پایان نامه بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده های حرفه ای مرد

مشخص نشده
1386
105
word
3 MB
10001470
قیمت قدیم:۱۷,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده های حرفه ای مرد

  جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

  مقدمه: درک تعامل پا با زمین به دلیل پیچیدگی ساختار آن کار ساده ای نیست. استفاده از وسایل اندازه گیری فشار کف پایی می تواند وسیله ای مناسب برای تعیین وضعیت ساختاری پا باشد. نتایج تحقیقات فعلی نشان می دهد که تغییر در ساختار پا به ویژه قوس طولی داخلی می تواند احتمال بروز آسیب را افزایش دهد. همراه شدن تغییرات پاتولوزیک بیومکانیک پا با فعالیتی مانند دویدن که نیروی عکس العمل زمین را تا 5 برابر وزن بدن افزایش می دهد، هنوز هم یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث و متناقض باقی مانده است.

  هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر وضعیت قوس طولی پا بر بروز آسیب های ورزشی در دونده های حرفه ای و نیز بررسی ارتباط تست بالینی ناویکولار دراپ با سنجش های فشار کف پا (پدوباروگرافی) بود.

  متد: 47 دونده حرفه ای با استفاده از تست ناویکولار دراپ در سه گروه دارای قوس کف پای نرمال، Low Arch و High Arch تقسیم شدند. همچنین با استفاده از سیستم emed-x  پارامترهایMaximum Force  ، Peak Pressure و Contact Area نیز در دو وضعیت استاتیک و دینامیک اندازه گیری و ثبت شدند.

  یافته ها: آزمون آماری 2χ ارتباطی بین آسیب های دویدن و ارتفاع قوس نشان نداد(58/0=P). همبستگی بین تست بالینی ناویکولار دراپ و  Modified Arch Index محاسبه شده از سنجش های پدوباروگرافی در دو وضعیت استاتیک و دینامیک بین 32/0 تا 57/0 بود.

  بحث و نتیجه گیری: می توان گفت بدلیل ماهیت مولتی فاکتوریال آسیب های دویدن تغییر در ارتفاع قوس نمی تواند ریسک آسیب را افزایش دهد. هر چند بین تست ناویکولار دراپ و سنجش های کف پایی همبستگی بسیار بالایی وجود نداشت، اما می توان گفت با توجه به بالینی بودن این آزمون همبستگی بدست آمده همبستگی خوبی است. علیرغم اینکه مطالعات پیشین وضعیت استاتیک (ایستادن روی دو پا) را از وضعیت دینامیک متفاوت می دانند، اما بنظر می رسد توزیع فشار کف پایی در  وضعیت استاتیک Single Limb Support می تواند مشابهت زیادی با وضعیت فانکشنال راه رفتن داشته باشد.

   

   

  مقدمه:

   

  این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول آناتومی، بیومکانیک و مطالب ضروری در موردآشنایی با قوسهای کف پائی و نحوه اندازه گیری قوس طولی داخلی شرح داده می شود. در بخش دوم، کار تحقیقاتی حاضر با عنوان "بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با شیوع آسیب های مچ و زانوی دونده های حرفه ای مرد" ارائه میگردد

  بخش اول

   

   

  1-آناتومی پا:

  1-1-استخوان شناسی پا :

  استخوان بندی پا از سه قسمت تشکیل شده است: تارس  Tarsus(مچ پا)، متاتارس Metatarsus (کف پا) و انگشتان Phalanges. تارس شامل هفت استخوان از نوع کوتاه بنام های تالوس، کالکانئوس، ناویکولار، سه استخوان کانئیفورم داخلی، میانی، خارجی و کوبوئید می باشد. این هفت استخوان علاوه بر آنکه با هم مفصل می شوند در جلو هم با پنج استخوان متاتارس در ارتباط می باشند و در نهایت هر یک از این پنج استخوان با یکی از انگشتان مفصل می شوند. هر انگشت پا دارای سه بند یا فالانکس می باشد. بجز شست که دارای دو بند است[[i]].

  استخوان تالوس بر روی کالکانئوس قرار می گیرد و خود با استخوان های ساق مفصل شده و مفصل مچ پا را می سازد. تالوس از دیستال با کالکانئوس و از قدام با ناویکولا مفصل می شود و در نتیجه میزان وزنی را که دریافت می کند، مستقیماً به این دو استخوان منتقل می نماید. استخوان های تارس، به استثنای تالوس، هر یک با دیگری و با استخوان های متاتارس، توسط لیگامانهای کف پایی و ساختمان های مجاور مفصل می شوند. لیگامان های کف پایی، مسئول حفظ قوس کف پایی می باشند. مفصل مچ پا یکی از مهم ترین مفاصل نیمه خلفی پا می باشد و در عمل مفصلی با 3 درجه آزادی حرکت است. سه محور مهم این کمپلکس مفصلی عبارتند از: محور عرضی (XX)، محور طولی ساق (Y) و محور طولی پا (Z). محور عرضی (XX) از دو مالئول می گذرد و بر محور مچ پا منطبق می باشد. محور عرضی (XX) جلوی صفحه فرونتال قرار می گیرد و حرکات دورسی و پلنتار فلکشن مچ پا در صفحه ساﮊیتال حول این محور انجام می شود. محور طولی ساق (Y) محوری عمودی است و حرکت ابداکشن و اداکشن پا در صفحه ترنسورس، حول این محور اتفاق می افتد. محور طولی پا (Z) محوری افقی است و در صفحه ساﮊیتال قرار می گیرد. کف پا می تواند حول این محور به سمت داخل، پایین و خارج بچرخد. مشابه این حرکت پا در دست، حرکات سوپینیشن و پرونیشن می باشد[1].

  2-1- عضلات پا:

  1-2-1- عضلات دورسی فلکسور مچ پا:

  تمامی عضلاتی که در جلوی محور عرضی قرار گرفته اند دورسی فلکسورهای مچ پا محسوب می شوند، اما این عضلات را می توان بسته به موقعیت آنها نسبت به محور طولی پا به دو گروه فرعی دیگر تقسیم نمود:

  دو عضله ای که داخل این محور قرار می گیرند، یعنی اکستانسور هالوسیس لانگوس و تیبیالیس قدامی، همزمان اداکشن و سوپینیشن را به وجود می آورند. تیبیالیس قدامی که از محور طولی دورتر قرار گرفته اداکتور و سوپیناتور قدرتمند تری است.  دو عضله ای که خارج محور طولی قرار دارند یعنی اکستانسور دیژیتوروم لانگوس و پرونئوس ترشیوس همزمان ابداکتور و پروناتور می باشند و پرونئوس ترشیوس در مقایسه با اکستانسور دیژیتوروم پروناتور و ابداکتور توانمندتری است. از این رو برای نیل به دورسی فلکشن خالص مچ پا، بدون هر گونه اداکشن و سوپینیشن یا ابداکشن و پرونیشن، این دو گروه عضله می باید همزمان و به صورت متوازن به انقباض در آیند. لذا این عضلات آنتاگونیست و سینرژیست یکدیگر محسوب می شوند. از چهار عضله مسئول دورسی فلکشن مچ پا، دو عضله مستقیماً به استخوان های تارسال و متاتارسال منتهی می شود؛ تیبیالیس قدامی به کونئیفورم داخلی و متاتارس اول ختم می شود و پرونئوس ترشیوس به دورسوم قاعده متاتارس پنجم اتصال می یابد. بنابراین عملکرد آنها بلاواسطه و مستقیم است و نیازی به کمک عضلات دیگر نیست. این امر در دو دورسی فلکسور دیگر مچ پا صادق نیست و اکستانسور دیژیتوروم  لانگوس و اکستانسور هالوسیس لانگوس از طریق انگشتان روی پا عمل می کنند و لذا در صورتی که انگشتان بطور پسیو یا توسط عضلات اینتراسئوس در وضعیت صاف یا فلکشن قرار گیرند، در این صورت این عضلات قادر به دورسی فلکشن مچ پا خواهند بود؛ اما اگر اینتراسئوس ها فلج شوند، فلکشن مچ پا با دفورمیتی چنگالی شدن[1]انگشتان همراه خواهد بود[1].

  2-2-1- عضلات پلنتار فلکسور مچ پا:

  تمامی پلنتار فلکسور های مچ پا در خلف محور عرضی مچ پا قرار دارند. شش پلنتار فلکسور در مچ پا وجود دارند که در عمل تری سپس سورای (گاستروکنیموس) از پلنتار فلکسور های کارآمد است. هرنوع حرکتی که با اکستنشن همزمان مچ پا و زانو مثل صعود از کوه و یا دویدن همراه باشد، فعالیت گاستروکنیموس را تسهیل می کند. وقتی از وضعیت دورسی فلکشن مچ پا و اکستنشن زانو شروع می کنیم، تری سپس سورای به حداکثر کارآیی می رسد و با انقباض خود مچ پا را به پلنتار فلکشن می برد[1].

  علاوه بر تری سپس سورای پنج عضله دیگر نیز به پلنتار فلکشن مچ پا کمک می کنند. پرونئوس برویس و پرونئوس لانگوس در خارج محور طولی پا قرار می گیرند و همزمان در پا ابداکشن و پرونیشن نیز ایجاد می کنند. تیبیالیس خلفی، فلکسور دیژیتوروم لانگوس و فلکسور هالوسیس لانگوس در داخل محور طولی قرار می گیرند و همزمان اداکشن و سوپینیشن تولید می کنند. پلنتار فلکشن خالص تنها نتیجه فعالیت متوازن عضلات خارجی و داخلی می باشد. با این همه عملکرد این عضلات را که می توان پلنتار فلکسور های کمکی نامید، در قیاس با تری سپس سورایی نسبتاً کم است. قدرت تری سپس سورایی معادل 65 کیلوگرم وزن است، در حالیکه توان کل پلنتار فلکسورهای کمکی معادل 5/0 کیلوگرم وزن، یعنی یک چهاردهم توان کل می باشد. پس از پارگی تاندون آشیل وقتی پا آزاد و بدون تحمل وزن باشد، پلنتار فلکسورهای کمکی می توانند به صورت فعال مچ پا را به پلنتار فلکشن ببرند. اما تنها تری سپس سورایی قادراست به فرد امکان دهد تا روی نوک انگشتان بایستد. از بین رفتن این حرکت علامت تشخیصی پارگی تاندون مذکوراست[1].

  3-2-1- عضلات پروناتور :

  این عضلات در خلف محور عرضی و خارج محور طولی قرار می گیرند و همزمان حرکات پلنتار فلکشن، ابداکشن و پرونیشن را تولید می کنند. پرونئوس برویس به توبرکل خارجی قاعده متاتارس پنجم ختم می شود. عمل ابداکتوری این عضله کاراتر از پرونئوس لانگوس است و با بالا بردن متاتارس های خارجی در نیمه قدامی پا پرونیشن تولید می کند. عضلات پرونئوس ترشیوس و اکستانسور دیژیتوروم لانگوس، عضله مذکور را در این عمل همراهی می کنند و در عین حال مچ پا را نیز به دورسی فلکشن می برند[1]..

  پرونئوس لانگوس هم در حرکات پا و هم در حرکات استاتیک و دینامیک قوس های کف پایی نقش بسزایی را ایفا می کند.

  این عضله مثل پرونئوس برویس یک ابداکتور است و کانترکچر آن سبب انحراف پا رو به خارج می شود. در عین حال مالئول داخلی بطور قابل ملاحظه ای به بیرون برآمده می شود.

  این عضله به صورت مستقیم و بویژه غیرمستقیم پلنتار فلکشن تولید می کند؛ مستقیم با پایین بردن سرمتاتارس اول و غیرمستقیم با کشیدن متاتارس اول رو به خارج، بطوری که متاتارس های داخلی و خارجی به اصطلاح قطعه واحدی را می سازند. تری سپس سورای به عنوان یک پلنتار فلکسور –بطور مستقیم-  تنها روی متاتارس خارجی عمل می کند. لذا با کوپل شدن متاتارسهای خارجی و داخلی،

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده های حرفه ای مرد

  فهرست:

   

  مقدمه ........................................................................................................................13

  بخش اول

  آناتومی پا

  1-1-استخوان شناسی پا ........................................................................................15

  2-1-عضلات پا ...................................................................................................16

  بیومکانیک پا

  1-2-قوس های کف پایی ....................................................................................20

  2-2-قوس طولی داخلی ........................................................................................21

  3-2-تعادل در ساختار پا .......................................................................................23

  4-2-کینتیک پا ...................................................................................................28

  متد های طبقه بندی انواع پا

  1-3-معاینه دیداری غیر کمی ................................................................................32

  2-3-مقادیر انتروپومتریک .....................................................................................33

  3-3-شاخص های فوت پرینت ...............................................................................37

  4-3-ارزیابی های رادیوگرافیک ............................................................................41

  بخش دوم

  فصل اول

  بیان مسأله ......................................................................................................45

  دلایل انتخاب موضوع .....................................................................................47

  فصل دوم

  مروری بر مطالعات پیشین .................................................................................50

  فصل سوم

  اهداف ...........................................................................................................57

  فرضیات .........................................................................................................57

  فصل چهارم

  متغیر های تحقیق .............................................................................................59

  تعریف متغیر ها ................................................................................................59

  نوع مطالعه ......................................................................................................59

  روش جمع آوری اطلاعات ...............................................................................60

  جامعه مورد مطالعه ...........................................................................................60

  تعداد نمونه .....................................................................................................60

  روش نمونه گیری ............................................................................................60

  ملاحظات اخلاقی ...........................................................................................60

  روش کار .......................................................................................................61

  فصل پنجم

  یافته های تحقیق ..............................................................................................68

  فصل ششم

  بحث .............................................................................................................79

  نتیجه گیری ....................................................................................................86

  محدودیت های طرح و پیشنهادات برای مطالعات آتی ..........................................86

  پیوست

  پرسشنامه شماره یک .......................................................................................89

  پرسشنامه شماره دو ..........................................................................................90

  فرم رضایتنامه ..................................................................................................91

  جداول ضمیمه .................................................................................................92

  تعریف واژه ها ........................................................................................................ 96

  منابع مورد استفاده ...................................................................................................98

  .

  منبع:

  Kapandji Ia. The physiology of the joints. 5th ed. Edinburgh. Churchill LivingStone 1987.

   

  [1]Nordin M, Frankle  VH. Basic biomechanics of the musculoskeletal system. 3th ed. Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins 2001.

   

  [1]Huang CK, Kitaoka HB, An KN, et al. Biomechanical evaluation of longitudinal arch stability. Foot Ankle 1993; 14: 353-357

   

  [1] Thordarson DB, Schmotzer H, Chon J, et al. Dynamic support of the human longitudinal arch. Clin Orthop 1985; 316: 165-172

   

  [1] Kitaoka HB, Luo Zp, An KN. Effect of posterior tibial tendon on the arch of foot during simulated weight-bearing: Biomechanical analysis. Foot Ankle Int 1997; 18: 43-46

   

  [1]Daly PJ, Kitaoka HB, Chao EYS. Plantar fasciotomy for intractable plantar fascitis: Clinical results and biomechanical evaluation. Foot Ankle Int 1992; 13: 188-195

   

  [1] Manter JT. Movemet of subtalar and transvers tarsal joint. Anat Rec 1941; 80: 397-402

   

  [1]Cavanagh PR, Rodger MM, Iiboshi A. Pressure distribution under symptom-free feet during barefoot standing. Foot Ankle 1987; 7: 262-276

   

  [1] Soames RW. Foot pressure during gait. J Biomech Eng 1985; 7: 120-126

   

  [1] Hreljac A. Impact and overuse injuries in runners. Med Sci Sports Exerc 2004; 36(5): 845-849

   

  [1]Razeghi M, Batt ME. Foot type classification: A critical review of current methods. Gait Posture 2002; 15: 282-291

   

  [1]Dahle LK, Muller MJ, Delitto A, Diamond JE. Visual assessment of foot type and relationship of the foot type to lower extremity injury. J Orthop Sports Phys Ther 1991; 14(2): 70-74

   

  [1] Hawes MR, Nachbauer W, Sovak D, Nigg BM. Footprint parameters as a measure of arch height. Foot Ankle 1992; 13(1): 22-26

   

  [1] Nachbaure W, Nigg BM. Effect of arch height of the foot on the ground reaction forces in running. Med Sci Sports Exerc 1992; 24(11): 1264-1269

   

  [1] Jonson SR, Gross mt. Intraexaminer reliability , interexaminer reliability and mean values for nine lower extremity skeletal measuresin healthy naval midshipmen. J Orthop Sports Phys Ther 1997; 25(4): 253-263

   

  [1] McPoil T, Corn wall MW. Relation between three static angles of the rearfoot and the pattern of rearfoot motion during walking. J Orthop Sports Phys Ther 1996; 23(6): 370-375

   

  [1]Beckett ME, Massie DL, Bowes KD. Incidence of hyperpronatoin in the ACL injured knee. J Athletic Train 1992; 27: 58-62

   

  [1] Chu WC, Lee SH, Chu W, Wang TJ,Lee Mc. The use of arch index to characterize arch height: A digital image processing approach. IEEE Trans Biomed Eng 1995; 42(11): 1088-1093

   

  [1] Clarke HH. An objective method of measuring the height of the longitudinal arch in the foot examination. Res Q 1933; 4: 99-107

   

  [1]Irwin LW. A study of the tendency of school children to develope flat-footedness. Res Q 1937; 8: 46-53

   

  [1] Saltzman CL, Nawoczenski DA, Talbot KD. Measurement of medial longitudinal arch. Arch Phys Med Rehab 1995; 76(1): 45-9

   

  [1]Hreljac A, Marshall RN, Hume PA. Evaluation of lower extremity overuse injury potential in runners. Med Sci Sports Exerc 2000; 32(9): 1635-1641

   

  [1] Williams DS, McClay IS, Scholz JP, Hamill J, Buchanan TS. High-Arched runners exhibit increased leg stiffness compared to low- arched runners. Gait Posture 2004; 19: 263-269

   

  [1]Cote KP, Brunet ME, Gansneder BM, Shultz SJ. Effects of pronated and supinated foot postures on static and dynamic postural stability. J Athl Train 2005; 40(1): 41-46

   

  [1]Ledoux WR, Hillstrom HJ. The distributed plantar vertical force of neutrally aligned and pes planus feet. Gait Posture 2002; 15: 1-9

   

  [1] Burnfield JM, Few CD, Mahamed DS, Perry J. The influence of walking speed and footwear on plantar pressure in older adults. Clin Biomech 2004; 19: 78-84

   

  [1] Bennett JE, Reinking MF, Pluemer B, Pentel A, Seaton M, Killian C. Factors contributing to the development of Medial Tibial Stress Syndrome in the high school runners. J Orthop Sports Phys Ther 2001; 31(9): 504-510

   

  [1] Burns J, Keenan AM, Redmond  A. Foot type and overuse injury in triathletes. J Am Podiatr Med Assoc 2005; 95(3): 235-241

   

  [1] Michelson JD, Durant DM, McFarland E. Injury risk associated with pes planus in athletes. Foot Ankle Int 2003; 23(7): 629-933

   

  [1]Kanatli U, Yetkin H, Clia E. Footprint and radiographic analysis of the feet. J Pediatr Orthop 2001; 21(2): 225-228

   

  [1]De Cock A, Declercq D, Willems T, Witvrouw E. Temporal characteristics of foot roll-over during barefoot jogging: Reference data for young adults. Gait Posture 2005; 21: 432-439

   

  [1]Williams DS, McClay IS, Hamill J. Arch structure and injury patterns in runners. Clin Biomech 2001; 16: 341-347

   

  [1]Gilmour JC, Burns Y. The measurement of the medial longitudinal arch in children. Foot & Ankle Int 2001; 22(6): 493 – 498

   

  [1] Hogan MT, Staheli LT. Arch height and lower limb pain: An adult civilian study. Foot & Ankle Int  2002; 23(1): 43-47

   

  [1] Lun V, Meeuwisse WH, Stergion P, Stefanyshyn D. Relation between running injury and static lower limb alignment in recreational runners. Br J Sports Med 2004; 38: 570-580

   

  [1] Mei-Dan o, Kahn G, Zeev A, Rubin A, Constantini N, Even A, et al. The medial longitudinal arch as a possible risk factor for ankle sprain: A prospective study in 83 female infantry recruits. Foot Ankle Int 2005; 26(2): 180 – 183

   

  [1]Burns J, Crosbie J, Hunt A, Ouvvrier R. The effect of pes cavus on foot pain and plantar pressure. Clin Biomech 2005; 20: 877 – 882

   

  [1] Van Mechelen W. Running injuries. A review of the epidemiological literature. Sports Med 1992; 14(5): 320-335

   

  [1] Macera C, Pate R, Powell K, Jackson KL, Kendrick JS, Craven TE. Predicting lower extremity injuries among habitual runners. Arch Intern Med 1989; 149:2565-2568

  [1] Taunton JG, Ryan MB, Clement DB, McKenzie DC, Lioyd-Smith DR, Zumb BD. A prospective study of running injuries. The Vancouver Sun Run “In Training” clinics. Br J Sports Med 2003; 37: 239-244

   

  [1] Taunton JG, Ryan MB, Clement DB, McKenzie DC, Lioyd-Smith DR, Zumb BD. A retrospective case-control analysis of 2002 running injuries. Br J Sports Med 2002: 36: 95-101

   

  [1] Marti B, Vader JP, Minder CE, Abelin T. On the epidemiology of running injurie: The 1984 Bern Grand-Prix study. Am J Sports Med 1988; 16(3): 285-294

   

  [1] Brunet ME,Cook SD, Brinker MR, Dickinson JA. A survey of running injuries in 1505 competitive and recreational runners. J Sports Med Phys Fitness 1990; 30(3): 307-315

   

  [1] Walter SD, Hart LE, McIntosh JM, Sutton JR. The Ontario cohort study of running related injuries. Arch Intern Med 1989; 149: 2561-2564

   

  [1] Clement D, Taunton J, Smart G. A survey of overuse injuries. Diagnostic and management. Phys SportsMed 1981; 9: 47-58

   

  [1] Pinshaw R, Atlas V, Noakes T. The nature and response to therapy of 196 consecutive injuries seen at a runner's clinic. S Afr Med J 1984; 65: 291-298

   

  [1] Morag E, Cavanagh PR. Structural and functional predictors of regional peak pressures under the foot during walking. J Biomech 1999; 32: 359 – 370

   

  [1]Rosenbaum  D, Hautmann S, Gold M, Claes L. Effect of walking Speed on plantar pressure patterns and hindfoot angular motion. Gait posture 1994; 2: 191 – 197

   

  [1]Cavanagh PR, Morag E, Boulton AJM, Young MJ, Deffner KT, Pammer SE. The relation of static foot posture to dynamic foot function. J Biomech 1997; 30(3): 243 – 250

   

  [1] Walker M, Fan HJ. Relatoin between foot pressure pattern and foot type. Foot Ankle Int 1998; 19(6): 379-383

   

  [1]Sneyers CJ, lysens R, Feys H, Andries R. Influence of malalignment of feet on the plantar pressure pattern in running. Foot Ankle Int 1995; 16(10): 624-632

   

  [1]Leardini A, Benedetti MG, Catani F, Simoncini L. An anatomically based protocol for the description of foot segment kinetics during gait. Clin Biomech 1999 ; 14: 528 -533

   

  [1] MacWilliams BA, Cowley M, Nicholson DE. Foot kinematics and kinetics during adolescent gait. Gait Posture 2003 ; 17: 214-224

   

  [1]  Nachbauer  W, Nigg BM. Effect of arch height of the foot on ground reaction forces in running. Med Sci Sports Exerc 1992 ; 24(11): 1264 – 1269

   

  [1] Cashmer T, Smith R, Hunt A. Medial longitudinal arch of the foot: Statoinary versus walking measures. Foot Ankle Int 1999; 20(2): 112-118

  [1] Hunt AE, Fahey AJ, Smith Rm. Static measures of calcaneal deviation and arch angle as predictors of rearfoot motion during walking. Aust J Physiother 2000; 46: 9.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول