پایان نامه روش های پیش بینی ضریب بهره وری TBM

تعداد صفحات: 138 فرمت فایل: word کد فایل: 10001077
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه زمین شناسی
قیمت قدیم:۲۰,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه روش های پیش بینی ضریب بهره وری TBM

  چکیده:

   در این پایان نامه پس از بررسی اصول پایه شکست سنگ توسط برش دهنده آزمایشهای

   استفاده شده در روشهای مختلف پیش بینی نرخ نفوذ و ضریب بهره وری شرح داده شده

   و پارا مترهای ورودی – خروجی و دامنه کاربرد هر یک از روشهای پیش بینی مورد

   بحث قرار گرفته است.

   روشهای مختلف با هم مقایسه شده و شباهت ها – تفاوتها – مزایا و معایب هر کدام عنوان

   گردیده و روشهای که می توانند جهت بهینه کردن طرح تاج حفار و دستیابی به بهره وری

   بیشینه مورد استفاده قرار گیرند شرح داده شده است . در میان روشهای ارائه شده دو روش

   CSM  وNTH کاربرد بیشتری دارند. روش  CSM بر اساس تخمین نیروهای اعما ل

   شده بر برش دهنده و روش NTH بر مبنای تجربیات حاصل از حفاری می باشد.

   هنگامی که داده های حاصل از آ زمونهای بزرگ مقیاس موجود باشد استفاده از روش

   CSM برای تخمین نرخ نفوذ و روش NTH جهت پیش بینی نرخ پیشروی توصیه میشود.

  مقدمه:

   ضریب بهره وری زمان تکمیل پروژه و به تبع ان هزینه را تحت تا ثیر قرار می دهد لذا

   نقش اساسی در انتخاب شدن یا نشدن حفر مکانیزه به عنوان روش حفر بازی می کند.زمان

   حفر ماشین به کل زمان پروژه یا عملیات روزانه را ضریب بهره وری می گویند.

   این ضریب تابعی از شرایط زمین – نوع ماشین – تاسیسات پشتیبانی – مدیریت پروژه و

   در نهایت تجربه کارکنان است. حاصلضرب نرخ نفوذ در ضریب بهره وری را نرخ

   پیشروی می گویند. نرخ نفوذ نرخ پیشروی انی ماشین است و از هندسه تونل و ویژگیهای

   سنگ و پارامترهای ماشین تا ثیر می پذیرد.

   تاکنون مدلهای زیادی جهت پیش بینی نرخ نفوذ ارائه شده است و هر کدام تعدادی از

   پارامترهای موثر را منظور کرده اند. در این مطالعه به پیش بینی نرخ نفوذ بر مبنای تردی

   در فصل چهارم و بر مبنای نتایج آزمون پانچ در فصل پنجم پرداخته شده است.

   آزمایشهای زیادی جهت پیش بینی نرخ نفوذ و بهره وری ایجاد شده اند که برخی از آنها

   در فصل دوم مورد بحث قرار گرفته است. فرایند برش سنگ توسط برش دهنده های

   دیسکی – توزیع فشار پیرامون دیسکها و نحوه محاسبه نیروهای وارد بر دیسک در فصل

   سوم مفصل توضیح داده شده است.

   در این مطالعه بر مبنای فاکتور پایداری در تاج تونل و مقاومت سنگ پیشروی پیش بینی

   شده است و در مورد روشهای پیش بینی CSM و NTH بحث شده است.

  اشنایی و سابقه

   در طول چند دهه گذشته تکنولوژی TBM های سنگ توسعه زیادی پیدا کرد. این ماشین ها

   اکنون به مرحله ای رسیده اند که می توانند در هر نوع سنگ یا خاکی حفر کنند ولی به هر

   حال حفر با ماشین پر خطر بوده زیرا همیشه امکان روبرو شدن با زمینی که ماشین توانایی

   حفردر آن را ندارد وجود دارد. پیش بینی ضریب بهره وری بخش مهمی از هر پروژه حفر

   مکانیزه است. تعداد برش دهنده های مورد نیاز هزینه های آزمایشگاهی – هزینه های

   سرمایه ای و عملیاتی همه از دوره ساخت پروژه و دوره ساخت پروژه از ضریب بهره

   وری و نرخ نفوذ تاثیر می پذیرد که تخمین این دو بسیار مشکل ا ست. تاکنون تلاش های

   زیادی جهت گسترش روشهای پیش بینی بهره وری و پیش بینی دقیق نرخ پیشروی در یک

   شرایط زمین شناسی شده است. در کشورهای مختلف و توسط شرکت های مختلف سازنده

   TBM دامنه وسیعی از روشهای پیش بینی ضریب بهره وری استفاده می شود.

   اصولا" این روشها بر مبنای تحلیل نظری و داده های تجربی بنا نهاده شده اند. در حالت

   کلی می توان روشهای ارائه شده را به دو گروه تقسیم کرد. روشهای کاملا" تجربی و

   روشهای تئوری/ تجربی. گروه اول بر مبنای داده های جمع اوری شده از زمین و استفاده

   از تحلیل رگرسیون میان پارامترهای ماشین خواص سنگ و نرخ نفوذ حاصل شده اند.

                                                                                                           1

   روش NTH یک نمونه از این روشها است. گروه های دیگر بر جزئیات فرایند برش

                                                                                                        

  در سنگ تحلیل نظری فرایند شکست سنگ با ابزار مکانیکی و نیروهای وارد بر هر برش

   دهنده به منظور دستیابی به یک نرخ نفوذ مشخص متمرکز شده اند.

   روش CSM و برخی از روشها که توسط کارخانه های سازنده TBM توسعه داده شده اند

   در این گروه قرار می گیرند. این روشها می توانند در بهینه کردن طرح تاج حفار به کار

   گرفته شوند. نیروهای اعمال شده بر برش دهنده که توسط این روشها تعیین می شوند میتواند

   در تخمین نیروی محوری گشتاور و توان مورد نیاز نیز استفاده شود.

   در حالت عمومی روشهای پیش بینی بهره وری بر مبنای قواعد زیر پایه گذاری شده اند:

   1) داده های حاصل از زمین یا آزمایش

   2) آزمایشهای کوچک مقیاس ( ازمونهای شاخص)

   3) آزمایشهای بزرگ مقیاس

   4) روشهای تجربی

   5) مدلهای تئوری

   به عنوان مثال روش پیش بینی NTH ترکیبی از قواعد 1- 2- 4 است و روش CSM

   شامل تمامی قواعد ذکر شده می شود.

   در تمام روشهای پیش بینی بهره وری نمونه گیری صحیح یک عامل کلیدی است. اگر نمونه

   های مورد ازمایش معرف ( نماینده شرایط واقعی زمین) نباشند نتایج پیش بینی قا بل اعتماد

   نخواهد بود. تخمین بهره وری TBM در سنگهای سخت یک فرایند بسیار پیچیده است که به

   شرایط زمین شناسی خواص توده سنگ و جزئیات ماشین( مانند اندازه برش دهنده ها-

   فاصله و بار اعمالی بر آنها) مربوط می شود. فرایند برش و نفوذ در سنگ توسط برش

   دهنده مستلزم شکست کششی- برشی و فشاری سنگ است.

                                                                                                           2

   درزه ها و شکستگی ها تا حدودی نرخ نفوذ ماشین را بهبود می بخشند.

   بر اساس مطالعات صورت گرفته میان   و نرخ نفوذ همبستگی خوبی در TBM های

   سنگ سخت وجود دارد.

  در این رابطه میزان تنش های برجا و  مقاومت فشاری

   توده سنگ می باشد.

   1-1- نرخ پیشروی:

   نرخ پیشروی ماشین از دو پارامتر عمده حفر و نگهداری تاثیر می پذیرد. گاهی اوقات

   هنگام نصب پوشش امکان حفر وجود ندارد( مثلا" TBM های سپردار) یا وجود مناطق

   برشی که حفر درون آنها بدون تحکیم – امکان گیر افتادن ماشین را زیاد می کند باعث

   کاهش ضریب بهره وری می شود. عاملی که در حفر سنگ نقش کلیدی را بازی می کند

   نرخ نفوذ است. نرخ پیشروی به صورت زیر تخمین زده می شود.

                                             نرخ نفوذ  ضریب بهره وری = نرخ پیشروی

   2-1- نرخ نفوذ:

   نرخ نفوذ TBM های به صورت تیپیک با توجه به خوا ص ماده سنگ تخمین زده می شود.

   وابستگی نرخ نفوذ به فاصله داری و شرایط درزه ها کاملا" شناخته شده است. تنها روشی

   که تاثیر ناپیوستگیها را لحاظ کرده است روش انسیتو تکنولوژی نروژ است.

   در ادامه به برخی از معادلات تجربی که بر مبنای داده های آزمایشگاهی برای تعیین نرخ

   نفوذ ارائه شده اند اشاره می شود.

                                                                                                    3

   تارکی در سال 1973 روشی را برای پیش بینی نرخ نفوذ تنها بر مبنای سختی سنگ

   پیشنهاد کرد که در آن سختی سنگ با استفاده از بازگشت چکش اشمیت و سختی سایشی

   سنگ محاسبه می شد.

   بزرگترین عیب روش تارکی عدم منظور کردن ویژگی های ماشین و توده سنگ که در

   ضریب بهره وری TBM بسیار موثر می باشد.

   گراهام در سال 1976 برای سنگ های که مقاومت فشاری انها در دامنه 140- 200 مگا

   پاسکال می باشد رابطه زیر را ارائه کرد:

   1-1                                                  

   که در آن:

   میزان نفوذ تاج حفار به میلی متر وقتی تاج حفار یک دور می زند.

    نیروی عمودی اعمال شده بر هر برش دهنده بر حسب KN

   UCS مقاومت فشاری تک محوره بر حسب MPa

   رگسبوروگ و فیلیپس در سال 1975 بر مبنای تحلیل عددی مدلی را ارائه کردند که

   قطر برش دهنده های دیسکی و نیروی محوری روی آنها مقاومت فشاری تک محوره و

   زاویه لبه دیسکها را منظور می کرد. در این مدل ویژگیهای توده سنگ از قبیل نا پیوستگیها

   در نظر گرفته نمی شود.

   ساختار این مدل دقیقا شبیه مدل گراهام می باشد با این تفاوت که زاویه لبه کاترها نیز در

   مدل منظور شده است.

   ازدمیر در سال 1978 مدلی را ارائه کرد که بر مبنای آن با توجه به قطر- موقعیت- نفوذ

   و فاصله داری برش دهنده های دیسکی – مقاومت فشاری تک محوره – مقاومت برشی و

   زاویه لبه دیسکها- نیروی نرمال و نیروی غلتشی دیسکها محاسبه می شد. این مدل تاثیر

   نا پیوستگی ها را منظور نمی کرد.

   فارمر و گلوسوپ در سال 1980 رابطه زیر را برای سنگ های رسوبی ارائه کردنند

 • فهرست و منابع پایان نامه روش های پیش بینی ضریب بهره وری TBM

  فهرست:

   1- اشنایی و سابقه.............................................................................. 1

       1-1- نرخ پیشروی.......................................................................... 3

       1-2- نرخ نفوذ.............................................................................. 3

   فصل دوم

   2- آزمون های مورد نیاز برای پیش بینی بهره وری TBM ........................... 11

     2-1- آزمون تعیین تردی................................................................... 11

     2-2- آزمایش اندیس جی سیورز.......................................................... 12

     2-3- آزمون سایش......................................................................... 12

     2-4- آزمون اندیس سوشار................................................................ 13

     2-5- آزمون های برش ازمایشگاهی..................................................... 14

        2-5-1- آزمون برش خطی............................................................. 14

        2-5-2- آزمون برش دورانی........................................................... 16

     6-2- آزمون پانچ........................................................................... 16

        2-6-1- تاریخچه آزمون................................................................ 18

     7-2- آزمون های تعیین سختی............................................................ 18

     8-2- آزمون های مقاومت سنگ.......................................................... 19

     9-2- خواص توده سنگ.................................................................. 19

   فصل سوم

   3- تحلیل مکانیسم برش سنگ توسط برش دهنده های دیسکی......................... 21

     3-1- فرضیات پایه......................................................................... 22

     3-2- توزیع فشار و فرایند برش......................................................... 26

     3-3- طراحی ماشین و محاسبات......................................................... 33

     3-4- پیش بینی نرخ نفوذ................................................................. 33

   فصل چهارم

   4- پیش بینی نرخ نفوذ بر اساس تردی................................................... 37

     4-1- ارزیابی برخی داده های حاصل از آزمایش...................................... 38

   فصل پنجم

   5- پیش بینی نرخ نفوذ با استفاده از نتایج آزمون پانچ................................. 48

     5-1- تعیین نرخ نفوذ..................................................................... 48

     5-2- رده بندی سنگ با استفاده از آزمون پانچ....................................... 51

     5-3- آزمون پانچ ابزاری جهت ارزیابی پارامترهای ماشین......................... 54

   فصل ششم

   6- پیش بینی نرخ نفوذ بر مبنای مدل فازی – عصبی و نرخ پیشروی با بهره گیری از

    شبکه عصبی............................................................................... 56

     6-1- روش فازی – عصبی............................................................. 56

        6-1-1- اجزاء منطقی................................................................ 58

        6-1-2- اجزاء عددی................................................................. 59

     6-2- مدل نرخ نفوذ ( روش عصبی – فازی).......................................... 60

        6-2-1- ویژگیهای توده سنگ........................................................ 60

        6-2-2- ویژگیهای ماشین............................................................. 60

        6-2-3- هندسه تونل................................................................... 61

        6-2-4- تحلیل داده ها................................................................. 62

        6-2-5- مدلهای عصبی – فازی ( روش تاکاگی – سوگنو)....................... 64

     6-3- مقایسه با روشهای مختلف........................................................ 68

     6-4- مدل نرخ پیش روی ( بر مبنای شبکه عصبی)................................. 69

        6-4-1- انتخاب ساختار مدل و کاهش متغییرها.................................... 69

        6-4-2- الگوریتم آموزش شبکه عصبی............................................ 71

        6-4-3- توپولوژی شبکه عصبی.................................................... 71

        6-4-4- بهبود قابلیت تعمیم شبکه عصبی.......................................... 71

        6-4-5- نتایج – تفسیر – اعتبار و توان تعمیم مدل............................... 73

        6-4-6- مقایسه با مدلهای آماری.................................................... 73

   فصل هفتم

   7- پیش بینی بهره وری TBM با استفاده از.................................. 74

    7-1-  و ....................................................................... 74

     7-2- سایش برش دهنده............................................................... 81

     7-3- رابطه میان نرخ نفوذ و نرخ پیشروی با .............................. 82

     7-4- تخمین زمان اتمام تونل......................................................... 84

   فصل هشتم

   8- پیش بینی بهره وری TBM براساس فاکتور پایداری تونل..................... 85

     8-1- تخمین ضریب بهره وری....................................................... 86

     8-2- تخمین نرخ پیشروی............................................................ 87

     8-3- مثالی از کاربرد مدل............................................................ 89

     8-4- تخمین زمان اتمام تونل........................................................ 92

   فصل نهم

   9- پیش بینی بهره وری TBM برمبنای روش NTH............................. 94

   فصل دهم

   10- پیش بینی بهره وری TBM بر مبنای روش CSM......................... 106

      10-1- نیروهای عمودی روی برش دهنده ............................... 108

      10-2- نیروهای غلتشی ....................................................... 109

    10-3- رابطه مدرسه عالی معدن کلرادو جهت تعیین نیروهای روی برش دهنده در

              یک نفوذ مشخص.......................................................... 113

      10-4- تصحیح نرخ نفوذ.......................................................... 116

       10-4-1- شاخص دشواری زمین (GDI )................................... 116

        10-4-2- انرژی ویژه........................................................... 117

        10-4-3- اصلاحات پیشنهادی روش CSM جهت تخمین نرخ پیشروی... 117

   نتیجه گیری............................................................................ 122

   منابع................................................................................... 124.

  منبع:

   1-Jamal Rostami,Bjorn Nilsen and Levent Ozdemir,Comparition Between CSM

  And NTH Hard Rock TBM Performance Prediction Models                              

  2- Bjorn Nilsen and Levent Ozdemir, Hard rock tunnel boring performance/field

  Perediction, RETC 1993,Chapter 52                                                               

  3 - Johannessen, O. et al, 1998, Hard Rock Tunnel Boring, Norwegian Institute

  Of Thecnology, Div. of Construction Engineering, Project Report No. 1-88,183P

  4 - Tarkoy, P.J.1973, Prediction TBM penetration rate in selected Rock types,In

  Proceedings, Ninth Canadian Rock Mechanics                                               

  5 – Tunnel Boring Machine Performance Concepts and Performance Prediction

  Appendix C, US Army Corps, EM 1110-2-2901,30 May 97                          

  6 – Dominic and F. Hawarth, Mechanical Rock Excavation, Assessment of      

  Cuttability and Borability, 1966,                                                                     

  7 – Demuth, H. and Beale, M. 1994, Neural Network Toolbox User s Guide, the

  Math works Inc.                                                                                               

  8 – Barton, N.(2000).TBM Tunnelling in Jointed and Faulted Rock                    

  9 – Schmidt, R.L.,1972. Drillability studies percussive drilling in the field USMB

  RI 7684                                                                                                          

  10 – Clark, G.B.,1979. Principles of Rock Drilling. Colorado School of Mines,   

  Colorado                                                                                                       

  11 – Nick Barton NGI Norway, Jhun ITOH ERIC Japan Performance Estimation

                                                                              Estimation in Rock Using

  12 – Chiu, S.1994, Fuzzy model identification based on cluster estimation,       

  Journal of Intelligent and fuzzy systems                                                        

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت