پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

تعداد صفحات: 192 فرمت فایل: word کد فایل: 10001303
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه تربیت بدنی
قیمت قدیم:۲۵,۸۰۰ تومان
قیمت: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

  پایان نامه کارشناسی ارشد

  (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)

  چکیده

  کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

   تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مي باشد. در این تحقیق، 102 نمونه  شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج ديجيتال اندازه گیری شد.

  داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتي كه بين ساير ويژگي ها و تعادل رابطه معني داري مشاهده نشد. همچنين در ساير شرايط ايستادن (پاها در يك راستا و ايستادن روي يك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

   نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسي ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در اين جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با اين وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

  کلیدواژه ها:  آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا                                                    

  مقدمه:

  در عملکرد ورزشی تمامی رشته ها توانایی حفظ تعادل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و تعادل و کنترل پوسچر، اساس هر فعالیت حرکتی اعم از فعالیت های ورزشی و غیر ورزشی است.

  حركات انسان از تعادل شروع شده و به تعادل هم خاتمه مي يابد. در بيشتر اوقات سيستم حركتي در جريان حركت قرار نمي گيرد بلكه كار آن تنها حفظ بدن مي باشد. در هنگام ايستادن و طي حركات، انسانها بيشتر تعادل پويا دارند تا تعادل ايستا (1). فعاليت هايي كه در آن مركز ثقل بدن در يك وضعيت پايدار باقي مي ماند نظير ايستادن روي يك پا يا بالانس روي سر، به عنوان فعاليتهاي تعادلي ايستا شناخته مي گردند و چنانچه مركز ثقل دائمأ جابجا شود مانند طناب بازي و راه رفتن ، اين فعاليت ها حركات تعادلي پويا مي باشند (2). تعادل ناشي از حفظ مركز ثقل بدن در داخل سطح اتكامي باشد (3) . تعادل براي برقراري امنيت در بسياري از فعاليتها نظير مسافرت، خريد، ايستادن، چرخيدن، برداشتن اشياء و فعاليتهاي ورزشي ضروري مي باشد (3، 4، 5) . براي ايجاد يك پاسخ تعادلي مناسب نيازمند به واردعمل شدن يا همكاري سيستمهاي ديگري نيز هستيم، اين سيستمها عبارتند از: سيستم حسي-پيكري، سيستم بينايي، سيستم دهليزي و سيستم اسكلتي – عضلاني (6، 7، 8) . به عبارت ديگر، سلامت سيستمهاي عنوان شده براي ايجاد واكنش تعادلي مناسب و عملكردي ضروري مي باشد (6، 7، 9) . اختلال در سيستم تعادل شانس بروز صدمات و آسيب هاي مختلف را در فعاليت هاي روزمره و يا ورزشي افزايش مي دهد (7).

   از فاكتورهاي تأثيرگذار بر تعادل مي توان به تفاوت هاي بيومكانيكي در آنتروپومتري بدن اشاره كرد (3).

   از ابتدايي ترين اطلاعات در زمينه ارتباط بين فاكتورهاي آنتروپومتري و تعادل مي توان به اين موارد اشاره كرد كه تفاوت آنتروپومتري سبب دشواري نسبي حفظ تعادل در بچه ها در مقايسه با بزرگسالان مي شود. مركز ثقل كودكان نسبت به سطح اتكا در مقايسه با بزرگسالان بالاتر قرار مي گيرد و همين مشخصه سبب بي ثباتي بيشتر در كودكان مي شود (3). همچنين چاقي فرم وشكل بدن را تغيير داده، حجم و توده بخش هاي مختلف را افزايش مي دهد و يك سري محدوديت هاي عملكردي در رابطه با تعادل براي فرد ايجاد مي كند و سبب محدوديت در تحرك و عملكرد فرد در فعاليت هاي روزانه و ورزشي مي شود. لذا هنگام رويارويي با استرس ها و آشفتگي هاي وضعيتي روزانه، افراد چاق در معرض خطر بالاتري از زمين خوردن ها نسبت به افراد كم وزن تر هستند (10)؛ و يا اشاره شده است كه گام برداري تكنيك رايجي جهت بهبود بالانس و تعادل مي باشد و ارتباط مستقيمي با سطح اتكا دارد. در صورت به هم خوردن تعادل، افراد معمولاٌ پايداري را با برداشتن يك گام بهبود مي بخشند (11). در تلاش هاي بعدي جهت توضيح دقيق تر ارتباط  كنترل قامت و تعادل، محققان شروع به ارزيابي تأثيرويژگي هاي آنتروپومتريك از قبيل: قد، وزن و شاخص توده بدن در كنار عواملي نظير سن و جنس كردند (12). لبیدوسکا[1]  و  سویسکا[2] نقش سن، جنس، قد و توده بدن را بر روي توانايي حفظ و نگه داشتن ايستادن ايستا براي بچه هاي سنين بين 7-18 ساله ارزيابي كردند و هيچ تفاوتي را بين دختران و پسران يافت نكردند و همچنين ارتباطات ضعيف و منفي بين سن و پارامترهاي نوساني در زمان ارائه بازخورد به بچه ها گزارش نمودند(13). در مطالعه مشابهي از نوسان وضعيتي با ايستادن ايستا، ادنریک[3] و سادنست[4] شدت نوسان بزرگتري را در پسران نسبت به دختران زير سن 10 سالگي يافتند (14). قد و وزن هم دردختران ارتباطي با نوسان نداشتند و در پسران هم فقط بيانگر 20% از تغييرپذيري نوسان بود (14). در بررسي هايي كه از راه رفتن و ثبات قامتي در پسران سنين 8-10 ساله به عمل آمده، مک گرو[5] و ديگران نوسان بزرگتري را در جهات مختلف در پسران چاق در مقايسه با پسران هم سن و سال و غيرچاق گزارش كرده اند. اين تفاوت ها زماني كه بينايي و سطح اتكا تغيير يافته بودند بسيار بزرگتر بودند(15). بطور كلي توافق كلي در رابطه با تأثير سن، جنس و ويژگيهاي آنتروپومتريك بر ميزان پيشرفت كنترل قامت وجود ندارد (12).

  با توجه به تحقيقات مطالب ارائه شده فوق مي توان به عدم توافق قريب به اتفاق تحقيقات درزمينه تأثير ويژگي هاي آنتروپومتريك با تعادل وجود دارد. چنانچه در تحقيقي ارتباطي بين سن، جنس، قد، توده بدن با تعادل ديده نشده (13) و در تحقيقي ديگر اين ارتباط به صورت ضعيف مشاهده شده است (14، 15). در تحقيقات قبلي، جامعه مورد مطالعه افراد بين سنين 6-19 سال بوده است، شايد اين اختلاف سني و دامنه وسيع سني باعث ايجاد تضاد در نتايج مطالعه شده است. مسلماٌ، تعادل يك كودك 7 ساله با تعادل يك فرد 19 ساله متفاوت خواهد بود و قابل مقايسه با يكديگرنخواهند بود. از طرف ديگر، ارتباطاتي كه بين چاقي (10) و سطح اتكاء (11) در مطالعات ارائه شده به صورت تئوريكي بوده است و حاصل كار تجربه و كار محققين نبوده است. همچنين در تحقيقات اشاره شده، متغيرهاي متفاوتي مورد ارزيابي قرار گرفته است. به عنوان مثال، از طول گام و زمان گام و سرعت گام به عنوان متغير اسم برده شده است (11) كه اين متغيرها نمي تواند نشان دهنده تمام ويژگي هاي آنتروپومتريك فرد باشد. از طرف ديگر، در مطالعات ارائه شده (10، 11، 13، 14، 15) به صورت اجمالي به تمامي ويژگي هاي آنتروپومتريك پرداخته نشده است. بنابراين نمي توان چند مطالعه با روش كار متفاوت ، جامعه مورد مطالعه متفاوت و متغيرهاي متفاوت را با يكديگرمقايسه كرد. لذا در تحقيق حاضر سعي شده است با محدودكردن دامنه سني (دانشجويان) متغيرهاي جديدتر و كلي تر و روش كار دقيق تر به رفع نقايص تحقيقات قبلي كمك شود. هدف تحقيق حاضر، بررسي ارتباط بين ويژگي هاي آنتروپومتريك با تعادل ايستا و پويا در سطوح متفاوتي از دشواري در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي باشد.   

   

   

   

   

  روش شناسی

   نوع تحقیق

  این تحقیق از نوع ارتباط سنجی است. بنایراین، امکان کنترل همه موارد مؤثر در متغیرها وجود نداشت. اما علیرغم آن سعی شده است تا با بالابردن میزان صحت اندازه گیری، از خطاهای احتمالی کاسته شود.

   جامعه آماری

  جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از دانشجویان دختر و پسر سالم غیرورزشکار رده سنی 18-30 سال دانشگاه آزاد مشهد.

  نمونه آماری و نحوه انتخاب آزمودنی ها

  در تحقیق حاضر، 100 نفر دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد شامل 50 دختر و 50 پسر از جامعه مورد نظر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در آزمون شرکت نمودند. کلیه آزمودنی ها سابقه بیماری عصبی- عضلانی نداشته و از نظر بینایی مشکلی نداشتند. هیچکدام هم سابقه فعالیت ورزشی خاصی نیز نداشتند.

  برای انتخاب نمونه ها، به دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد مشهد مراجعه و افراد غیرورزشکاری که واحد تربیت بدنی 1 و2 داشتند و در هیچ گونه رشته ورزشی فعالیت نداشته اند و با همکاری داوطلبانه انتخاب شدند که از افراد مورد نظر در آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد مشهد اندازه گیری های مورد نظر به عمل آمد.

  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی (شاخص های آنتروپومتریکی)

  در این تحقیق با استفاده از منابع خارجی (16)، شاخص های آنتروپومتریکی دخالت کننده در تعادل از جمله: قد، وزن، شاخص توده بدن، طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق، طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه اندازه گیری شد.

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

  فهرست:

  فصل اول : طرح تحقیق

  1-1)  مقدمه .......................................................................................................................................2

  1-2)  بیان مسأله..................................................................................................................................4

  1-3)  ضرورت و اهمیت تحقیق.........................................................................................................7

  1-4)  اهداف تحقیق............................................................................................................................9

  1-4-1)  هدف کلی.............................................................................................................................9

  1-4-2)  اهداف اختصاصی.................................................................................................................9

  1-5)  فرضیه های تحقیق..................................................................................................................10

  1-6)  پیش فرض های تحقیق...........................................................................................................12

  1-7)  محدودیت های تحقیق............................................................................................................12

  1-8)  نحوه رعایت نکات اخلاقی.....................................................................................................13

  1-9)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی..........................................................................................13

  فصل دوم : پیشینه تحقیق

  2-1)  مقدمه......................................................................................................................................17

  2-2)  مبانی نظری تحقیق..................................................................................................................18

  2-2-1)  کنترل پوسچرال..................................................................................................................18

  2-2-2)  سیستم های کنترل پوسچر..................................................................................................21

  2-2-3)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا...............................................................................................23

  2-2-4)  راست قرار گرفتن بدن.......................................................................................................24

  2-2-5)  تون عضلانی.......................................................................................................................25

  2-2-6)  تون پوسچرال.....................................................................................................................25

  2-2-7)  محدوده تعادل در زمان ایستادن..........................................................................................27

  2-2-8)  راهبردهای فعال..................................................................................................................28

  2-2-9)  تعادل قدامی- خلفی...........................................................................................................29

  2-2-10)  راهبرد لگن.......................................................................................................................31

  2-2-11)  راهبرد گام برداشتن..........................................................................................................32

  2-2-12)  تعادل داخلی- خارجی.....................................................................................................34

  2-2-13)  سازگاری راهبرد حرکتی..................................................................................................34

  2-2-14)  بیومکانیک های تعادل......................................................................................................36

  2-2-15)  فیزیولوژی تعادل..............................................................................................................37

  2-2-16)  سیستم بینایی و کنترل تعادل............................................................................................39

  2-2-17)  سیستم دهلیزی و تعادل...................................................................................................41

  2-2-18)  سیستم حس عمقی و تعادل.............................................................................................44

  2-2-19)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل.................................................................................45

  2-2-20)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل..................................................................50

  2-2-21)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.................................................................................51

  2-3)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف...............................................................................................52

  2-4)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی........................................................................................53

  2-5)  ارزیابی ترکیب بدنی................................................................................................................57

  2-5-1)  شاخص توده بدن...............................................................................................................58

  2-5-2)  درصد چربی.......................................................................................................................58

  2-6)  تیپ بدنی................................................................................................................................59

  2-6-1)  فربه پیکری.........................................................................................................................59

  2-6-2)  عضلانی پیکری..................................................................................................................59

  2-6-3)  لاغر پیکری........................................................................................................................60

  2-7)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل.................................................................61

  2-8)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران...................................63

  2-9)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................................65

  2-10)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور....................................................................................65

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1)  مقدمه......................................................................................................................................71

  3-2)  نوع تحقیق..............................................................................................................................72

  3-3)  جامعه آماری...........................................................................................................................72

  3-4)  نمونه آماری............................................................................................................................72

  3-5)  متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................72

  3-6)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی....................................................................73

  3-7)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا............................................................................77

  3-8)  دستکاری دشواری تکلیف......................................................................................................83

  3-9)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق......................................................................84

  3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق..................................................................................84

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

  4-1) مقدمه.......................................................................................................................................86

  4-2)  بررسی توصیفی داده ها...........................................................................................................87

  4-3)  آزمون فرضیه های پژوهش.....................................................................................................90

   

   

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1)  مقدمه....................................................................................................................................119

  5-2) خلاصه تحقیق........................................................................................................................119

  5-3)  تفسیر نتایج...........................................................................................................................120

  5-4)  نتیجه گیری..........................................................................................................................126

  5-4)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.............................................................................................126

  5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین...............................................................................................127

  فهرست منابع...................................................................................................................................128

  پیوست..................................................................................................................................................

   

  .

  منبع:

   

  1) فارسي، عليرضا. تأثير تكليف دوگانه بر تعادل و فعاليت الكتريكي عضلات منتخب در دانشجويان پسر 18 تا 30 سال دانشگاه تهران. رساله دكتراي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي. دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي. دانشگاه تهران، 1385.

  قاسم زاده، یاسر. بررسی و مقایسه تعادل ایستا، ویژگی های آنتروپومتریک و نیروی عضلانی اندام تحتانی ورزشکاران نخبه و غیرورزشکاران. رساله کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.

  ام. هی وود، کاتلین. رشد و تکامل حرکتی در طول عمر. ترجمه نمازی زاده، مهدی و اصلانخانی، محمدعلی. انتشارات سمت. تهران، 1377.

  بهبودی، زهره. بررسی ارتباط بین برخی اندازه های آنتروپومتریک با رکورد 100 متر تخصصی شناگران دختر 18-13 ساله منتخب استان خراسان. رساله کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد مشهد، 1382.

  گالاهو- اوزمون. درك رشد حركتي در دوران مختلف زندگي. ترجمه بهرام، عياس و شفيع زاده، محسن.  بامداد كتاب. تهران،1383.

  10) يزداني، شيرين و فرهپور، نادر. بررسي پايايي دستگاه صفحه نيروسنج ثبات پويا براي سنجش نوسانات قامتي از طريق دستكاري سيستم هاي مختلف درگير در كنترل حركتي. پژوهش در علوم ورزشي. (13).

  16)   مقدم، امير. تأثير دشواري تكليف و دستورالعمل كانون توجه بر اجراي يك تكليف تعادلي. رساله دكتراي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي. واحد علوم و تحقيقات. دانشگاه آزاد اسلامي تهران، 1385.

  18)  مطیع، نوشین. مقایسه تعادل دینامیکی ویژگی آنتروپومتریکی و تیپ بدنی دختران ورزشکار ژیمناست، بسکتبال و دختران غیرورزشکار. رساله کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1383.

  27) گرشاسبی، علی. بررسی و مقایسه تعادل در سالمندان مرد ورزشکار و غیرورزشکار. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1380-1379.

  41) آزرم، طالب، برجیان، لیلا، سلطانی، نپتون، رستمی، احمد. شناخت و اعمال و وظایف اعضای مختلف بدن انسان. انتشارات کنکاش، 1379.

  42) آفرینش، اکبر. بررسی قابلیت های جسمانی داوطلبان ورود به دانشکده تربیت بدنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، 1370.

  43) جک.اچ. ویلمور، دیوید.ال. کاستیل. فیزیولوژی ورزشی و فعالیت های بدنی. ترجمه معینی، مینا، رحمانی نیا، فرهاد، رجبی، حمید، علی نژاد، حمید، سلامی، فاطمه. انتشارات مبتکران، 1377.

  44) رابرت، کارولا، جان، پی هارلی، چارلز، آروباک. آناتومی و فیزیولوژی انسان. ترجمه مهدوی، واعظ و تکلیان، محمدرضا. انتشارات دانشگاه شاهد، 1376.

  45) سینگ. آزمایشات در فیزیولوژی ورزشی. ترجمه ابراهیم، خسرو. انتشارات گیلان، 1372.

  46) صادقی بروجردی، سعید. توصیف آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه کردستان و تهیه نورم های استاندارد در مقایسه نورم های حاصله با چند نورم منتخب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، 1375.

  47) فاکس، ماتیوس. فیزیولوژی ورزش. ترجمه خالدان، اصغر. انتشارات دانشگاه تهران.

  48) کماسی، پرویز، حسینی، زهرا. آمادگی جسمانی عمومی. انتشارات کمیته ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران، 1376.

  49) گائینی، عباسعلی، شجاعی، فریده، امینیان رضوی، توراندخت، رجبی، حمید، خسروی، نیکو. گزارش نهایی طرح پژوهشی. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. حوزه ورزشی بانوان، 1379.

  50) مؤمنی، ماهرخ. تأثیر ورزش و تغذیه بر کاهش وزن خانم های 20 و 40 ساله. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران، 1371.

  51) مقایسه اعتبار جدول قد- وزن و فرمول های استاندارد برآورد بدن زنان ورزشکار و غیرورزشکار. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. نشریه حرکت، 1378.

  معظمی، داوود. مقدمات نروسایکولوژی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی. انتشارات سمت، 1378.

  6)  Payton D.  Manual of physical therapy. 5-10, 301-302.

  7) Judge, J.O. Balance training to maintain mobility and prevent disability. American Journal of  Preventive Medicine. 2003, 25: 150-156.

  8)  Kaesler,  D.S., Mellifont,  R.B., Kelly,  P.S., & Taaffe,  D.R.  A novel balance exercise program for postural stability in older adults. Jurnal of Body work and Movement Therapies. 2007, 11 (1): 37-43.

  9) Kejonen,  P., Kauranen,  K., & Vanharanta,  H. The relationship between anthropometric factors and body-balancing movements in postural balance. Arch Phys Med Rehabil.2003, 84:17-22.

  11)   Hijmans,  J.M., Geertzen,  H.B., Dijkstra,  P.U., & Postema,  K. A systemic review of the effects of shoes and other ankle or foot appliances on balance in older people and people with peripheral nervous system disorders. Gait and Posture. 2007, 25 (2): 316-323.

  12)  Redfern,  M.S., Yardley,  L., & Bronstein,  A. Visual influences on    balance. Jurnal of Anxiety Disorders. 2001, 15 (1-2): 81-94.

  13)  Hue,  O., Simoneau,  M., Marcotte,  J., Berrigan,  F., Dore,  J., Marceau,  P., Marceau,  S., Tremblay,  A., & Teasdale,  N. Body weight is a strong predictor of postural stability. Gait and Posture. 2007, 26 (1): 32-38.

  14)   Peterson,  M.L., Christou,  E., & Rosengren,  K.S.  Children achieve adult-like sensory integration duration stance at 12-years-old. Gait & Posture.2006, 23: 455-463.

  15)  Teasdale,  N., Hue,  O., Marcotte,  J., Berrigan,  F., simoneau,  M.,Dore,  J., Marceau,  P., Marceau,  S. & Tremblay,  A. Reducing weight increases postural stability in obese and morbid obese men. Int J Obes (Lond). 2007, 31 (1):153-60.

  17) Timothy, G., Lohman-Alex, F., Rochoe-Reynaldo, Matorell.  Anthropometric standardization refrencer manual. Human kineticks  books. 1988 .

  19)  Horak,   F.B.  Postural  orientation  and  equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls?. Neurological Sciences Institute of Oregon Health & Science University, Portland, Or, USA.

  20)   Bressel,  E.,  Yonker,  J.C.,  Kras,  J., & Heath, E.M.  Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball and gymnastics athletes. Journal  Of  Athletic  Training. 2007, 42 (1): 42-46.

  21)   Streepey,  J.W., &  kinzler,  R.M. The role of task difficulty in the control of dynamic balance in children and adults. Human Movement Science. 2002, 21: 423-438.

  22)  Amiridis, I.G., Hatzitaki V., &Arabatzi, F. Age-induced modifications of static postural control in humans. Neuroscience Letters. 2003, 350:137-140.

  23)  Hess. J.A., & Woollacott, M.  Effect of  High-Intensity Strength-Training on functional measures of balance ability in Balance-Impaired older adults. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2005, 28 (8): 582-590.

  24)  Hsiao-Wecksler,  E.T.,  &  Robinovitch,  S.N. The effect of step length on young and elderly women's ability to recover balance. Clinical Biomechanics. 2007, 22 (5): 574-580.

  25)  Hudson, J.L.  Biomechanics of balance: Paradigms and procedures. California State University, Chico, CA, USA.

  26)  Reddy, s.s. & Gadre, A.  Balance function testing. Grand Rounds Presentation, UTMB, Dept. of Otolaryngology. 2002.

  28)   Hahn, T., Foldspang, A., Vesterguard, E., & Ingemann-Hensan, T. One-leg standing and sports activity. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2007, 9 (1): 15-18.

  29)  Hatzitaki,  V., Amiridis,  I.G., & Arabatzi,  F.  Aging effects on postural responses to self-imposed balance perturbations. Gait and Posture. 2005, 22 (3): 250-257.

  30)  Paquette, C., Paquet, N., & Fung, J.  Aging affects coordination of rapid head motions with trunk and pelvis movements during standing and walking. Gait & Posture. 2006, 24 (1): 62-69.

  31)  Swan, L., Otani, H., & Loubert, P.V.  Redusing postural sway by manipulating the difficulty levels of a cognitive task and a balance task. Gait & posture. 2007, 26: 470-474.

  32)   Bensmaja, S.J., Leung, Y.Y., Hsiao, S.S., & Johnson, K.O. Vibratory adaptation of cutaneous mechanoreceptive afferents. Journal Neurophysiolog. 2005: 3023- 3036.

  33)   Vuillerme, N., Chenu, O., Pinsault, N., Boisgontier, M., Demongeot, J., & Payan, Y.  Inter- individual variability in sensory weighting of a plantar pressure-based, tongue-placed tactile biofeedback for controlling posture. Neuroscience Letters. 2007, 421 (2,27): 173-177. 

  34)  Katayama, Y., Senda, M., Hamada, M., Kataoka, M., Shintani, M., & Inoue, H. Relationship between postural balance and knee and toe muscle power in young women. 2004, 58 (4).

  35) Redfern, M.S., & Furman, J.M. Postural sway of patients with vestibular disorders during optic flow. Journal of Vestibular Research. 1994: 221- 230.

  36)  Bronstein, A.M. Suppression of visually evoked postural responses. Experimental Brain Research. 1986: 513- 523.

  37)  Held, R., Dichgans, J., & Baur, J. Characteristics of  moving visual scenes influencing spatial orientation. Vision Research. 1975: 357- 365.

  38) Bergin, P.S., Bronstein, A.M., Murray, N.M.F., Sancovic, S., & Zeppenfeld, K. Body sway and vibration perception thresholds in normal aging and in patients with polyneuropathy. Journal of Neurology. 1995: 335- 340.

  39)  Peterka, R.J., & Black, F.O. Age-related changes in human posture control: sensory organization tests. 1990: 73-85.

  40)  Laughton,  C.A., Slavin,  M., Katdare,  K., Nolan,  L., Bean,  J.F., Kerrigan,  D.C., Phillips,  E,  Lipsitz,  L.A., &  Collins,  J.J.  Aging,muscle activity, and balance control: physiologic changes associated with balance impairment. Gait and Posture. 2003,18 (2):101-108.  

  52)  Adams,  A.H.A.  Comparative anthropometric study of hard labor during youth of young women research suaterly. 1983.

  53) Adams, J.A. Historical review and appraisal of research on the learning reaction and transfer of human motor skills. Psycorlol. Bull. 1987, 101: 41-47.

  54) Allum and Pfaltz. GR visual and vestibular contributions piteh sway stabilization in the ankle muscles of normal and patients with bilateral peripheral vestibular deficits. Exp Brain Res. 1985, 58: 82-91.

  55)

   

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت