پایان نامه ارزیابی اثرات زلزله های آینده درساختگاه سد زرج آباد خلخال ازدیدگاه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: 106 فرمت فایل: word کد فایل: 10001700
سال: 1391 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه زمین شناسی
قیمت قدیم:۱۷,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارزیابی اثرات زلزله های آینده درساختگاه سد زرج آباد خلخال ازدیدگاه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

  « پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد M.Sc. »

  گرایش: زمین شناسی مهندسی

  چکیده:

  این پژوهش برای ارزیا­بی اثرات زلزله­ های محتمل آینده در ساختگاه سد زرج آباد، در استان اردبیل، درفاصله 60 کیلومتری غرب شهرستان خلخال، صورت گرفته است. نتایج بررسی­ها معلوم نمودندکه ساختگاه سد عمدتا از سنگهای آذرین نئوژن و نهشته­های متعلق به الیگوسن ورسوبات کواترنری تشکیل شده­است. گسلهای بزرگ مقیاس در فواصل دور و پنج گسل متوسط مقیاس در فواصل نزدیک به ساختگاه ومخزن سد (گسلهایF1  تا F2) وجود دارند. همچنین در سنگهای تکیه گاه راست وچپ به طور کلی چهار دسته درز با مشخصات هندسی متفاوت وجود دارد. شاخص­های نشا­نگر کیفیت مهندسی سنگهای موجود در ساختگاه سد زرج آباد، از جمله شاخص (RQD ) و (RMR) و میزان زاویه اصطکاک و ضریب چسبندگی آنها نشانگر کیفیت ضعیف سنگهای مقاوم  وکیفیت خیلی ضعیف سنگهای نا­مقاوم ورسوبات آبرفتی می باشند. وهمچنین نفوذپدیری واحد­های سنگی با عدد لوژان بیشتر از 70، نشانگر  نفوذپذیری زیاد و مقاومت کم آنها، و نفوذپدیری واحد­های آبرفتی با عدد لفران، بسیار کمتر، نشانگر نفوذپذیری کم و مقاومت زیاد آنها، می باشد. در مدت 84 سال گذشته زلزله­های متعددی در مناطق پیرامون ساختگاه سد رخداده و قویترین آنها دارای بزرگای 6/6 درجه ریشتر بوده است. بیشینه شتاب افقی زمین ناشی از زلزله­های آینده در ساختگاه سد زرج آباد، برابر با (26/0) گال (یا سانتیمتر بر مجذور ثانیه) خواهد بود و این مقدار شتاب زمین، از زلزله ناشی از تجدید فعالیت گسل قالین قیه درفاصله 31/8 کیلومتری ساختگاه قابل انتظار خواهد بود و در صورتیکه در طراحی سد زرج آباد این مقدار شتاب زمین لحاظ شده باشد، و ساخت سد نیز با رعایت کلیه ضوابط مهندسی و با استفاده از مصالح با کیفیت و مناسب انجام شود، چندان خطرناک نخواهد بود.

  فصل اول

  کلیات

     در این فصل کلیات پژوهش شامل: بیان مسأله، ضرورتهای انجام پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه­­های پژوهش، متغیرهای پژوهش، پیش فرضهای پژوهش و اصطلاحات علمی پژوهش به ترتیب و به شرح زیر مورد بحث قرارگرفته است.

  1-1- بیان مسأله

     تاکنون تحقیقات زیادی در ارتباط با ویژگیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه سد­ها و ارزیابی خطر زلزله در منطقه ساختگاه سد در ایران و کشور­های دیگر صورت گرفته، لیکن در اکثر این مطالعات ارزیابی خطر زلزله براساس روشهای آماری و محاسبه احتمال رخداد زلزله در عمر مفید سد صورت گرفته و یا میزان خطر زلزله در ساختگاه سد براساس آئین نامه 2800 سازمان مسکن شهر سازی در مورد خطر زلزله در ایران تعیین شده و در محاسبات طراحی سداعمال شده است و ارزیابی دقیق خطر و اثرات زلزله های محتمل آینده بر اساس ارزیابی پتانسیل تجدید فعالیت گسلهای مهم در مناطق پیرامون ساختگاه سد ومیزان بیشینه شتاب زمین محتمل از زلزله های ناشی از تک تک گسلهای موجود، در منطقه پیرامون ساختگاه سد تا شعاع 100 کیلومتری، برای کمتر سدی انجام شده است. با توجه به اینکه اینگونه مطالعات تاکنون برای سد زرج آباد، واقع در 60 کیلومتری غرب شهر خلخال نیز انجام نشده است، و انجام این مطالعات، برای ارزیابی دقیقتر اثرات و خطرات زلزله های محتمل آینده در ساختگاه سد زرج آباد، و برای کسب اطمینان از درست بودن میزان خطر برآورد شده برای انجام محاسبات طراحی سد توسط شرکت مجری طرح احداث سد زرج­آباد، ضرورت داشت، مقرر گردید، این تحقیق جدید تحت عنوان ارزیابی اثرات زلزله­های آینده درساختگاه سدزرج­آباد خلخال ازدیدگاه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، انجام شود تا اولاً با در نظرگرفتن ویژگیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه سد، نوع و میزان اثرات و خطرات زلزله­های محتمل آینده بر ساختگاه سد زرج آباد مشخص شود و ثانیاً نتایج به دست آمده از تحقیق، به صورت پایان نامه تحصیلی تهیه، تنظیم و ارایه گردد.

  1-2- ضرورتهای انجام پژوهش

  از جمله مهمترین ضرورت­های انجام پژوهش می­توان به موارد زیر اشاره نمود.

  انجام این تحقیق پیشنهادی برای ارزیا­بی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه سد خاکی زرج آباد ضرورت دارد.

  انجام این تحقیق پیشنهادی برای ارزیابی زلزله های محتمل از تجدید فعالیت گسل­های پیرامون آن تا  شعاع 100 کیلومتری ضرورت دارد.

  انجام این تحقیق برای تعیین بزرگی و شدت بزرگترین زلزله محتمل از تجدید فعالیت گسلهای موجود در مناطق پیرامون ساختگاه سد، ضرورت دارد.

  انجام این تحقیق برای محاسبه بیشینه شتاب افقی زمین ناشی از زلزله­های محتمل در مناطق پیرامون ساختگاه سد، ضرورت دارد.

  انجام این تحقیق جدید برای افزایش مقاومت و ارتقاء پایداری سد خاکی زرج آباد خلخال ضرورت دارد.

  1-3- اهداف پژوهش

  1-3-1-  اهداف علمی

  1- تعیین ویژگیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه سد زرج آباد.

  2- تعیین مشخصات درزه­های موجود در سنگهای پی و تکیه­گاههای سد زرج آباد.

  3- تعیین ویژگیهای جغرافیایی و زمین شناسی منطقه سد زرج آباد در 60 کیلومتری غرب شهرخلخال.

  4- تعیین مشخصات زلزله­های رخداده درمنطقه پیرامون سد زرج آباد تا شعاع 100 کیلومتری ساختگاه سد.

  5- تعیین بیشینه­های بزرگا، شدت و شتاب زمین زلزله­های محتمل آینده از گسلهای پیرامون ساختگاه سد زرج آباد.

  6- تعیین نوع اثرات و میزان خطرات محتمل زلزله­های آینده در ساختگاه سد زرج­ آباد.

  1-3-2- اهداف کاربردی

  اهداف کاربردی در نظر گرفته شده برای این تحقیق جدید به شرح زیر می باشند :

   1- افزایش پایداری، طول عمر مفید و ایمنی سد زرج آباد با اعمال نتایج تحقیق در طراحی و اجرای آن.

  2- کاهش میزان خطرات و خسارات ناشی از زلزله­های محتمل درمناطق پیرامون ساختگاه سد زرج آباد.

  1-4- فرضیه­های پژوهش

  فرضیه­های انتخاب شده برای این تحقیق جدید به شرح زیر می باشد:

  1- ویژگیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه سد زرج آباد، متفاوت از سد­های دیگر است.

  2-  در سنگ­های موجود در ساختگاه سد زرج آباد دسته درزه­های مختلف وجود دارد.

  3- در مناطق پیرامون ساختگاه سد زرج آباد، گسلهای متعدد در اندازه های مختلف، وجود دارد.

  4-  ساختگاه سد زرج آباد و مناطق پیرامون آن، از نظر زلزله خیزی، فعال است.

  5- در نتیجه فعالیت گسلهای پیرامون ساختگاه سد زرج آباد، در آینده زلزله­های متعددی رخ خواهد داد.

  زلزله ­های محتمل آینده، اثرات و خطرات متفاوتی در ساختگاه سد زرج آباد خواهند داشت.

  1-5- متغیرهای پژوهش

     از جمله متغییرهای مورد بررسی دراین تحقیق جدید می­توان به کلیه پارامترهای نشانگرخصوصیات هندسی و جنبشی ساختارهای گسل از جمله، نوع لغزش، زاویه شیب، جهت امتداد و جهت شیب آنها و پارامترهای نشانگر ویژگیهای مکانیکی سنگها، ازجمله، جهت­گیری، بازشدگی، تداوم، فاصله­داری، زبری سطح، هوازدگی، و موادپرکننده درزه­ها و شاخص­های­ (RQD) و (RMR) سنگهای پی و تکیه­ گاه ها و همچنین کلیه مشخصات زلزله­های رخداده درپیرامون ساختگاه سد، تا شعاع 100 کیلومتری اشاره نمود. برخی از این متغییرها، مانند، زاویه شیب، جهت امتداد و جهت شیب درزه­ها و گسل ها با استفاده از دستگاه کمپاس برخی دیگر مانند، بازشدگی، تداوم، فاصله­داری درزه­ها، با استفاده از متر نواری اندازه­گیری خواهد شد و برخی دیگر، مانند شاخص­های (RQD) و (RMR)، از داده­های موجود درمورد نتایج آزمایشات ژئوتکنیکی انجام شده، جمع آوری و تحلیل خواهد شد و متغییر­های مربوط به مشخصات زلزله­های رخداده، مانند: تاریخ و زمان وقوع، بزرگا، شدت و عمق کانونی زلزله­­ها نیز، از کاتالوگ داده­های زلزله پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله­شناسی انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

  1-6-پیش فرضهای پژوهش

  پیش فرضهای در نظر گرفته شده در این تحقیق جدید به شرح زیر بوده است:

   در ساختگاه سد زرج آباد خلخال، سنگهای مختلفی با ترکیب و خواص مکانیکی گوناگون وجود دارد.

  در منطقه ساختگاه سد زرج آباد زلزله های متعددی رخداده و رخداد زلزله دیگر نیز محتمل است.

  در سنگهای ساختگاه سد زرج آباد ساختارهای درزه وشکاف فراوان و گسلهای متعدد وجود دارد.

  1-7- اصطلاحات علمی پژوهش

  ساختگاه سد : محلی که بعد از بررسی­های زمین شناسی ، مورفولوژی ، فنی و... مناسب برای احداث سد باشد.

  مخزن سد : دریاچه­ای مصنوعی پشت سد، که در نتیجه احداث و آبگیری سد تشکیل می شود.

  جسم سد : بدنه اصلی سد است که ممکن است خاکی، بتنی یا مرکب باشد و با توجه به شکل دره، زمین­شناسی منطقه ومصالح در دسترس، انواع سدها احداث می شوند.

  پی سد : زمین زیر بدنه سد که وزن سد را تحمل کرده و نشت آب را کنترل می­­کند.

  تکیه گاهها : جناحین محور سد که بدنه سد برآنها متصل است.

  درزه : نوعی شکستگی در سنگ­ها است که درآن طرفین سطح شکستگی، نسبت به هم، در جهت عمود برسطح شکستگی، جابه جا شده اند.

  آزمایش لوژان : نوعی آزمایش ژئوتکنیکی که برای اندازه­گیری میزان نفوذ­پذیری توده سنگ انجام می­شود.

   آزمایش لوفران : نوعی آزمایش ژئوتکنیکی که برای اندازه­گیری میزان نفوذپذیری خاک انجام  میشود.

   شاخص کیفی سنگ (RQD) : مجموع طولهای مغزی­های حفاری سالم بزرگتر از 10سانتی متر برکل طول حفاری می­باشد. هر چه مقدار آن بیشتر باشد، سنگ دارای کیفیت بهتری است.

   شاخص کیفیت سنگ (RMR) : نشانگر امتیاز کلی توده سنگ از نظر کیفیت و سالم بودن است که براساس امتیازهای مختلف تعیین می­شود.

  گسل : نوعی شکستگی در سنگ­ها است که درآن طرفین سطح شکستگی، نسبت به هم، در جهت موازی با سطح شکستگی، جابه جا شده­اند.

   بزرگا : یک مقیاس کمی برای سنجش قدرت زلزله بوده و میزان انرژی آزاد شده در هر زلزله را نشان می­دهد.

  شدت : یک مقیاس کیفی برای سنجش قدرت زلزله بوده و میزان تخریب و ترس و وحشت ایجاد شده در هر زلزله را نشان می­دهد.

   

   

  فصل دوم

  مبانی نظری  و  پیشینه  پژوهش

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش

  2-1- مبانی نظری

     دراین فصل مبانی نظری پژوهش شامل معرفی سد، معرفی انواع مختلف سدها، بارهای وارده بر سدهای خاکی، معرفی مطالعات متداول برای سدسازی، تعریف زلزله، تعریف اصطلاحات زلزله، تعریف گسل، تقسیم­بندی انواع گسل بر مبنای نحوه تشکیل، رابطه بین گسل و زلزله، معرفی مطالعات متداول برای ارزیابی خطرات زلزله­های محتمل برساختگاه سدها، ضرورت ارزیابی خطرات زلزله­های محتمل، اثرات زلزله در رخداد پدیده روانگرایی، پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله، ویژگی­های دینامیکی سدهای خاکی، بررسی اثر برخی از زلزله­های وقوع یافته بر سدهای خاکی اطراف آن­ها، به ترتیب و به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

  2-1-1- تعریف سد

     سدها سازه­های هستند که برای تله انداختن و محصورنمودن آب احداث می­شوند. سدها برای مقاصد مختلفی چون ذخیره کردن آب برای مصارف شهری یا کشاورزی، تولید نیروی الکتریسیته، مقابله با سیل، کشتیرانی، پرورش ماهی و مانند آن ایجاد می­شوند. شرط اول برای ساخت سد، یافتن محلی مناسب در مسیر رودخانه است که از نظر زمین شناسی مهندسی مناسب باشد.

  2-1-2- معرفی انواع مختلف سدها

  الف- سدها از دیدگاه مقررات اجرایی، ارزیابیها و رده بندیها به دوگروه بزرگ وکوچک تقسیم میشوند:

  سد بزرگ براساس تعریف پذیرفته شده ICOLD  سدی است که :

  ارتفاع آن (فاصله بین پایین­ترین سطح پی عمومی آن تا تاج آن) بیش از 15 متر باشد.

  اگر ارتفاع آن بین 10 متر تا 15 متر است، یکی از شرایط زیر داشته باشد :

  الف- طول تاج آن از 500 متر کمتر نبا­شد؛ ب- ظرفیت دریاچه حاصل از آن سد از 106متر مکعب کوچکتر نباشد؛ پ- حداکثر تخلیه سیلاب آن از 2000 متر مکعب در ثانیه کمتر نباشد؛ ت- سد دارای مسائل پیچیده یا مشکل در شالوده باشد به طوری که نیاز به مطالعات و راه­حلهای خاص داشته­باشد؛ ث- درطراحی سد مسائل خاص غیرمعمول وجود داشته ­باشد.

  و اگر سدی مشخصاتی غیراز مواردی بالا داشته باشد آن سد بعنوان سد کوچک تلقی می­­شود.

  ب- سدهارا براساس نوع مصالح، فرم ساختمانی به سدهای بتنی، سنگی، خاکی تقسیم میکنند:

  2-1-2-1-  سدهای بتنی

  سدهای بتنی ممکن است به یکی از سه صورت وزنی، پشت بنددار، قوسی ساخته شوند که به شرح هریک در ذیل می­پردازیم:

  الف) سدبتنی وزنی:

     یک سد بتنی وزنی در واقع توده­ای یکپارچه و غیر­قابل نفوذ از بتن با مقطع مثلثی است. ابعاد این سد بگونه­ای انتخاب می­شود تا وزن سد بتواند با­رهای ناشی از آب مخزن را تحمل نماید. احداث سدهای بتنی وزنی نیاز به تامین مقادیر زیادی مصالح خرده ­سنگی و سیمان دارد. ازآنجا که در این سد ضخامت بتن زیاد است لذا قابلیت تحمل تغییرات دمای محیط در آنها بیشتر بوده و در مناطق سردسیر با اطمینان بیشتری ساخته می­شوند. و از جمله معایب این سد نامناسب بودن آن برای مناطق لرزه­خیز است. شکل (2-1)

 • فهرست و منابع پایان نامه ارزیابی اثرات زلزله های آینده درساختگاه سد زرج آباد خلخال ازدیدگاه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

  فهرست:

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  1-1 بیان مسأله ---------------------------------------------------------------------   2

  1-2-  ضرورتهای انجام پژوهش ---------------------------------------------------------   3

  1-3-   اهداف پژوهش ----------------------------------------------------------------   3

  1-3-1-   اهداف علمی  ---------------------------------------------------------------   3

  1-3-2-  اهداف کاربردی --------------------------------------------------------------   4

  1-4-  فرضیه­های پژوهش -------------------------------------------------------------   4

  1-5- متغیرهای پژوهش  --------------------------------------------------------------   4

  1-6- پیش فرضهای پژوهش------------------------------------------------------------   5

  1-7- اصطلاحات علمی پژوهش---------------------------------------------------------   5

  فصل دوم

  مبانی نظری  و  پیشینه  پژوهش

  2-1-  مبانی نظری -------------------------------------------------------------------   8

  2-1-1- تعریف سد-------------------------------------------------------------------   8

  2-1-2-  معرفی انواع مختلف سدها -----------------------------------------------------    8

  2-1-2-1- سدهای بتنی---------------------------------------------------------------   9

  2-1-2-2- سدهای سنگی ------------------------------------------------------------   11

  2-1-2-3- سدهای خاکی ------------------------------------------------------------   11

  2-1-3- معرفی مطالعات متداول برای سد سازی  ------------------------------------------   13

  2-1-4- تعریف زلزله ----------------------------------------------------------------   15

  2-1-5- تعریف اصطلاحات زلزله -------------------------------------------------------   15

  2-1-6- تعریف گسل ---------------------------------------------------------------    20

  2-1-6-1- گسل های فشاری یا معکوس-------------------------------------------------   20

  2-1-6 -2- گسل های کششی یا عادی   ------------------------------------------------   20

  2-1-6-3- گسل های امتداد لغز یا امتدادی ---------------------------------------------    21

  2-1-7-  رابطه بین گسل و زلزله ------------------------------------------------------    21

  2-1-8- معرفی مطالعات متداول برای ارزیابی خطرات زلزله­های محتمل  بر ساختگاه سدها --------   22

  2-1-8-1-  بررسی سوابق زلزله خیزیی منطقه -------------------------------------------    23

  2-1-8-2-  بررسی گسلهای بزرگ موجود در منطقه --------------------------------------    23

  2-1-8-3-  محاسبه بزرگای زلزله­های محتمل از تجدید فعالیت گسل­ها  -----------------------   23

  2-1-8-4- محاسبه بیشینه شدت زلزله های محتمل از تجدید فعالیت گسل­های موجود ----------    23

  2-1-8-5- محاسبه بیشینه شتاب افقی زمین ناشی از زلزله های محتمل در رومرکز زلزله ها  ------    23

  2-1-8-6- محاسبه بیشینه شتاب افقی زمین ناشی از زلزله­های محتمل در ساختگاه سد-----------   24  2-1-9- ضرورت ارزیابی خطرات زلزله­های محتمل  ----------------------------------------   24

  2-1-10- اثرات زلزله در رخداد پدیده روانگرایی  ------------------------------------------   25

  2-1-11- پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله -------------------------------------------    25

  2-1-12- ویژگی های دینامیکی سدهای خاکی -------------------------------------------   26

  2-1-12- بررسی اثر برخی از زلزله های وقوع یافته بر سد های خاکی اطراف آن ها ---------------   27

  2-2- پیشینه پژوهش ---------------------------------------------------------------    28

  2-2-1- پیشینه پژوهش های سد سازی ------------------------------------------------    28

  2-2-2- پیشینه پژوهش های سد زرج آباد خلخال  ----------------------------------------   29

   

  فصل سوم

  مواد وروش ها

  3-1 مواد پژوهش -------------------------------------------------------------------   32

  3-1-1-  نقشه­های زمین شناسی ------------------------------------------------------   32

  3-1-2- گزارشهای زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی ----------------------------------   33

  3-1-3-  داده های زلزله ها -----------------------------------------------------------   33

  3-1-4-  داده های گسل ها  ----------------------------------------------------------   33

  3-1-5-  نرم افزارهای تخصصی  -------------------------------------------------------   33

  3-2 روشهای پژوهش ----------------------------------------------------------------   34

  3-2-1-  روش بررسی ویژگیهای جغرافیایی ----------------------------------------------   34

  3-2-2- روش بررسی ویژگیهای زمین شناسی --------------------------------------------   34

  3-2-3 - روش بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی  -----------------------------------   34

  3-2-4- روش طبقه بندی مهندسی سنگ ها ---------------------------------------------   35

  3-2-4- 1 شاخص کیفیت سنگ RQD -------------------------------------------------   35

  3-2-4-2 رده بندی ژئومکانیکی سنگRMR ---------------------------------------------   35

  3-2-5-  روش بررسی داده های زلزله --------------------------------------------------   36

  3-2-6-  روش بررسی گسل ها -------------------------------------------------------    36

  3-2-7 روش محاسبه بیشینه بزرگای زلزله های محتمل ------------------------------------   36

  3-2-8- روش محاسبه بیشینه شدت زلزله های محتمل ------------------------------------   37

  . 3-2-9-  روش محاسبه بیشینه شتاب افقی زمین محتمل در ساختگاه سد  -------------------   37

  فصل چهارم

  نتایج

  4-1- نتایج بررسی ویژگیهای جغرافیایی منطقه سدزرج آباد خلخال ---------------------------   39

  4-1-1- موقعیت جغرافیایی  ----------------------------------------------------------   38

  4-1-2- راههای دسترسی به محل سد --------------------------------------------------   41

  4-1-3- مورفولوژی -----------------------------------------------------------------   41

  4-1-4- بررسی آبادیها ومردم منطقه سد زرج آباد -----------------------------------------   43 

  4-2-  نتایج بررسی ویژگی­های زمین شناسی منطقه سد زرج آباد خلخال  ----------------------   44

  4-2-1- زمین شناسی عمومی منطقه سد زرج آباد خلخال  ----------------------------------   44

  4-2-1- 1- زمین شناسی عمومی محدوده ساختگاه  ---------------------------------------   45

  4-2-2- سنگ چینه شناسی منطقه سد زرج آباد خلخال  -----------------------------------   46

  4-2-2-1- سنگ چینه شناسی ساختگاه سد زرج آباد خلخال --------------------------------   46

  4-2-3- گسل های مهم منطقه سدزرج آباد خلخال ----------------------------------------   50

  4-3- نتایج بررسیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سدزرج آباد خلخال  ----------   52

  4-3-1- ریخت شناسی --------------------------------------------------------------   52

  4-3-2- بررسی درزه های سنگ ها -----------------------------------------------------   55

  4-3-3- نتایج  شاخص کیفی توده سنگ (R.Q.D) ----------------------------------------   58

  4-3-4- نتایج تعیین کیفیت توده سنگ بر اساس (RMR)  ------------------------------   59

  4-3-5- نتایج آزمایش لوژان و نفوذپذیری در واحدهای سنگی--------------------------------   61

  4-3-6- نتایج آزمایش لفران و نفوذپذیری درواحدهای آبرفت  --------------------------------   62

  4-4- نتایج بررسی ویژگیهای زلزله های رخداده در منطقه سدزرج آباد  ------------------------   62

  4-4-1- معرفی کاتالوک و داده های زلزله های رخداده -------------------------------------   62 4-4-2- بررسی چگونگی توزیع زمانی زلزله های رخداده ------------------------------------   68

  4-4-3- بررسی چگونگی توزیع بزرگای زلزله های رخداده -----------------------------------   71 4-4-4- بررسی چگونگی توزیع عمقی کانون زلزله های رخداده  ------------------------------   72

  4-4-5- بررسی چگونگی توزیع سطحی رومرکز زلزله های رخداده ----------------------------   72

  4-5-  نتایج ارزیابی خطر زلزله های آینده در منطقه سد زرج آباد خلخال ----------------------   74

  4-5-1- ارزیابی بزرگای زلزله های محتمل در آینده در منطقه سد زرج آباد خلخال ---------------   74

  4-5-1-1- اندازگیری طول رخنمون گسلهای بزرگ مقیاس در طبیعت------------------------   74

  4-5-1-2- محاسبه بزرگای زلزله های محتمل از فعالیت گسلهای بزرگ مقیاس------------------   76

  4-5-2- محاسبه شدت زلزله های محتمل از فعالیت گسلهای بزرگ مقیاس --------------------    78

  4-6- نتایج ارزیابی شتاب افقی زمین ناشی از زلزله های آینده در ساختگاه سد زرج آباد خلخال -----   79

  4-6-1- محاسبه شتاب افقی زمین ناشی از زلزله های محتمل در رومرکز زلزله ها ----------------   80

  4-6-2- محاسبه شتاب افقی زمین ناشی از زلزله های محتمل در ساختگاه سد زرج آباد خلخال -----   81

  فصل پنجم

  بحث و نتیجه گیری پژوهش

  5-1- بحث ------------------------------------------------------------------------   85      

  5-2- نتیجه گیری ------------------------------------------------------------------   88

  5-3- پیشنهادات -------------------------------------------------------------------   89

   

  منابع    ---------------------------------------------------------------------------   91

   

   

  .

  منبع:

  منابع فارسی

  1 - آقانباتی، س.، 1383، زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 619 صفحه.

  2 - بهروزی، ر. وهمکارانش، 1372، نقشه زمین شناسی چهار گوش سراب با مقیاس 1:100000، سازمان زمین شناسی کشور

  3 - جلالی، ح.، 1366، مجموعه مقالات اولین سمینار سد سازی، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، 665 صفحه.

  4 - حاجی علیلو، ب. و همکارانش، 1372، نقشه زمین شناسی چهار گوش کیوی با مقیاس 1:100000، سازمان زمین شناسی کشور

  5 - خدابنده، ع. و همکارانش، 1372، نقشه زمین شناسی چهار گوش میانه با مقیاس 1:100000، سازمان زمین شناسی کشور

  6 - درویش زاده، علی.، 1370، زمین شناسی ایران، نشر دانش امروز، 901 صفحه.

  7 - شرکت مهندس مشاور پارس رای آب، 1389، گزارشات مطالعات زمین شناسی مهندسی سد زرج آباد ( مطالعات مرحله اول و دوم )، 150 صفحه

  8 - فریدی، م. وهمکارانش، 1372، نقشه زمین شناسی چهار گوش هشتچین با مقیاس 1:100000،     سازمان زمین شناسی کشور

  9 - طاحونی، ش.، 1376 ، اصول مهندسی ژئوتکنیک،جلد اول ، انتشارات پارس آئین.

  10 - معماریان، ح.، 1374، زمین شناسی برای مهندسین، انتشارات دانشگاه تهران، 735 صفحه.

  11 - کریم زاده، ل.، 1381، ارزیابی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد گیوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 107

  12 - معماریان، ح.، 1377 ، زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران.

  13- وفائیان، م.، 1377، سد های خاکی، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 512  صفحه.

  14- هدایتی، م.، 1376، زمین شناسی مهندسی، تکتونیک وسایزموتکتونیک سدمخزنی میرزای - شیرازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

   

  منابع انگلیسی

   

  15- Eftekhar. Nezhad, J., (1975), Brief history and structural development of Azarbaijan. Geol. Surv. Of Iran. Internal Report, 8, PP.

  16- Bieniawski, Z. T. (1989), Engineering rock mass classifications, Chichester, Wiley

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت