحلیل و طراحی سه بعدی سازه های ساختمانی ، مرجع جامع نرم افزار ٢٠٠٠ ETABS دانشگاه هرمزگان ، چاپ دوم

   .١٣٨١

  [٢٣]عباس علی تسنیمی ، علی معصومی ، چه وقت می توان به ضرایب رفتار سازه ها اعتماد کرد؟، مقاله ارائه شده در چهار مین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، اردیبهشت ١٣٨٢.

  [٢٤]فرهاد بهنام فر، مهدی روغنی ، اصطلاحات پیشنهادی ضریب رفتار R در آیین نامه زلزله  ایران برای سازه های فولادی قاب خمشی و قاب مهاربندی شده ،مقاله  ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اردیبهشت ١٣٨٢.

  [٢٧] رسول میرقادری و همکاران ، عملکرد سازه ها در زلزله بم ، لوح فشرده تهیه شده در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،دیماه ١٣٨٢.

  [٢٨] علی اصغر طاهری بهبهانی ، نگرش فلسفی به ضوابط محاسباتی ساختمانها در برابر زلزله ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،١٣٧٥.

  [٣١] علی خیر الدین ، علیرضا میرنظامی ، مقاله "بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های فلزی با اختلاف تراز" ، ارائه شده به سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ، تهران ، اسفند١٣٨١.

  [8] Dutta S.C,Effect of strength deterioration on inelastic eismic torsional

  behavior of asymmetric RC buildings, Building and Environment,

  December2001, vol. 36, no. 10,pp. 1109-1118(10) Elsevier Science.

  [9] Vijavan P.; Singh Y.; Nagpal A .K. , A  reduction roceduere for load

  distribution in asymmetric tall buildings,computers and structures, vol. 56 ,

  no. 4,pp. 615-624(10) ,August 1995.

  [10] Tezcan ,  S. S.; Alhan , C, Parametric analysis of irregular structures

  under seismisc liding according to the new Turkish Earthquake  Code,

  engineering structures, vol. 23, no. ER6, PP. 600-609 , 2001.

  [11] Kaplan .H &  un,H ,the effects of Basement shear walls on Building

  irregularity , second  European workshop on the seismic behavior of

  asymmetric and irregular  buildings, october 1999.

  [12] Sigmund ,v .seismic Respons of structures with mass irregularities,

  second European workshop on the seismic behavior of asymmetric and

  irregular buildings, october 1999.

   Back irregularityز Yaljin,k. Investigation of set &pala, S  ,Osmen, G  [١٣]

  in Earthquake-Resistatan Design of Multi-story buildings, Second

  European workshop on the seismic behavior of asymmetric and irregular

  buildings, october 1999.

   Building configuration and ,(١٩), R ,and Reitherman  ,C.  ,Arnold  [١٤]

   . USA ,Inc.  ,sons  &Jhon Wiley  , seismic Design

  [25] Guidelines for seismic Evaluation and Rehabilition of Existing

  Buildings .

   Experimental research , Zongxian LI &Yongchang Hao Guyi Kang  [٢٦]  Tianjin , and seismic design of RC frame with Segmental short columns

  University.

   [29] Internet web site: www.icjonline.com

  [30] Internet web site: www.nisee.berkeley.edu

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت