پایان نامه فلزات سنگین

تعداد صفحات: 69 فرمت فایل: word کد فایل: 10001165
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه مهندسی معدن
قیمت قدیم:۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: سرب - فلز - فلزات - فلزات سنگین
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه فلزات سنگین

  تعداد 32 نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز ، در دو نوبت با فاصله 3 ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی قرار گرفت .

  میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه‌های آب مزارع مختلف برابر با 4/4 ± 6/60 و   2/0 ± 5/2 میکرو‌گرم بر لیتر ، میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه‌های خوراک مصرفی مزارع مختلف برابر با8/183 ± 4/563 و1/1 ± 3/3 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم و همچنین میزان این دو فلز به ترتیب در کل نمونه‌های ماهی مزارع مختلف برابر با

  9/3 ± 7/8 و1/0 ± 3/0 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم بوده است . با توجه به مقادیر بدست آمده از دو فلز فوق هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری در سطح (05/0 p <) بین خوراک، ماهیان و آبهای مختلف مشاهده نشد ولی در کل ارتباط منطقی بین میزان این دو فلز در غذا و ماهیان تغذیه شده از همان غذا مشاهده گردید بطوریکه بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین یاد شده در غذای کارخانه شماره 2 و همینطور ماهیان تغذیه شده از این غذا و کمترین میزان تجمع این فلزات در غذای کارخانه شماره 3 و ماهیان تغذیه شده با این خوراک مشاهده شد .

  با توجه به استاندارد های FAO برای فلزات سنگین و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده در تحقیق حاضر، میزان این فلزات در آب، غذا و عضلات ماهی از حداکثر مجاز پیشنهادی کمتر می‌باشد. لذا هیچ‌گونه خطری از جانب این منابع متوجه مصرف‌کنندگان بعدی مثل انسان نیست .

   

   

  1-1- بیان مسأله:

   

   

  فلزات سنگین به عنوان یک مسئله خطر ساز از ابعاد مختلف و به طور جدی می‌توانند زیست انسان و سایر موجودات زنده را به خطر بیاندازند. یکی از عمده‌تر‌ین منابع تولید کننده این عوامل سنگ‌های معادن و غبارهای آتشفشانی می‌باشند ولی در کنار اینها انسان خود به اشکال مختلف مانند صنایع رنگرزی، آبکاری فلزات و باطری سازی در انتشار فلزات سنگین نقش دارد(8). حضور این عوامل در محیط زیست در دراز مدت منجر به کاهش توان تولید مثلی آبزیان ، مشکلات تنفسی و عصبی و غیره شده و در ضمن با توجه به تجمع آن در بدن  (تجمع زیستی)[1] و انتقال آنها به مصرف کنندگان بعدی از جمله انسان می‌تواند عوارض غیر قابل جبرانی را ایجاد نماید. یکی از منابع مهم انتقال فلزات سنگین خوراک مصرفی ماهیان پرورشی است که با اندازه گیری دو فلز سرب و آهن می‌توان به میزان حضور این عوامل در غذا و احیاناً بالا بودن آنها بیش از حد استاندارد پی برد. همچنین بررسی میزان این فلزات در آب و ماهیان مزارع پرورشی از نظر مقایسه‌ای می‌تواند راه کار مناسبی در نحوه استفاده از این منابع آبی و یا حتی ماهیان مورد پرورش در این آبها به ما بدهد.

   

   

   

  1-2- اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق:

  1-2-1- اهداف تحقیق:

  1- بررسی و اندازه گیری دو فلز سنگین سرب و آهن در چهار نوع خوراک مصرفی، آب و عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان استان چهار محال و بختیاری.

  2- مقایسه بین میزان فلزات سنگین سرب و آهن در انواع غذا، آب ورودی مزارع و عضله ماهیان مزارع مختلف قزل آلای رنگین کمان .

  1-2-2- فرضیات تحقیق:

  1- میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراک مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین کمان بالاتر از حد استاندارد است.

  2- میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراک مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین کمان کمتر از حد استاندارد است.

  1-2-3- سؤالات تحقیق:

  1- میزان فلزات سنگین سرب وآهن در خوراک ، آب و عضله ماهی قزل آلا چقدر  می‌باشد؟

  2- آیا میزان فلزات سنگین در آبهای مختلف مزارع پرورشی با هم تفاوت دارد ؟

  3- آیا میزان فلزات سنگین بین ماهیان مختلف مزارع پرورشی با هم تفاوت دارد ؟

  4- آیا میزان فلزات سنگین غذای کارخانه های مختلف با هم تفاوت دارد ؟

   

   

  1-3- روش تحقیق و پژوهش:

   

   

  در این مطالعه از منابع غذا، ماهی و آب مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان به منظور اندازه گیری میزان دو فلز سرب و آهن نمونه گیری صورت می گیرد. به ترتیب از چهار نوع خوراک پر مصرف استان چهار محال و بختیاری، در هر کدام از مزارعی که از غذای مورد نظر استفاده می‌کنند نمونه گیری صورت گرفته و از آب و ماهیان همان مزرعه نیز نمونه گیری انجام می گیرد بطوریکه از هر مزرعه یک نمونه آب ورودی ، یک نمونه غذای GFT و دو قطعه ماهی 200 گرمی برداشت شد و سه ماه دیگر نیز همین روال تکرار می شد. بطوریکه با احتساب دو فلز سرب و آهن در هر نمونه ، مجموعاً 16 فلز در غذا، 16 فلز در آب و 32 فلز در ماهیان 4 مزرعه‌اندازه گیری خواهد شد(مجموعاً 64 فلز) برای سرب اسپکترومتری جذب اتمی‌با کوره و برای آهن اسپکترومتری جذب اتمی‌با شعله انجام می‌شود. داده‌های بدست آمده با تست آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین داده‌ها با آزمون آماری دانکن صورت خواهد گرفت.

   

  Biomagnification - [1]

 • فهرست و منابع پایان نامه فلزات سنگین

  فهرست:

  فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق

  1-1- بیان مسئله..............................................................................................................................1

  1-2- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق.....................................................................................2

  1-2-1- اهداف تحقیق..............................................................................................................2

  1-2-2- فرضیات تحقیق ...........................................................................................................2

  1-2-3- سئوالات تحقیق...........................................................................................................2

  1-3- روش تحقیق و پژوهش........................................................................................................3

  فصل دوم : کلیات تحقیق

  2-1- فلزات سنگین.......................................................................................................................4

  2-1-1- منشاء فلزات سنگین.....................................................................................................5

  2-2- سابقه تحقیقات در مورد سرب .............................................................................................6

  2-2-1- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان.................................6

  2-2-2- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان............................................................8

  2-3- سابقه تحقیقات در مورد آهن...............................................................................................9

  2-3-1- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان.................9

  2-3-2-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان............................................................11

  2-3-3- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف23

   

  فصل سوم : مواد و روش کار

  3-1- مواد و لوازم مورد نیاز.......................................................................................................25

  3-2- روش کار..........................................................................................................................25

  3-2-1- تاریخچه دستگاه جذب اتمی....................................................................................28

  3-2-2- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی......................................................................29

  3-2-2-1 روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله..............................................................31

  3-2-3- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات........................................................32

  3-2-4-عمل هضم اولیه در فلزات.........................................................................................33

  فصل چهارم : نتایج تحقیق .......................................................................................................35

  فصل پنجم : بحث و پیشنهادها.................................................................................................43

  منابع :.......................................................................................................................................49

   

  چکیده انگلیسی..........................................................................................................................55

  .

  منبع:

  - احمدی زاده . م (1376 ) سم شناسی صنعتی « فلزات سنگین » ، نشر هزاران ، چاپ اول ، صفحه 47-27 .

   

  2- آرهایتمن، و. دونالد، تی. (1380) دستور کار آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ( ترجمه) سلاجقه، ع . توسلی ، و . موسوی ، ر. مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول ، صفحه 330-363

   

  3- اسماعیلی، م . بیداری، ا . (1371) مسمومیتها و حوادث محیطی، چاپ اول انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  صفحه 45-42.

   

  4- پژوهنده،ع .شریعت، ا . (1377) تشخیص و درمان مسمومیتها ، مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول، صفحه 456

   

  5- رکنی ، ن. (1377) علوم و صنایع گوشت، چاپ دوم ، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 305-1 صفحه.

   

  6- رکنی ، ن . (1378) اصول بهداشت مواد غذایی ، چاپ سوم، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 154-1 صفحه.

   

  7- روحانی ، م .(1374) تشخیص ، پیشگیری، درمان بیماریها و مسمومیت های ماهی (ترجمه) انتشارات اداره کل آموزش و  ترویج  . معاونت تکثیر و پرورش شیلات ایران 256-1 صفحه.

   

  8- زر افشان ، ع  .(1371 ) تاریخچه کشف عناصر شیمیایی ، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، ص 31-12 .

  9- سازمان حفاظت محیط زیست (1372) روشهای استاندارد اندازه گیری آب و فاضلاب ، ص 75-7 .

   

   

  10- Alam , M .G .M .,Tanaka , A.,Allison ,G ., Laurenson , L . G B .,Stagnitti , F., snow, E . T .(2000)A comparison  of  trace  element  concentration in cultured and wild carp (cyprinus  carpio) of  lake  kasumigaura , Japan . Ecotoxicology  and Environmental  safety,   53 (3) : 348-354

   

  11- Aldrich ,C., Feng , D. (2000) Removal of heavy metals From waste water effluents by biosorpitiv  flutation , Minerals Engineering , 13(10) :1199-1138

   

  12-Amodio – Cocieri, R. and Fiore, P. (1987) Lead and Cadmium concentration in Liver stock bred in campania, Italy. Bulletin of Environmental of Contamination and Toxicology: 460- 464.

   

  13-Andreasson , M. , Goran , D . (2004) Transfer of heavy Metals from sediment to fish , and their biliary excretion , Journal  of Aquatic  Ecosystem  stress and Recovery (Formerly journal of Aquatic Eco system Health ) , 4(4) : 221- 230

   

  14- Andreji , J., Stranai , I., Massanyi ,P., Valent .M (2005)Concentration  of selected metals in muscle of various fish species , Environ  Sci Health. A tox Hazard subst Environ Eng , 40 (4) :899-912

   

  15-Andreji , J., Stranai, I., Kacaniova, M., Massanyi, P., valent, M. (2006) Heavy metals content and microbiolgical quality of carp (Ciprinus carpio, L.) muscle from two southwestern Slovak Fish farms. J Environ Sci Health A tox hazard Subst Environ Eng, 41(6) : 1071-88.

   

  16- Ashraf ,w., Seddigi ,Z., Abulkibash , A., khalid ,M .(2006) Levels of selected metals in cannel fish  consumed in kingdom of saudi arabia, Envivon Monit Assess , 117(1-3):271-9

   

  17- Bugdahl , V., Vonjan , E. (1975) Quantitative  determination  of  trace  metals  in  frozen  fish , fish oil and fish meal. Zlebensm  unters Fosch, 157 (3) :133.

   

  18- Coguy . HY , Yuzereroglu .T.A., Firat .O. , Gok ,G., Kargin .F. (2006) Metal  concentrations in fish species from the northeast Mediterranean sea , Environ Monit Assess [Epud  ahead of print]

   

  19-Coello, W. F., Khan, M. A. Q. (2004) Protection against heavy metal toxicity by  mucus and scales in Fish , archives of environmental contamination and toxicology , 30(3): 319-326.

   

  20- Dave , G.,Xiu , R.(1991) Toxicity of mercury , copper , nikel , lead and cobalt  to embryos and  Larvae  of  zebrafish, Yodanio brach rerio . Archives  of Enviromental Toxicology,21 : 126-134

   

  21- Deb ,S.C., Fukushima , T.(1999) Metals  in  aquatic ecosystems  Mechanism  of  uptake , accamulation  and  release . Int .j . Environ . stad , 56 : 385.

   

  22-Demirak, A. , Yilmaz, F. , Levent tuna, A. , Ozdemiy, N. (2006) Heavy metals in water sediment and tissues of Leucicus cephalus form a stream in south Western Trurky, chemosphere, 63(9): 1451-1458.

   

  23-Flem , B., Moen, V., Grimstvedt, A. (2005) Trace element analysis of scales from four populations of Norwegian Atlantic Salmon (Salmo salar L.) for stock identification using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Appl Spectrose, 59(2): 245-51.

   

  24- Heat, A .G.(1987) Water pollution and fish physiology CRC.press . Boston , USA , pp:245.

  25-Holliman,A.(1993) The veterinary approach to trout. In Aquaculture for veterinarians: Fish husbandry and medicine , ed L Brown , Pergamon Press, Oxford.

  26-Ikem, A., Egiebor, N.O., Nyavor, K. (2004) Trace elements in water, fish and sediment from Tuskegee Lake southeastern USA, Water, Air, Soil pollution, 149(1-4): 51-75.

   

  27-Karadede, H., Oymak, S.A., Unlu,E. (2004) Heavy metals in Mullet, Liza abu, and catfish, silurus triostogus, from the Ataturk Dumlake (Eupharates), Turkey . Environ Int, 30(2): 183-8.

   

  28- Lalshah,S., Altindag,A.(2005) Effects of  heavy metal accumulation  on the 96.h  lc50  values in ( tench  tinca L .,1758). Turk . J.vet  Anim  sci , 29: 139- 144 .

   

  29-Oye Wale , A .O., Musa , I .(2006) pollution assessment of the lower basin of lakes kainji/ Jeebba , Nigeria : heavy metal status of the water. Sediments and fishes , Environmental Geochemistry and Health , 28 (3):273-281

   

  30-Peter ,V. H. (1987) The effect of metal metabolism on uptake, disposition and toxicity in fish, Aquatic Toxicology,            11(1-2) : 3-18.

   

   

  31-Selda Tekin,O., Ismail, K. (2005) Comparative study on the accumulation of heavy metals in different organs of tench (Tinca tinca L  . 1758) and plerocerocids of its endoparasit Ligula intestinalis, parasistol Res, 97: 156-159

   

  32- Schaeperclaues, W .(1992) . Fish  diseases  , vol 1 and 2 A .A .Balkema. Rotterdam . Netherland . pp .65

   

  33- Schmitt, Cj ., Brumbaugh , W.G., Linder , GL., Hinck ,JE .(2006)A Screening  Level Assessment  of Lead ,cadmium  and  zinc  in fish and cry fish from  Northeastern  oklahoma , USA . Envivon Geochem  Health [ Epub   ahead  of  print]

   

  34- Snieszko , F.S., Axelrod ,H . R .(1976) Diseases  of fish , Book 5 Environmental  stress  and fish  diseases .T . F . H . Publication  Nepton city USA . pp 192

   

   

  35-Svobodova, Z., Loyd,R, Machova, J, and Vykusova, B . (1993) Water quality and fish health , EIFAC technical paper, No. 54 ROME, FAO, pp.59-64

  36-Zelikoff, I . (2003) Metal pollution induced       immunomodulation in fish, Annual Review of fish Diseases , 3: 305-325.

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت