پایان نامه تحلیل پایداری لرزهای سدهای وزنی بتنی ترک خورده

تعداد صفحات: 104 فرمت فایل: word کد فایل: 10002062
سال: 1389 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی عمران
قیمت قدیم:۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیل پایداری لرزهای سدهای وزنی بتنی ترک خورده

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc“

   مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی 

  چکیده :

  سد یکی از زیرساخت های مهم هر کشوری است .میدانیم که از جمله اثرات زلزله درسدها ایجاد ترک در آنهاست که میتواند خطرناک باشد.بطوریکه پایداری سد را به خطر بیندازد.درپژوهش حاضر هدف بررسی رفتار سد بتنی وزنی ترک خورده تحت اثر زلزله میباشد.در این پژوهش سد کوینا مدل شده است و برای بدست آوردن طول ترک با استفاده از تحلیل استاتیکی ابتدا یک طولی برای ترک در پاشنه سد فرض شده و افزایش طول ترک تا جایی در نظر گرفته شده است که تنش کشسشی انتهای ترک از تنش

  کششی مجاز بتن مصرفی کمترشود برای المان بندی بدنه سد با استفاده نرم افزار  ANSYS از المان هشت گرهی ١٨٣ PLANE و برای المان بندی داخل ترک از المان تماسی  ١٧٨ CONTA استفاده شده و نفوذ آب در داخل ترک در نظر گرفته شده است . آنالیز دینامیکی غیرخطی در حال حاضر ابزاری برای بررسی ایمنی لرزهای سدهای بتنی وزنی میباشدکه در این پژوهش تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت اثر پنج زلزله مختلف با   PGA یکسان حدود g ٠.٥ ومحتوای فرکانسی متفاوت  انجام شده و اندرکنش دینامیکی سد و دریاچه با روش جرم افزوده مدل شده است و برای مدل غیرخطی بتن در تحلیل دینامیکی غیرخطی از معیار گسیختگی دراکر-پراگر استفاده شده است .بعد از انجام تحلیل های دینامیکی بر روی سد ترک خورده کوینا  مقادیرتغییرمکان افقی و قائم تاج سدو تنش کششی اصلی در انتهای ترک و مقادیر کرنشهای پلاستیک انتهای ترک در راستای    x ،y  وکرنش برشی پلاستیک درصفحهیxy  بدست آمده و نمودار آنها بر اساس شاخص شبه شتاب طیفی برای زلزله های  مختلف رسم شده و با هم مقایسه شده اند.نتایج نشان می دهد که  ترکخوردگی کششی بتن عامل غیرخطی مهمی در رفتار سدها است . پاسخ های بدست آمده از تحلیل غیرخطی قبل و بعداز ترکخوردن کاملا " با هم اختلاف دارند. کاهش مقدار فرکانس پاسخ دینامیکی سد در حالت غیرخطی پس از ترک خوردگی ،نشان میدهد که در نتیجه خمیری شدن تعدادی از المان ها،سختی سد کاهش و تغییر مکان آن افزایش می یابد. با افزایش شاخص شبه شتاب دینامیکی زلزله حداکثر تنش کششی اصلی در انتهای ترک حدود  افزایش می یابدو این نشان میدهد که هر چقدر شاخص شبه شتاب دینامیکی زلزله بیشتر باشد امکان گسترش وپیشروی ترک در سد بیشتر میباشد    با توجه به اینکه زلزله های در نظرگرفته شده  PGA

  تقریبا"یکسانی دارندواز توان ارتعاشی و قدرت متفاوتی برخوردار هستند واین مطلب نشان می دهد که عوامل دیگری به غیر از PGA   مانند محتوای فرکانسی زلزله در قدرت تخریبی زلزله موثر هستند

   

  مقدمه :

  رشد سریع جمعیت و متناسب با آن افزایش نیاز آبی اعم از مصارف شرب ، صنعت ، کشاورزی و توسعه شهری و محدودیت های موجود، ضرورت برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از این منبع حیات بخش را بیش از پیش ایجاب مینماید. دانش کافی در مورد بارش ، مقدار جریانهای سطحی، زیرزمینی و تبخیر و تعرق ، سهم بسزایی در شناسایی منابع آب دارد.

  با مقایسه متوسط بارندگی سالانه ایران که تقریباً رقمی معادل  ٢٥٠ میلیمتر است ، ملاحظه خواهد شد که مقدار بارندگی در ایران حتی کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست . علاوه بر این زمان ریزش نزولات جوی و محل ریزش آن با نیازهای کشاورزی که مصرف کننده اصلی آب است ،

  مطابقت ندارد که باید سعی کرد تا حد ممکن از ریزشهای جوی، جریان آبهای سطحی و منابع زیرزمینی به نحو مطلوب استفاده نمود و این کار تنها با شناخت پدیده های هیدرولوژیکی عملی خواهد بود پس میتوان نتیجه گرفت یکی از ضروریترین و حیاتی ترین نیازهای بشر "آب " است ، که بخصوص باافزایش جمعیت انسانی درسراسرنقاط جهان وبه تبع آن ضرورت رشدکشاورزی وصنعت از یک طرف ، محدودیت مخازن و منابع آبی از طرف دیگر و نیز ایجاد رفاهی نسبی سبب تغییر و تحولات بیشتری درطبیعت شده است ، که مهار آبهای سطحی بوسیله ء انواع سدها از جمله این تغییرات میباشد و روز به روز حساسیت آن بیشتر میشود و پیش بینی میگردد در آینده ای نه چندان دور بحران کمبود آب مهمترین مسئله کشورها بخصوص مناطق خشک و نیمه خشک گردد.این حقیقت مردم و ممالک را بر آن میدارد تا حداکثر بهره برداری از آب در دسترس را بنمایند و از هر قطره آن صحیح استفاده نماید، لذا باید تمام توان را در جهت استفاده بهینه و جلوگیری از هدر رفتن آب انجام دهند.هزاران کارگر و مهندس و متخصص چند سال کار میکنند تا سازه یک سد را به اتمام رسانند. هزینه های نسبتاً بالا و تنوع و پیچیدگی عوامل دخیل در طرح و بررسی سدها و نیز نیاز به افزایش روز به روز ارتفاع باعث گردیده تا ضمن درنظر گرفتن ضریب اطمینان کافی،توسعه فرایندها در روشهای طرح و اجرا بخصوص در چند دهه گذشته صورت پذیرد.

  تاریخ ساخت سد را بایستی به تمدن بشر نسبت داد قدیمیترین سد شناخته شده سد    el.Kafara

  در مصر بر روی رودخانه Wadi-el-Garawi است که در ٢٨٠٠ سال قبل از میلاد و برای تاٌمین آب آشامیدنی وکشاورزی ساخته شده است . بدنه سد مذکور را سنگ بدون ملات تشکیل میداد که وزن سنگ مقاومت و تعادل سنگها در مقابل نیروی وارده ایجاد مینمود و لذا این سد که آب بندی لازم را نداشت پس از مدت کوتاهی خراب شد. حدود      ١٠٠٠ سال بعد، تمدنهای به وجود آمده در زمین های حاصلخیز بین رودخانه های Tigris و Euphrates با ساخت یک سیستم پیچیده از سدهای انحرافی و کانالهای آبیاری، نیازهای آبی خود را جهت کشاورزی تاٌمین نمودند. بسیاری از این سدها کوتاه و عموماً خاکی یا چوبی بوده ، تعداد کمی از آنها برای ذخیره آب ساخته شده بودند. در بررسی تمدنهای ایران باستان و رم قدیم پیشرفت های قابل ملاحظه ای در صنعت سدسازی مشاهده میشود اما شاید بتوان به جرات قرن بیستم را (قرن سدسازی) نامید استفاده از سیمان ، بتن و بتن مسلح برای ساخت سدها به اوایل قرن بیستم بر میگردد که از آن تاریخ به بعد، ساخت سدهای بتنی به سرعت توسعه پیدا کرد.پیشرفت علم و فناوری ساخت باعث شد تا در سخت ترین مکان و حتی زلزله خیزترین مناطق نیز سدهای با ارتفاع بلند به اجرا در آیند که در این زمینه میتوان به تجربیات آمریکا و ژاپن نظیر ساخت سدهای Don Pedro با ١٧٣ متر ارتفاع ، New Melones با ١٩١متر ارتفاع و Sahsta با ارتفاع

  ١٨٣ متر اشاره نمود. در ایران نیز از دیر باز توجه نسبتاً زیادی به این امر شده تا جایی که ساخت اولین سد قوسی را به ایرانیان نسبت میدهند. از طرفی موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی کشور باعث شده است تا کنترل و جمع آوری آب های سطحی از اهمیت خاص برخوردار شود و بخصوص در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای به امر مهار آبهای سطحی و ساخت سدهای مختلف شده است .اما آن چنان محسوس است که هنوز مهندسین عمران کشور به صورت کامل با این صنعت آشنا نبوده و هنر طرح و اجرای سد، بخصوص سدهای بتنی را بعنوان امری مشکل و تا حدودی ناشناخته مینگرند. جریانهای - تاریخی نشان میدهدکه زلزله میتواندبه سدهای بتن آسیب شدیدبرساند

  فصل اول : کلیات

  ١ ١- -مقدمه :

   اصولا"احداث سدهای بتنی ومتعاقب آن مسائل پایداری وایمنی این نوع سدها از موضوعات مهمی است که از جنبه های فنی،اقتصادی،سیاسی،و زیست محیطی قابل بررسی ومطالعه است .به همین دلیل امروزه با دقت نظرو حساسیت بیشتری بامسائل سدسازی برخورد م یشود عموما" سدهای بتنی به صورت سیستم بلوک های بتنی غیرمسلح ویکپارچه که به وسیله درزهای ساختمانی از یکدیگر جدا شدهاند ،احداث میشوند.به دلیل مقاومت کششی ضعیف بتن اغلب از همان ابتدا سد های بتنی با مسا له ترک خوردگی مواجه هستند باید توجه داشت که ترکهای ریز سطحی که عمدتا" نا شیاز هیدراتاسیون بتن تازه درکوتاه مدت و خزش وانقباض بتندر درازمدت هستند،  نمی توانندخطرجدی برای ایمنی سازه قلمداد شوند.ترکهایی که در عمق بدنه سد نفوذ میکنند ،اثرات قابل توجهی در کاهش سختی و توان باربری سد دارند.از عوامل مهم بوجود آمدنورشداینگونهاز ترکها وجود تنشهای کششی ممتد در فصل مشترک بلوکهاییکپارچه است .این تنشهای کششیمیتواند ناشی از شکل بهینه نشده سد ،روشهای ساخت ،زیاد شدن طول پیشامدگی در هنگام ساخت سد ، فشار های هیدرو استاتیک ، نشستهای ناهمسان درپی وزمینلرزه باشد. از دیگر موارد بروز تنشهای کششی می توان از اختلاف درجه حرارت بین وجوه بالادست وپاییندست سد و تغییر وضعیت مصالح به جهت واکنشهای شیمیایی سنگدانه های الکالینام برد در یک مدل کامل می بایست به وضعیت و جهت درزه در پی نیز توجه نمود.

   از یک طراح سد انتظار می رود که در هنگام ساخت سد و همچنین زمان بهره برداری از سد به این نکته توجه داشته باشد که تنشهای کششیازحد متعارف تجاوز ننمایند و هیچ گونه ترک سازهای مهمی درسد ایجاد نگردد.البتهرعایت موارد فوقدر هنگام زلزله های شدید بسیار مشکلوغیر اقتصادی است . نوع دیگراز ترکهای احتمالیدرسدهای بتنی،درمحلاتصالبدنهوپیبوجود میآید واز آنجاییکه نیروهای

  هیدرواستاتیکی در محل تکیهگاه های سد ایجاد فشارمیکنند و نیروهای فشاری معمولا " با خروجاز مرکزیت همراه هستند ،لذا لنگرهای قابل ملاحظهای به سنگ تکیهگاه وارد میشودو نهایتا " باعثایجاد تنشهای کششی قابل توجهیدرمحلاتصالبدنه وپیمیشود.بطوریکه اگر سختی قوس در تراز های فوقانی به قدرکافی بزرگ نباشد،عملکردکنسولممکن است موجب بروزکسشش بیشاز حدمجاز درپیگردد.برای سدهایی که شکل آنها بهینه نشدهباشد ،تنششهایکششی بوجودآمده ازمقاومتکششی بتن بیشتر می - شودوضمن ایجادترک درمحلتماسبدنهسدوشالودهسنگی نواحیضعیف شدهایدراین محلها بوجود می - آیدکه از نقطه نظر طراحی مطلوب نبوده وممکن است از نظر پایداری برای سد مساله ساز باشد. محتمل - ترین نقاط ایجاد چنین ترکهایی در بخشهای تحتانی سطح بالادست سد ،تحت اثر بارگذاریدرازمدتآب و در بخشهای تحتانی ،سطح پاییندستسد،تحتاثر وزنمرده قسمت بیشآمده میباشد.لذا ملحوظداشتن اثرات ترک در بدنهسدهای بتنی وزنیاز اهمیت بسزایی برخورداراست .از طرف دیگر رفتار غیرخطی سدهای بتنیجدید در ارتباط با گشودگی درزهها وترکها یک پدیده بسیار مهم به و یژه در درههای با دهانه وسیع به شمار میرود.این رفتاررامیتوان سودمند به حساب آورد .زیرا تحلیل غیرخطی موجب می - شودکه تنش های کششی به صورت موضعی آزاد شوند لذا محسوب نمودنرفتارومکانیزم غیرخطیبازشدگی ترکها به واقعیت نزدیکتر بوده و درآنالیز ایمنی سدهای بتنیدارای اهمیت فراوان میباشد.

  ١-٢-خطرات زمین لرزه برای سدهای بتنی وزنی :

   اثرات یک هزلزله برروییک سد خواهدگذاشت به عوامل بسیاری بستگی دارد.بنابر این به منظور بررسی این اثرات ،باید اطلاعات لرزهشناسی گستردهای شامل مکانو تاریخ وقوع ،بزرگا ،عمقو دیگرخصوصیات زلزلههای مهم گردآوریشوند.علاوه برآن اطلاعات دیگری شامل ویژگیها ونوع شکست و تخمینآخرین تغییر مکان ناشی از شکست نیز باید دردست باشند.این اطلاعات پایه و اساس برآورد خطرات ناشی از زلزله را برای سدهای وزنی بتنی تشکیل خواهند داد.جدول (  ١-١) شامل مشخصات شماری از سدهای بتنی است که در اثر زلزله دچار آسیب دیدگی شدهاند. 

  (تصاویر و جداول در فایل اصلی موجود است)

  -٣-تحلیل وطراحی سنتی :

   تا چندی پیش سدهای وزنی بتنی با روشی بسیار ساده تحلیل و طراحی میگشته اند.نیروی زلزله به سادگی همچون نیروهای استاتیکی اعمال و با فشارهای هیدراستاتیک و بارهای ثقلی ترکیب می شدهاند.طراحی بر اساس پایداری مقطعی از سدکهصلب در نظر گرفته شده ،در برابر واژگونی و لغزش و تنش های موجود در این مقطع ،که به وسیله نظریه مقدماتی تیر محاسبه می گردیده انجام می گرفته است . 

   

  ABSTRACT

  Dam, one of the major infrastructure of each country. We know that such

  earthquake effects  in dams make them leave that can be dangerous. As a threat to

  the stability of dam  put at risk.   evaluate the behavior of cracked concrete concrete

  gravity dam under earthquake   isin this study .Koyna model has been left to get

  over first, using a static analysis for longitudinal cracks in the heel and the increased

  length of the dam is left to consider is where the tension leave   end of the concrete

  tensile stress allowed .Element scheme for the dam body with the use of ANSYS

  software PLANE 183 elements and eight node elements within the scheme of

  leaving contact CONTA 178 elements used within the cracks and water penetration

  is considered .Nonlinear dynamic analysis tool for present seismic safety of

  concrete gravity dams  . Nonlinear Dynamic Analysis of this research under Five

  different earthquake with same PGA around 0.5g  and frequency varies   done and

  dynamic interaction of dam and lake, with added mass method is the model for non

  linear model of concrete. in Nonlinear Dynamic Analysis of Rupture criterion

  Drucker - Prager has been used .After analyzing the dynamics on the  cracked

  Koyna    horizontal and vertical crown  displacement  and  tensile stress major at the

  end and leave amounts of strain ¬ plastic bottom left along x, y   and  Shear Plastic

  Panel  the xy obtained and charts based on their According to their charts and

  pseudo acceleration spectral indices for different earthquakes plotted and are

  compared. Fissuring results show that the tensile behavior of concrete dams

  important factor is nonlinear. Responses obtained from nonlinear analysis before

  and after eating completely left  disagree with  Reduce the amount of dam-

  frequency dynamic response of nonlinear model cracking result shows that Dough

  as a result a number of elements Dam hardly reduced and The shift increases. PGA

  been given that the earthquake in almost   same vibration and power can have a

  different story and this suggests that factors other than PGA in the destructive

  power of earthquakes are effective. 

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیل پایداری لرزهای سدهای وزنی بتنی ترک خورده

  فهرست:

  عنوان                                                                                        شماره صفحه

  چکیده ...........................................................................................................................................................١

  مقدمه .............................................................................................................................................................٢ فصلاول :کلیات

  ١ -١ مقدمه ............................................................................................................................  ٥

  ١ -٢ خطرات زمین لرزه برای سدهای بتنی وزنی ............................................................٦

  ١ -٣ تحلیل و طراحی سنتی .................................................................................................٦

  ١ -٤ معیارهای طراحی سدها...............................................................................................٩

  ١ -٤ -١حالت حدی نیروهای زلزله ..........................................................................................١٠

   ١ -٤ -١ -١  حالت حدی جهت سرویس دهی ................................................................١٠

   ١ -٤ -١ -٢  حالت حدی جهت باربری نهایی ..................................................................١٠

  ١ -٤ -٢تنش های کششی ..........................................................................................................١١

  ١ -٥  مروری برتحقیقات انجام شده .....................................................................................١٣

  ١ -٦ هدف از انجام پایان نامه ................................................................................................٢٢

  ١ -٧ طرح کلی پایان نامه    .................................................................................................٢٢

   

  فصل دوم :انواع ترک ها در سدهای وزنی بتنی دوبعدی و روشهای مدل کردن آنها در تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی

  ٢ -١  مقدمه  ..........................................................................................................................................٢٤

  ٢ -٢  انواع وعلل ایجاد ترک ...............................................................................................................٢٤

  ٢ -٣ ترک در سدهای بتنی وزنی ........................................................................................................٣٢

  ٢ -٤ گسترش ترک خوردگی ................................................................................................................٣٢

  ٢ -٥ مفهوم مکانیک شکست ................................................................................................................٣٣

  ٢ -٦ روشهای مدل کردن ترک ............................................................................................................  ٣٥

   ٢ -٦ -١ مدل ترک پیوسته CCPM ...............................................................................٣٥

   ٢ -٦ -٢ مدل ترک ناپیوسته  DCPM ...........................................................................٣٧

   ٢ -٦ -٣ مقایسه دو مدل ترک ارائه شده ..........................................................................٣٧

  ٢ -٧ تشخیص ترک ..................................................................................................................................٣٨

   

  ٢ -٨ رفتار بتن قبل از شروع  ترک ...................................................................................................٣٩

  ٢ -٩ معیار شروع ترک در المان ها....................................................................................................٤٠

  ٢ -١٠ رابطه بین تنش و کرنش در طول مرحله  نرم شدگی المان ...............................................٤١

  ٢ -١١ سختی برشی .................................................................................................................................٤٢

  ٢ -١٢ باز وبسته شدن ترک ها...............................................................................................................٤٤

   

   

  فصلسوم : مدلسازی

  ٣ -١مقدمه .........................................................................................................................................٤٦

  ٣ -٢معرفی سد ....................................................................................................................................٦٤

  ٣ -٢ -١ مشخصات وهندسه ی سد ........................................................................................٤٧

  ٣ -٢ -٢ خصوصیات مصالح .......................................................................................................٤٧

  ٣ -٢ -٢ -١  خصوصیات الاستیک ومقاومتی مصالح ...................................................................٤٧

  ٣ -٣بارگذاری .......................................................................................................................................٤٨

  ٣ -٣ -١ بار وزن .............................................................................................................................٤٨

   ٣ -٣ -٢ فشارهیدرواستاتیک ........................................................................................................٤٨

   ٣ -٣ -٣ بارگذاری زلزله ................................................................................................................٤٨

   ٣ -٤مدل المان محدود .........................................................................................................................٥٦

   ٣ -٥روشهای مدلسازی تاثیر فشار هیدرودینامیک دریاچه برپاسخ سد به زلزله ......................٥٦

   ٣ -٦روشهای تحلیل دینامیکی ..........................................................................................................٥٧

   ٣ -٦ -١ روش تحلیل دینامیکی طیفی با استفاده از آنالیز مدها......................................٥٩

   ٣ -٦ -٢ روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی..................................................................٥٩

   ٣ -٦ -٢ -١  طیف عکس العمل ......................................................................................................٦٠

   ٣ -٦ -٢ -٢  طیف های طرح ...........................................................................................................٦٠

   ٣ -٧ مدل غیر خطی بتن ...................................................................................................................٦٠

   ٣-٧-١  روشهای پلاستیسیته و معیارهای گسیختگی  ........................................................٦١

   فصلچهارم :آنالیزهای سد وزنی بتنی  Koyna

  ٤ -١ مقدمه ..........................................................................................................................................٦٥

  ٤ -٢ چگونگی پیشرفت ترک ...........................................................................................................٦٥

   

  ٤ -٣ تحلیل استاتیکی ..................................................................................................................٦٩

  ٤ -٤  تحلیل مودال .......................................................................................................................٧٠

  ٤ -٤ -١تحلیل مودال سد بتنی وزنی کوینا بدون ترک..............................................٧١

  ٤ -٤ -٢تحلیل مودال سد بتنی وزنی کوینا ترک خورده .............................................٧١

  ٤ -٥ تحلیل دینامیکی ...................................................................................................................٧٥

   ٤ -٥ -١ تحلیل دینامیکی خطی ........................................................................................٧٧

   ٤ -٥ -٢ تحلیل دینامیکی غیر خطی .................................................................................٨١

  ٤ -٦راستی سنجی ......................................................................................................................................٩٢

   

   فصل پنجم : نتیجه گیری

  ٥ -١ نتیجه گیری ....................................................................................................... ..........٩٧

  ٥ -٢ پیشنهادات .....................................................................................................................٩٩

  منابع وماخذ .................................................................................................................................................١٠٠

  فهرست منابع انگلیسی ................................................................................................................................١٠٠

  فهرست منابع فارسی ..................................................................................................................................١٠٢

  چکیده انگلیسی ..........................................................................................................................................١٠٣

  صفحه عنوان به زبان انگلیسی .................................................................................................................١٠٤ 

   

  منبع:

   

   1.Westergaad,H.M."Water pressure on dams during eartuquakes."

  Transaction,American society of civil Engineers,VOL 98,1933

  2.Rashid,y.R."Analysis  of  prestressed  concrete  reactor  vessels.Nuclear

  Energy Design.7:334-344;1968

  3.Owen    ,D.R.Jand   Fawkes,   A.J."Engineering   Fracture   mechanics:

  Numerical methods and Application".pine ridge press ltd. Swansee.U.K.1983.

  4.Gylltoft,k."A fracture mechanics  model for fatigue in concrete."Materials

  &Construction,17,55-58,1984

  5.United  States  Committee  of large dams(USIcold)."Bibilography on

  performance of dams durng earthquake ". Committee on earthquake.1984.

  6.Raphael,J.M."Tensile strength of concrete ".Journal of the American

  concrete  Institute,Title  No 81-17,81(2),158-165.1984

  7.Mlakar,P.F."Non-leaner response of concrete gravity dams to strong

  earthquake induct ground motion".Computer & structure,165-175,1987.

  8.Fenves,G.and Vargas-loli,L.M." Non-leaner Dynamic analysis of flude-

  structure   System".Journal  of  Engineering    mechanics.ASCE,114,219-

  239,1988.

  9.EL-Aidi,B.and Hall,J.F." Non-leaner earthquake response of concrete

  gravity dam, part 1:modeling earthquake Engineering& structure Dynamic

  ,18,837-851,1989.

  10.EL-Aidi,B.and Hall,J.F." Non-leaner earthquake response of concrete

  gravity dam, part 2:modeling earthquake Engineering& structure Dynamic

  ,18,837-851,1989.

  11.Rots,j.g"smeard    and            discrete  representation       of      location

  fracture."International Journal of fracture,vol.51.September 1991.

  12. Bhattacharjee,S.S.and Leger,p."Concrete constitutive models for non-

  linear Seismic analysis of gravity dams-state of the art,"Canadian journal of

  civil Engineering,19,492-509,1992.

  13.Bhattacharjee,S.S.and Leger,p."seismic cracking and energy dissipation

  in     concrete      gravity     dams."     earthquake     Engineering&     structure

  Dynamic,22,991-1007,1993.

  14. Bhattacharjee,S.S.and Leger,p"Application of NLFM   Models to

  predict  Cracking  in  Concrete  Gravity  dams  ".Journal  of  Structural

  Engineering,ASCE,120(4),1255-1271,1994 .

  15.Kohnke,p."Concrete structures with material nonlinearities."Ansys theory

  Refrence.1994.

  16.Chrib,F.and Tinawi,R."Nonlinear behavior of Concrete dams using

  damage mechanics," journal of Engineering mechanics,ASCE,121(4),513-

  526,1995

  17. Chrib,F.and Tinawi,R."Application of damage mechanics for Seismic

  analysis of concrete gravity dams." Engineering& structure Dynamics.24,157-

  173,1995.

  18. Bhattacharjee,S.S.and Leger,p."fracture response of gravity dams due to

  rise                          of  Reservoi  elevation."  Journal      of  Structural

  Engineering,ASCE,121(9),1298-1305,1995.

  19. Concrete dams-control and treatment of cracks.ICOLD.Bulletin107,1997.

  20. Ghaemian,M.Ghobarah,A." Staggered Solution Schemes for  Dam-

  Resevoir    Interaction",  Journal  of  Fluid  and  structures,Vol.12,pp.933-

  948,1998

   21.Ghaemian,M.Ghobarah,A." non-linear Seismic analysis of concrete

  gravity dams including Dam-Reservoir Interaction." Engineering structures

  21,306-315,1999.

  22.Wang Guanglun,O.A.Pekau,Zhang  Chuhan,Wang Shaomin."Seismic

  fracture analysis of concrete gravity dams based on nonlinear fracture

  mechanics." Engineering  fracture  mechanics. Elsevier.65,67-87,2000.

  23.M.T.Ahmadi,M.Izadinia,H.Bachman."A discrete crack joint model for

  non linear dynamic analysis of concrete arch dam". .elsevier.2001.

  24.K.Kanenawa,T.Sasaki,Y.Yamaguchi,Dr.Eng."efect of fracture material

  propertiesoncrackpropagationofconcretegravity

  dam".vancover,B.C.Canada.2004

  25.T.Sakamoto,Y.Ymaguchi,T.Sasaki,K.Takafuji,K.Kanenawa,"Investiga

  tion in to crack phenomena of Unreinforced Concrete Structure for a sismic

  Evalution  of  Concrete Dams. Public Work Research Insttitute(PWRI).

  Tsukuba- Shi . 305-8516Japan,2006.

  26.Y.Ymaguchi,T.Sasaki,T.Iwashita,S.Sasaki.SandH.Kurahashi,"

  Evalution of  Tensile Cracks in  Concrete Dams by Shaking Table Tests and

  Non-linearFEMAnalyses with Smeared Crack Model ,"Hydraulic Engineering

  research group,Public Work Research Insttitute(PWRI).Tsukuba city.305-

  8516Japan,2007.

  27.Q.Cai,J.M.Robberts and B.W.jvan Rensburg."Finite element fracture

  modeling of concrete gravity dams".journal of the south africain institution of

  civil Engineering.2008

  28.Lohrasbi,R.Attarnejad,R." Crack Growth in Concrete Gravity dams

  Based on discrete crack method."American Journal of Engineering and

  Applied science,1(4),318-323,2008.

   

   29.Chopra,A.K,Earthquake response analysis of concrete dam ,Advanced

  dam Engineering for design construction and Rehabilution,Univercity of

  California,Berkeley,1967

   30.National  Research  Council,  "earthquake  Engineering  for  concrete

  dams:Design performance  and  Research needs"  , National Academy

  press,1990

  31. Gidia,G.Bazant,Z.P.Pohl,B.P."Is no tention dam design always safe?a

  numerical study ",dam Engineering,VOIII.Issue 1,1992

  32. Wieland,M."seismic Performance and assessment criteria for concrete

  dams",WCEE,paper NO.2071,1998

  33.Romstad.k.m.Taylor.M.A.Herrmann.L.R."NumercalBiaxial

  ChracterizationForconcrete",ASCE.EngineeringMechanicsDivision.vol.100.N

  O.EM5,1974.

  34.Argyris,J.H.et al."Recent Develop ments in the Finite Element  Analysis

  of    prestressed    concrete    Reactor    vessels".nuclear    Engineering    and

  Design,vol.28.NO.1.1979

  35.Willam,k.j.Warnke,E.P."Constitute Model for the Triaxal Behavior of

  concrete International Assocation of Bridge and  structural Engineering

  ,Bergamo,Italy.1974.

   

  فهرست منابع فارسی :

   ٣٦.میرزا بزرگ ،حسن ،"تحلیل غیر خطی لرزه ای سه بعدی سدهای بتنی با در نظر گرفتن اثر اندر کنش سد-دریاچه ،"پایان نامه دکترای مهندسی سازه ،دانشکده مهندسی عمران ،تهران ،دانشگاه صنعتی شریف ، ١٣٨٢. 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت