پایان نامه کانی شناسی

تعداد صفحات: 157 فرمت فایل: pdf - word کد فایل: 10001087
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه زمین شناسی
قیمت قدیم:۲۲,۳۰۰ تومان
قیمت: ۲۰,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه کانی شناسی

  چکیده

  کانسارهای کرومیت در جهان به دو صورت کرومیت های تیپ لایه ای که غالباً در کمپلکس های بزرگ لایه ای باسن پروتوزوئیک در دنیا یافت می شود. (مانند کمپلکس بوشولد در آفریقای جنوبی) و دیگری ذخایر تیپ آلپینی که در آن کانسار کرومیت به صورت عدسی شکل است و در سنگهای سرپانتینی شده بسیاری از افیولیتی آلپی مشاهده می شود، یافت می شود.

  در ایران سنگهای افیولیتی کمربند آلپی مشاهده می شوند یافت می گردد.

  در ایران سنگهای افیولیتی از گسترش و توسعه فراوانی برخوردار بوده و کانسارهای کرومیتی مهمترین پتانسیل معدنی در سنگهای افیولیتی هستند. ناحیه اسفندقه در جنوب کرمان از جمله مناطق افیولیتی در ایران است که از لحاظ ذخایر اقتصادی بسیار با اهمیت است. در این ناحیه کانسارهای کرومیت به صورت توده های عدسی شکل ونا منظم و پراکنده می باشند که در داخل سنگهای آذرین بازیک تا فوق بازیک قرار دارد.

  بعلت پیچیدگی ساختار زمین شناسی مجموعه های افیولیتی هنوز روش مشخص و دقیقی برای اکتشاف کانسارهای کرومیت تیپ آلپی شناخته نشده است و اکتشاف کانسارهای کرومیت در مناطق افیولیتی معمولاً از طریق روشهای اکتشاف انجام پذیرفته است.

  اصولاً در اکتشاف کانسارهای کرومیت آلپینی مشخص کردن ترکیب سنگ شناسی و بافتهای سنگ مطالعات ژئوشیمیایی سنگ میزبان و کانه کرومیت و همچنین مطالعات زمین ساختی در مقیاس میکروسکپی (فولیشن ها و لینیشن ها و لایه بندی ها) و ماکروسکپی اهمیت زیادی دارند.

  با در نظر گرفتن این موضوع مطالعاتی در مناطق رزکوئیه در 7 کیلومتری شمال شهر بافت و ده شیخ در120 کیلومتری جنوب شهر بافت از ناحیه معدنی اسفندیه انجام شده است.

  در گام اول برداشت های صحرایی و عملیات نمونه برداری در این مناطق انجام و سپس از نمونه های برداشت شده مقاطع میکروسکپی تهیه شد. با مطالعه نمونه ها ترکیب سنگ شناسی مناطق و وضعیت کانه کرومیت در کانسنگ های کرومیتی مشخص شده است.

  به منظور تائید مطالعات سنگ شناسی بسیاری از نمونه ها مورد آنالیزXRD قرار گرفتند. هم جنین توسط روشهای تجربی ترکیب کانه کرومیت از طریق آنالیز XRD تعیین گردید.

  در ادامه مطالعات انجام شده ترکیب شیمیایی تعدادی از نمونه های سنگی منطقه شامل سنگهای میزبان و سنگ دربرگیرنده کانسارهای کرومیتی توسط روش آنالیز XRF مشخص گردید و از این طریق نتایج بسیار با ارزشی در رابطه با روند تفریق ماگمایی و مکان تشکیل سنگهای افیولیتی در منطقه بدست آمد.

  به منظور مشخص نمودن تیپ کانسارهای کرومیتی منطقه و هم چنین مکان تشکیل آنها در کمپلکس افیولیتی توسط آنالیز میکروسکپ الکترونی ترکیب شیمیایی کانه کرومیت تعیین گردید.

  در نهایت نیز نقشه زمین شناسی به مقیاس 1:10000 از منطقه ده شیخ تهیه شده است.

  مجموعه ای که در این جا گردآوری شده است، نتایج تمام مطالعات ذکر شده در بالاست که در 6 فصل جمع آوری شده است.

   

   

  فصل اول : کلیات (1)

   

  -1-1 مقدمه

   

  وقتی از افیولیت صحبت می شود منظور سنگ خاصی نیست بلکه توالی لایه های متشکل از سنگ های مختلف را در نظر مجسم می کند و به همین دلیل از مجموعه های افیولیتی (کمپلکس افیولیتی) یا سری های افیولیتی سخن به میان می شود‌‌‌‌‍‌ه [3]

  افیولیتها و پریدوتیتها بخشهایی از گوشته بالایی و پوسته اقیانوسی هستند ( سنگهای بازیک و الترا بازیک که در مراکز گسترش اقیانوسی شکل گرفته اند) که در میان یا بر روی پوسته قاره ای استقرار تکنونیکی یافته اند. سنگهای پوسته اقیانوسی در طی این فرآیند می توانند تغییر شکل پیدا کنند ولی ممکن است هیچ گونه تغییر شکلی در آنها ایجاد نگردد.[15]

  افیولیت ها را از دو دیدگاه می توان بررسی کرد:

  منشأ افیولیت

  چگونگی استقرار افیولیت در پوسته قاره ای

  از نظر شیمیایی افیولیت ها با سنگ های ÷وسته اقیانوسی قرابت نزدیکی دارند(سمپوزیوم مسکو و پاریس 1973 و تائید مور 1975):[3]

  میانگین ترکیب شیمیایی سنگ های یک مجموعه افیولیتی با ترکیب متوسط پوسته اقیانوسی شباهت بسیار دارد.

  نحوه پراکندگی و فراوانی عناصر خاکهای نادر در مجموعه افیولیتی و پوسته اقیانوسی از نظم آهنگ یکسانی پیروی می کند.

  بررسی نسبت های ایزوتوپی استرونسیم  در پوسته اقیانوسی و افیولیت ها نشان دهنده تشابه تقریباً یکسان در آنهاست.(شکل 1-1)

  از طرف دیگر وجود پیلولاواها در افیولیتها حاکی از تشکیل این مجموعه ها در محیط های دریایی است.

 • فهرست و منابع پایان نامه کانی شناسی

  فهرست:

  فصل اول : کلیات (1)                                                                               

       1-1       مقدمه                                                                                                          

         2-1     ترکیب پوسته اقیانوسی                                                                               

        3-1       نحوه شکل گیری پوسته اقیانوسی                                                             

        4-1       دگرگونی در پوسته اقیانوسی                                                                    

        5-1       افیولیت ها و پریدوتیت های آلپین                                                               

        6-1       فرق افیولیت ملانژ با افیولیت کلاسیک                                                        

        7-1       منشأ افیولیت ها                                                                                          

        8-1       نیروی محرک صفحات                                                                            

        9-1       دگرگونی در مجموعه افیولیتی                                                                  

        10-1     افیولیت های ایران                                                                                     

        11-1      مشخصات افیولیت ملانژهای ایران                                                             

        12-1      دگرسانی در افیولیت ملانژهای ایران                                                          

        13-1      سن افیولیت ملانژهای ایران                                                                       

   

   

   

   

  25

  25

  26

  27

  30

  30

  33

  35

  37

  40

  46

  47

  52

  52

  56

  58

   

  فصل دوم : کلیات (2)                                                                                                                                                         

  1-2          کانسارهای کرومیت ایران                                                              

     2-2       کرمیت                                                                                                          

      3-2       تجارت جهانی کرم                                                                                             

     4-2        تیپ کانسارهای کرومیت                                                                               

               1-4-2    کانسارهای کرومیت لایه ای                                                                              

  2-4-2                 کانسارهای کرومیت انبانی                                                                   

  5-2           مقایسه کانسارهای کرومیت انبانی و کانسارهای کرومیت لایه ای                                           

   6-2          ساخت و بافت کانه کرومیت                                                                           

  7-2           انکلوزیونهای موجود در کانه کرومیت                                                            

   8-2          ترکیب ماگما و ته نشینی کرومیت درکانسارهای تیپ لایه ای                         

  9-2           تأثیر روابط سنگ و مذاب در شکل گیری کانسارهای کرومیت انبانی             

  10-2         دو مثال از کرومیتهای تیپ انبان                                                                     

              1-10-2    کانسارهای کرومیتی در افیولیت های عمان                                           

             2-10-2    کانسارهای کرومیتی گلمن در ترکیه                                                     

  11-2        کانسارهای کرومیت ایران                                                                                

   

   

   

  64

  64

  67

  68

  73

  74

  78

  80

  94

  96

  99

  10

  112

  115

  118

   

  فصل سوم : زمین شناسی و سنگ شناسی مناطق رزکوئیه و ده شیخ             

  1-3             زمین شناسی عمومی منطقه اسفندقه                                                           

     2-3       موقعیت جغرافیایی مناطق رزکوئیه و ده شیخ                                                  

     3-3       زمین شناسی منطقه رزکوئیه                                                                          

     4-3        نمونه برداری از منطقه رزکوئیه                                                                    

  5-3            مطالعات میکروسکپی بر روی مقاطع نازک منطقه رزکوئیه                           

               1-5-3 سرپانتینیت های منطقه رزکوئیه                                                             

              2-5-3  رخساره های دگرگونی در منطقه رزکوئیه                                              

   6-3          مطالعه مقاطع صیقلی منطقه رزکوئیه                                                            

   7-3          زمین شناسی منطقه ده شیخ                                                                           

  8-3           نمونه برداری از منطقه شیخ                                                                          

  9-3           نتایج حاصل از مطالعه مقاطع نازک منطقه ه شیخ                                           

   10-3       کانی شناسی سنگهای پریدوتیتی منطقه ده شیخ                                               

  11-3        مشخصات عمومی کانسارهای کرومیت منطقه ده شیخ                                    

  12-3         مطالعه مقاطع صیقلی منطقه ده شیخ                                                               

   

   

   

  127

  127

  128

  134

  139

  140

  145

  146

  147

   

  فصل چهارم : مطالعات پراش اشعه X(XRD)                                                

  1-4     مقدمه                                                                                                          

  2-4     آنالیز شیمیایی XRD سنگها یمنطقه ده شیخ                                                

  3-4     آتالیز XRD سنگهای منطقه رزکوئیه                                                           

  4-4     تعیین ترکیب شیمیایی کانه کرومیت از طریق نمودار XRD                           

       1-4-4    مطالعه XRD کالسنگ کرومیتی منطق رزکوئیه و ده شیخ                       

  نتیجه گیری                                                                                                                 

  پیشنهادات                                                                                                                     

  منابع

   

   

  .

  منبع:

  منابع فارسی

   

  حافظ ، عبالکریم (1372) افیولیت ها و ملانژهای افیولیتی ایران ، پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم دانشگاه تهران

   

  خدادی ، عبدا... (1366) موارد استفاده کرومیت و تقسیم بندی کاربردی کرومیتهای ایران در صنایع مختلف ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد

   

  درویش زاده ، علی (1370) زمین شناسی ایران ، نشر دانش امروز (وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر)

   

  عرفانی ، حسین (1353) زمین شناسی اقتصادی ، کانسارها ، دانشگاه تهران

   

  علوی تهرانی ، نورالدین (1358) مجموعه سنگهای افیولیتی در ایران ، انتشارات سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور

  ولی زاده ، محمد (1356) مسائلی چند درباره دگرگونی (در زمین شناسی) ، انتشارات دانشگاه تهران

   

  یعقوب پور ، عبدالمجید (1366) مبانی زمین شناسی اقتصادی ، مرکز نشر دانشگاهی

  منابع خارجی

   

  8. Auge , T(1987) Chromite deposits in the northern Oman Ophiolite;

      mineralogical constraints , mineral deposita 22 : 1-10

  9. Body , F.R.(1959) Hydrotermal investigation of amphiboles.

      In : Abelson , P.H.(ed) Researches in geochimestry.

      Widely , New York ; PP. 377-396

  10. Bonavia , E.F. , Diella , V , Ferrario , A (1993)

        Precambrian podiform chromitites form Kenticha Hill , Soutern

        Ethiopia , Economic Geology Vol 88 , PP. 198 – 202

  11. Burgath , K.P. , Mohr , H , Rammamair , D , Steiner , L (1985)

        Ptrology , geochemistry and structural development of a large

        number of chromitite occirences in the Oman ophiolite , in :

        Metalogeny of basic and ultrabasic rocks p.199 – 214

  12. Coleman , R.G.(1977) : Ophiolites , ancient oceanic lithosphere?

        220p. Berlin – Heidelberg – New York : springer.

  13. Dick H.J.B. , Bullen , T (1984) Chromium spinel as a petrogenetic

        indicator in abyssal and Alpine type peridotites and spatially

        associated lavas . Mineral petrol . 86 : SU76

  14. Edwards , Richard and Atkinson , Keith (1986)

        Ore deposit geology and its influence on mineral exploration

  15. Guilbert , J.M. , park , C.F.(1986), The geology of oredeposits

        Freeman and company.

  16. Hillebrand , James (1983) Chromite deposits in the province of

        Kerman , Iran . Industrial minerals P.35 – 43

  17. Hock , M , etal (1986) , Refractory and Metallurgical – type

        chromite ores Zambales Ophiolite Luzon , Philippines , Mineral

        Deposita 21 , 120 – 199

  18. Hutchison , S.Chales (1974) Laboratory handbook of Petrographic

        techniques , University of Malaya , Kualaumpur Malaysia

  19. Hydman , Donald ; (1972) Petrology of Igneous and metamorphic

        rocks , University of Montana.

  20. Irvine , T.N. (1977) Origin of chromite layers in the Muskox

       intrusion and other intrusion a new Interpretation , Geol, 5.237-277

  21. Irvine , T . N , Sharpe , M.P (1986) Magma a mixing and the origine

        of the stratiform oxid ore zones in the Bushveld and Still water

        complexes . in : Gallagher , M.J. , Ixer , R.A , Neary , C.R ,Richard

        ,H.M, (1986) Metallogeny of basic and ultrabasic rocks PP.183 - 198

  22. Kesler , Stephen. E(1994) Mineral resources economics and the

       environment, University of Michigan . P.182 – 187

  23. Lorand, J.P , Ceuleueer , G(1989) Sillicate and base – metal sulfide

        inclusions in chromites from the Masquad area (Oman Ophiolite ,

        Gulf of Oman) a mode for entrapment . Lithos 22:173-190

  24. Maurice (1991) Techninqes in sedimentology . Department of

        geological science. Universityy of Daurham.

  25. Mc Elduff, B and Stump , E.F.(1991) The chromite deposits of the

        Troodos complex , Cyprus – Evidence for the role of a fluid phase

        Accompanying chromite formation , mineral deposita 26.307-318

  26. Mc Elduff, J.G. , Stumpfl , E.F.(1990) platinum group mineralsfrom

        the Troodos ophiolite Cryprus . Mineral petrol 22.211 -232

  27. Melcher , F,Stumpfl , E.F. , Distler , V(1994) Chromite deposits

        of the kempirsai massif , southem Urals , Kazakhastan , Applied

        earth science , VOL 103 , B8 107 -120

  28. Michailidis , K.M.(1990) , Zoned chromites with high Mn-contents

        in the Fe-Ni-Cr-Laterite ore deposits from the Eldssa area in

        Northen Greece , Mineral depositea 25, 190-197.

  29. Midelmost , Eric.AK(1985) An introduction to Igneous

        petrology magma and magmatic rocks. P, 188-193.

  30. Nicolas , A and Le pichon , X.(1980) Plastic deformation in oceanic

        crust and upper mantle. Earth and Planetry science letters 46.

  31. Nicolas A.Boduierf. and Bouchez ,J. (1980)

        Interpretation of peridotite structures from ophiolitic and oceanic

        Environment, American Journal of science.

  32. Rammlmair , D. , Raschka,H. , Steiner, L.(1987)

        Systemtics of chromitite occurrences in centeral Palawan

        Philippines, Mineral deposita 22,120-197

  33. Sabzahi, M(174) Les Melanges Ophiolitiquse de la region de

        Esfundageh (Iran Meridional) – Etude petrologique et structural ,

        Interpretation dansle cardre Iranian, These presesetee a I Univrsity

        De Grenoble.

  34. Smith, G.D.(1987) The Cambridge Encyclopedia of Earth sciences,

        Cambridge University press Cambridge.

  35. Stanton , R.L.(1972), Ore petrology , MC-GraHill

  36. Swakins F.J(1984) Metal deposits in relation of plate tectonics,

  37. Talkington R.W. , Watkinson , D.H, Whittoker , P.J,Jones,

        P.C.(1984) Platinum group minerals and other soild inclusion in

        chromite of ophiolitics complexes : occurrence and petrological

        significance TMPM32 : 285-307

  38. Tarling , D.H.(1981)Economic geology and geotectonics,

        chromite depositd(Turkey) Mineral deposita 25,89-95

  40. Watkinson , D.H. , Main Warning , P.R(1980) chromite

        Geology and chromite zones Puddy lake –chrome lake area,

        And chromite chemistry in : Geoscience research grant program,

        Summary of research 1979-1980, Ontario Geol . survey M.P..93

        PP220-234

  41. Winkler , Helmut G.F.(1976) Petrogenesis of metamorphic Rocks.

        Fourth , springer velag , New York.

  42. Zhou, Mei – Fu and Bai , Wen – Ji(1992) Chromite deposits in china

        and their origin, Mineral deposita 27,192-199, springer – verlag.

  43. Zhou, M.F, Robinson, P.T.and Bai W.J(1991)Formation of podiform

        chromitites by melt/rock, interaction in the upper mantle , Mineral 

        deposita 29.98-101(1994.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت