پایان نامه تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران

مشخص نشده
1386
281
pdf - word
22 MB
10001373
قیمت قدیم:۳۴,۷۰۰ تومان
قیمت: ۳۲,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران

   پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  چکیده

         یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه  ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.

  باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

  مقدمه

  با توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور متقابل تاثیر می گذارند. چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران و آینده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همین عوامل بر اهمیت برنامه ریزی شهری و لزوم تحقیق و تفحص بیشتر در رابطه با آن می افزاید مجموعه ای که تدوین شده با عنوان تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری محدوده شهرداری منطقه 15 تهران (شهرداری) است. این مجموعه به گونه ای گردآوری شده است تا از جنبه نظری افق و دید دانشجویی را گسترش دهد و بر توان و نتیجه گیری منطقی برای برنامه ریزی برای منطقه بیفزاید.

  توالی فصلها و بخشها به این شکل می باشد. بخش اول این مجموعه به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است که ابتدا به بیان طرح مساله و ضرورت آن اشاره و سپس اهداف و فرضیات مورد نظر بیان می شوند و در ادامه نیز به بیان طرح مساله تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده و مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است. سپس در قالب فصل دوم به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در فصل سوم نیز بعد از انتخاب نمونه موردی بستر جغرافیایی منطقه و عوامل و شرایط اکولوژیکی شرایط اقتصادی شرایط کاربری وضع موجود فصل چهارم به بررسی تغییرات کاربری ارضی و ارزیابی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و آزمون فرضیات وهمچنین ارائه پیشنهادات باتوجه به اهداف تحقیق اشاره دارد.

  -1 طرح مساله و بیان ضرورت آن :

  در سالهای اخیر موضوع توسعه پایدار در نواحی شهری از مهمترین مباحث مطرح در بین اساتید و صاحب نظران بوده است. از منابع و امکانات چگونه باید استفاده کرد تا تامین نیازهای نسل حاضر و آیندگان را با تگناها مواجه نسازد؟ از زمین به عنوان بستر اصلی توسعه و کلید همه فعالیتهای بشری چگونه استفاده و صیانت کنیم؟ توسعه و استقرار صنعت را چگونه هدایت کنیم که محیط زیست و هوای مطبوع را از ما نگیرد؟ چگونه ناوگانهای حمل و نقل شهری را بسط دهیم که ایمنی را از ما نگیرد؟ چه می توان کرد تا اختلاط کابریها در شهر آسایش را از شهروندان و سوادگری زمین هویت را از محله و خانه مان نگیرد؟

  به طور کلی می توان گفت در اینجا در انتخاب راهبردهای منطقی در محدوده شهر به میزان توجه ما به موضوع برنامه ریزی شهری بستگی دارد که هسته اصلی آن را برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تشکیل می دهد.  (پور محمدی،1382،ص1)

  برنامه ریزی کاربری اراضی علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی است که به منظور استفاده موثر از زمین و انتظام مناسب فضایی و کارا صورت می گیرد در این برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مشابه سلسله اقداماتی نظام یافته است که برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی انسان که بازبه نوعی مرتبط صورت می گیرد.( پور محمدی،1382،ص 27)

  به طور کلی می توان گفت نظام کاربری زمین در هر جامعه شهری یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به اهداف کلان اجتماعی اقتصادی و کالبدی است که نه تنها اثراتی بسیار بر سرمایه گذاری و تصمیمای عمومی و خصوصی می گذارد بلکه نقش مهمی در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد.( سعیدنیا،1382،ص13)

  ساخت کالبدی شهر بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی- فرهنگی و سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه در فضاست که در یک مقطع زمانی- مکانی خاص رخ داده و در بستر زمان تحول یافته. مکان به عنوان عنصر ثابت و تابع متغیرهای زمانی جامعه اقتصاد و فرهنگ و سیاست را در خود متبلور کرده است.

  در زمان ما توسعه فیزیکی ناموزون کلان شهرها یکی از مسائل مهم را در کاربری زمین به وجود می آورد. عوامل مختلفی در توسعه فیزیکی ناموزون کلان شهرها موثر است. یکی از این عوامل روند بورس بازی زمین و معاملات زمین می باشد. بورس بازی زمین و احتکار آن بخشی از زمین رااز توسعه باز می دارد درحالیکه بخشهای دیگر آن ممکن است به سرعت زیر پوشش ساختمانها شهری برود.

  سیاستهای اداری شهر و روستا

  قوانین مالیاتی

  مسیرهای حمل و نقل

  شهر تهران از جمله کلان شهرهایی است که در آن نظام کاربری زمین و نحوه استفاده از آن برای فعالیتهای مختلف و تحت تاثیر عوامل و مشکلات ذکر شده در بالا دچار آشفتگی نابسامانی و عدم تعادل در عملکردهای شهرها می باشد از این بین منطقه 15 تهران و همچنین به دلیل توزیع نامناسب امکانات و خدمات شهری و فضای سبز و وجود بافتهای فرسوده دارای مسایل و مشکلات در خود توجهی است.

  یکی از عمده ترین مشکلات نظام کاربری زمین در منطقه 15 تهران شامل:

  1- فقدان یا کمبود بسیاری از تسهیلات خدمات شهری همراه با پراکنش نامتناسب تسهیلات موجود در سطح منطقه و بازدهی ناکافی عملکرد آنها

  2- کمتر بودن سرانه کاربری های شهری (بجز فضای سبز)

  3- اشغال بخش قابل توجهی از اراضی به وسیله کاربریهای ناسازگار شهری

  4- عدم وجود رابطه سلسله مراتبی لازم در الگوی استفاده از زمین برای کاربریهای شهری

  5- عدم رعایت ضوابط همجواری کاربریها

  6- غیر معاصر بودن (فرسودگی کالبدی فضایی عملکردی) بخش بزرگی از بافتهای منطقه

  7- پیامدهای نامطلوب دروازه ای بودن منطقه و آلودگی محیط زیست منطقه

  8- اختلاف در ساختار مراتبی و تداوم در شبکه ارتباطی منطقه و عملکرد آن

  9- بالا بودن تراکم جمعیت در منطقه و میل به تشدید آن

  10- آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه سیمان

   

  1-2 سوالات اصلی تحقیق :

  با توجه به مسائل مطرح شده در طرح مساله این تحقیق سعی دارد با بهره گیری از اطلاعات به سوالاتی نظیر سوالات زیر پاسخ بدهد.

  1- آیا امکان استفاده از اراضی تحت اشغال کابریهای ناسازگار شهری برای استقرار برخی از فضاهای خدمات شهری مورد نیاز پس از جابه جایی این کاربریها امکان دارد.

  2-ارزیابی کاربری اراضی شهر

  3-تحلیل کاربری اراضی شهری و سطوح مورد نیاز

  4-تطبیق بین کاربری های اراضی تعیین شده با واقعیت شهری

  5-ارزیابی تحقق کاربری اراضی طرح جامع شهرتهران

   

  1-3 اهداف تحقیق :

  اولین گام برنامه ریزی شناخت می باشد. شناخت وضع موجود آگاهی از روند و پیش بینی آینده (براساس روبه گذشته) مبنای برنامه ریزی می باشد.

  با مشخص کردن وضعیت مدیریت سرزمین (کاربری اراضی) در منطقه مطالعه و نحوه تغییر کاربری اراضی به منظور رفع شکاف میان وضع مطلوب و وضع موجود. می توان به سوی توسعه پایدار و درخور سرزمین حرکت کرد. در این راستا در پژوهش حاضر اهداف زیر دنبال می شود.

  1- شناخت الگوی استقرار کاربریهای شهری در سطح منطقه

  2- تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهری منطقه براساس تقسیمات کالبدی شهر و تعیین میزان سازگاری کاربریها

  3- شناخت عوامل نامطلوب دروازه ای بودن و علت وجود آلودگی محیط زیست منطقه

  4- بررسی وضعیت کاربری اراضی در منطقه که از طریق شناسایی میزان شدت تعارضات و توافقات موجود بین کاربریهای کنونی و کاربری های بهینه در دو مقطع زمانی یعنی سال 1375 تا 85

  5- شناخت الگوی همجواری کاربریهای ناسازگرار

   

  1-4 فرضیه :

  فرضیه یک تصور یا گمان یا حدس آگاهانه درباره نتایج احتمالی تحقیق است و مشخص تر کردن هرچه بیشتر مساله و سوق دادن تحقیق در جهت کارایی بیشتر است. (جان اف لونسری، ترجمه بهلول)

  فرضیه شامل تئوری- مشاهدات درک خود انسان یا از مجموع آنها گرفته می شود.

  1-به نظرمی رسد تعادل منطقی و فضایی مناسبی بین تراکم جمعیت منطقه و سطح کاربری های شهری وجود ندارد  .

  2-به نظرمی رسد بین کاربری های وضع موجود در منطقه با کاربری های منظور شده در  نقشه طرح تفصیلی تفاوت معناداری وجود دارد

   

  1-5 روش تحقیق :

  دستیابی به دانش با روش تحقیق آن به عنوان یک علم تلقی می شود. روش تحقیق علمی مجموعه ای از دستور العملهای صریح و روشنی است که تحقیق بر آنها مبتنی است. روش تحقیق از موضوعی به موضوع دیگر متفاوت و متاثر از ماهیت موضوع مورد تحقیق است.

        روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه از نوع روش توصیفی- تحلیلی می باشد به این شکل بعد از تدوین ایده پژوهش وتعیین مسایل موردنظر وتدوین اهداف، به بررسی ادبیات ومبانی نظری مرتبط با تغییرات کابری اراضی پرداخته وسپس با انتخاب مطالعه موردی وگردآوری اطلات لازم،تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد

  -روش وابزار گردآوری اطلاعات

  جهت انجام مطالعات نظری و عملی در این پژوهش از روشهای ذیل استفاده شده است.

  1- روش کتابخانه ای:

  استفاده از اسناد و مدارک آمار اطلاعات موجود در سرشماریها و متون فارسی مرتبط واسناد تصویری مانند نقشه های پایه

  2- روش میدانی:

  مشاهدات میدانی

   

  1-6 پیشینه و سابقه انجام تحقیق :

  - مطالعاتی که در زمینه تحلیل و بررسی و نحوه توزیع و تغییرات کاربری اراضی در زمینه تغییرات کاربری اراضی درسطح جهانی ودرسطح منطقه صورت گرفته است عبارتنداز:

  استفاده از سیستم اطلالعات جغرافیایی ( (GIS  درتعیین  مکانی مناسب برای ساختمان سازی مطالعه موردی است که دانشگاه همپلت در برلین انجام داده است .منطقه مورد مطالعه در شمال شرقی برلین قرار گرفته است .دراین تحقیق از مدل فازی (FUZZY) در تحلیل تناسب اراضی برای ساختمان سازی استفاده شده است .دراین مدل اولویتها بوسیله درجات متفاوت مناسب اراضی تعیین شده اند ،(مرکز اطلاعات جغرافیایی ،1375)

  در منطقه15 نیزمطالعاتی دز زمینه تغیییرات کاربری اراضی صورت به انجام رسیده است که به شرح زیر می باشد:

  مطالعات سازمان فضایی وسیمای شهری که به بررسی  چگونگی الگوی توزیع قطعات زمین بین کاربریهای مختلف پرداخته است وشدت نسبی این تاثیر رابا توجه به الگوی توزیع قطعات زمین بر حسب مساحت آن در کاربریهای شهری مورد بررسی قرار می دهد

  مطالعات طرح های بالا دست که به برسی مغایرتهای کاربری وضع موجود با کاربری های طرح تفضیلی ودلایل عدم تحقق برخی کاربریهای پیشنهادی درسال 1375 می پردازد

  - مطالعاتی که در زمینه تحلیل و بررسی و نحوه توزیع و تغییرات کاربری اراضی در قالب پایان نامه های تحصیلی به انجام رسیده است به شرح زیر می باشد:

   - تحلیل تناسب مکانی- فضایی کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS محدوده شهرداری منطقه 17 تهران(پایان نامه کارشناسی ارشد حسین درخشان سال 1384)

  این پژوهش به منظور تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهری منطقه براساس تقسیمات کالبدی شهر و تعیین میزان سازگاری کاربریها نسبت به همدیگر به منظور راهگشایی برای رسیدن به وضع مطلوب و هماهنگ با امکانات اجتماعی- اقتصادی منطقه

  بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی و خشکسالی بر تغییرات میلیان آبی تالاب پریشان (پایان نامه کارشناسی، نسیم صبای، 1381)

  نقش مدیریت اداری و نهادهای شهری در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون شهر (علیرضا محمدی ،مطالعه مورد شهر گرمسار)

  هدف از پژوهش ارائه فاکتورهایی که در تعیین و چارچوب توسعه از طریق کاربریها نقش داشته و توسعه و عملکرد فضایی شهر و تاثیر در روند توسعه منطقه داشته باشد.

  بررسی نحوه توزیع کاربریهای شهر ابهر و ساماندهی آن (میترا محمد بیگی ،پایان نامه کارشناسی ارشد)

   

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران

  فهرست:

  چکیده                                                                                                           1

  مقدمه                                                                                                           2

  فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                9-3

  طرح مساله و بیان ضرورت آن                                                                           3

  سوالات اصلی تحقیق                                                                                        5

  اهداف تحقیق                                                                                                 5

  فرضیه                                                                                                         6

  روش تحقیق                                                                                                  6

  پیشینه و سابقه انجام                                                                                         7

  مسائل و مشکلات تحقیق                                                                                    9

  فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین                                            31-10

  2-1 مقدمه                                                                                                   10

  2-2 مفاهیم تحقیق                                                                                          10

  2-2-1 محتوای طرح کاربری زمین                                                                    10

  2-2-2 مفهوم زمین                                                                                        11

  2-2-3 ناحیه                                                                                                11

  2-2-4 محله‌ها و ناحیه‌های شهری                                                                      11

  2-2-5 برنامه‌ریزی                                                                                       11

  2-2-6 برنامه‌ریزی شهری                                                                               12

  2-2-7 منطقه                                                                                               12

  2-2-7-1 انواع مناطق                                                                                    12

  2-2-8 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری                                                          13

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                    صفحه

  2-2-9 فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی                                                             13

  2-2-10 اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری                                                   15

  2-2-11 تعریف مدیریت                                                                                 15

  2-2-12 مدیریت شهری                                                                                  16

  2-3 محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران                                      16

  2-3-1 طرح هادی شهری                                                                                16

  2-3-2 طرح جامع شهر                                                                                  16

  2-3-3 طرح تفصیلی                                                                                     17

  2-4 پیشینه مطالعات کاربری زمین                                                                     17

  2-4-1 پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا                                                         17

  2-4-3 پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران                                                    21

  2-4-2 کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان                                                      20

  2-4-4 پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه 15                                          24

  2-5 نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی                                                       27

  2-5-1 نظریه نوگراها                                                                                    27

  2-5-2 نظریه سلامت روان                                                                              29

  2-5-3 نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر                                                               30

  2-6 نتیجه‌گیری                                                                                            30

  فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی                                                                   65-32

  3-1 مقدمه                                                                                                   32

  3-2 موقعیت طبیعی                                                                                       32

  3-2-1 موقعیت جغرافیایی                                                                                33

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                    صفحه

  3-2-2 ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه 15                                                    35

  3-2-3 آبهای زیرزمینی                                                                                  36

  3-2-4 زلزله خیزی                                                                                       36

  3-2-5 مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه                                        37

  3-2-6 ژئومورفولوژی                                                                                   38

  3-2-6-1 توپوگرافی و شیب منطقه                                                                     38

  3-2-6-2 موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی                                      38

  3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسی                                                                      40

  3-2-2-1 آب و هوا                                                                                       40

  3-2-2-2 میزان بارش                                                                                    40

  3-2-2-3 رطوبت نسبی                                                                                  41

  3-2-2-4 روزهای یخبندان                                                                              41

  3-2-2-5 روزهای بارانی                                                                                42

  3-2-2-6 درجه حرارت                                                                                  42

  3-2-2-7 باد                                                                                                42

  3-3 مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه                                       43

  3-3-1 عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه                                    48

  3-4 مطالعات جمعیتی منطقه                                                                             51

  3-4-1 مقدمه                                                                                               51

  3-4-1-2 روند تحولات جمعیت                                                                         51

  3-4-1-3 توزیع سنی و جنسی جمعیت                                                                 52

  3-4-1-4 پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت                                                             53

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                    صفحه

  3-4-1-5 میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت                                                       54

  3-4-1-6 مهاجرت در منطقه                                                                            55

  3-4-2 ویژگیهای اقتصادی                                                                               56

  3-4-2-1 وضع فعالیت جمعیت                                                                          56

  3-4-3 پیش‌بینی جمعیت منطقه                                                                          59

  3-5 تاسیسات زیربنایی                                                                                   60

  3-5-1 شبکه جمع آوری فاضلاب                                                                       60

  3-5-2 قنوات                                                                                               60

  3-5-3 سیستم دفع آبهای سطحی                                                                         60

  3-5-4 مخابرات                                                                                           61

  3-5-4 گاز و فرآورده‌های نفتی                                                                          61

  3-5-6 خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع                                                              62

   3-5-7 شبکه آبرسانی                                                                                    62

  3-6 نتیجه‌گیری                                                                                            62

  فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه 15                      126-66

  4-1 مقدمه                                                                                                   66

  4-2 تقسیمات داخلی منطقه                                                                               67

  4-3 استانداردهای کمی شهرسازی                                                                      68

  4-4 کاربری زمین در منطقه 15                                                                        70

  4-4-1 کاربری مسکونی                                                                                  73

  4-4-2 کاربری تجاری                                                                                    75

  4-4-3 کاربری آموزشی                                                                                  78

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                    صفحه

  4-4-4 کاربری بهداشتی و درمانی                                                                      80

  4-4-5 کاربری اوقات فراغت                                                                           83

  4-4-5-1 کاربری فرهنگی – مذهبی                                                                   83

  4-4-5-2 کاربری ورزشی                                                                               87

  4-4-5-3 فضای سبز شهری                                                                             87

  4-4-6 اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی                                                          91

  4-4-7 کاربری اداری ، انتظامی ، نظامی                                                             92

  4-4-8 کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری                                                          94

  4-4-9 کاربری حمل و نقل                                                                               96

  4-4-10 کاربری صنعتی                                                                                 98

  4-4-11 کاربری شبکه                                                                                  102

  4-4-12 کاربری مسیل و حریم مسیل                                                                102

  4-4-13 کاربری اراضی بایر                                                                         103

  4-4-14 کاربری حریم شبکه برق                                                                     104

  4-5 ارزیابی سطوح و سرانه                                                                          106

   4-6 بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه 15                                     109

  4-6-1 بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه 15با تاکید بر کمیسیون ماده پنج         109

  4-6-2 بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها                                                         116

  4-7 نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه 15                                   116

  4-8 تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی                                     117

  4-8-1 تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف                           117

   4-9 تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی                               118

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                    صفحه

  4-10 نتیجه‌گیری                                                                                 131-122

  فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات                                                       127

  5-1 آزمون و فرضیات تحقیق                                                                         127

  5-1-1 فرضیه اول                                                                                      127

  5-1-2 فرضیه دوم                                                                                      127

  5-2 نتایج تحقیق                                                                                         128

  5-3 امکانات و فرصتها ( پیشنهادها )                                                                 131

  منابع وماخذ فارسی............................................................................132.

  منابع وماخذ انگلیسی ..........................................................................135

  چکیده انگلیسی                .................................................................................. 

  .

  منبع:

  آسایش  حسین ،اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای ، تهران ، دانشگاه پیام نور،1375

    ادوارد اولمن ، نظریه ای درموردمحل استقرار شهرها،مقالاتی درباب شهروشهرسازی ، ترجمه منوچهر مزینی ، انتشارات دانشگاه تهران،1385 

    ایران نژاد پاریزی مهدی ، روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی ،نشرمدیران ، سال1385

     پرتوئی  محمدرضا ،راه بندان های گران حمل ونقل وترافیک شهری درپایان قرن بیستم ، مجله   صنعت ومعدن ،شماره 174

  پورمحمدی محمد رضا ،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،تهران ،انتشارات سمت،1380 

  حبیبی سید حسن،ازشارتاشهر، انتشارات دانشگاه تهران

  حسین زاده دلیر کریم ،برنامه ریزی ناحیه ای ،انتشارات سمت ،1380

  حمیدی ملیحه ، استخوان بندی شهر تهران شناخت مفاهیم  ونمونه ها  جلداول ، شهرداری تهران

  جان اف نوسبری ،فرانک تی آلدریچ ،ترجمه بهلول علیجانی ،درآمدی برروشها وفنون میدانی جغرافیا ، انتشارات سمت

  درخشان حسین ،تحلیل تناسب مکانی وفضایی کاربری اراضی شهری محدوه شهرداری منطقه    17 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1381 

  دلال پورمحمدرضا ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،انشارات دانشگاه تبریز،1377

  رضویان محمد تقی ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،نشرمنشی ،1381

  رهنمایی محمد تقی ،توانهای محیطی ایران ،مرکز مطالعات معماری وشهرسازی ،وزارت مسکن وشهرسازی       

  رهنمایی محمد تقی ، مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی ، مرکز مطالعات معماری وشهرسازی ،وزارت مسکن وشهرسازی 

  زنجانی حبیب اله ،تحلیل جمعیت شناختی ،چاپ اول ،انتشارات سمت ،1378

  زیاری کرامت اله ،برنامه ریزی شهرهای جدید ،دانشگاه تهران ،انتشارات سمت ،1378

  زیاری کرامت اله ،اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای چاپ دوم ،انشارات دانشگاه یزد ،

  سعید نیا احمد، کتاب سبز شهرداری جلد اول،شهرسازی ،انتشارات سازمان شهرداریها ،1378

  سعید نیا احمد، کتاب سبز شهرداری جلد دوم،کاربری زمین شهری ،انتشارات سازمان   شهرداریها ،1378  

  سعید نیا احمد، مدیریت شهری ،انتشارات سازمان شهرداریها ،

  شکوئی حسین ، دیدگاه های نو درجغرافیا شهری ، تهران ،انتشارات سمت

  محمدی فریبا ، برنامه ریزی شهری دراسلامشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان

  مجتهدزاده ،غلامحسین برنامه ریزی شهری درایران ،چاپ چهارم ،دانشگاه پیام نور

  مرکزآمارایران ، نتایج تفصیلی نفوس ومسکن ،1375

  مرکزآمارایران ،خلاصه ای از نتایج تفصیلی نفوس ومسکن ،1385

  مشهدیزاده ی دهاقانی ناصر ، تحلیلی برویژگی های برنامه ریزی شهری درایران،دانشگاه علم وصنعت ایران

  مصوبات کمیسیون ماده پنج ،جلد4 ، مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران

  مصوبات کمیسیون ماده پنج ،جلد5 ، مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران

  مصوبات کمیسیون ماده پنج ،جلد46 ، مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران

  معصومی اشکوری سیدحسن ،کاربری زمین ومدیریت طرح های توسعه ی شهری ، مجله آبادی،شماره33 ،

  مهندسین مشاورآتک ، طرح حفظ وساماندهی تهران مطالعات مرحله اول جلد 5 بررسیهای جغرافیایی واقلیمی  ، وزارت مسکن وشهرسازی ،1367  

  مهندسین مشاورآتک ، طرح حفظ وساماندهی تهران مطالعات مرحله اول جلد 1 ، وزارت   مسکن وشهرسازی ،1368  

  مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات جمعیتی واقتصادی-اجتماعی، شهرداری منطقه15

  مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات عمومی منطقه ، شهردادری منطقه15،1382

  مهندسان مشاورطرح وآمایش ،بررسی مسائل توسعه شهری ، شهردادری منطقه15،1382

  مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات طرحهای بالا دست ، شهردادری منطقه15 ،1382

  مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات سازمان فضایی وسیمایی شهری ، شهردادری منطقه 15،1382

  http\\www.Tehran.ir\Region 15

  http\\www.sci.org.ir

   

   

   

   

   

   

   

   

  Source

   

  Breton , Richard the EthhnicCommunity as aResource in Relation to Group problems, Toronto , 1981

  Farmmer & Gibb, LandUse planning  ,  Introduction of Urban Planning byCatanes& Snyder ,  Mcgraw , 1979

  Ratctliffe , John . an Introduction to Town and Country Planning Eigt Impression , London  , 1993

   

  .

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول